Õhttvuõtt-teâđ

Kaaunak tän seeidast vuʹvddvaaldâšmkonttri da mij tuâjjlažkååʹdd õhttvuõtt-teâđaid.

Saujj-Lääʹddjânnam

Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr väʹlddtåimmpäiʹǩǩ

Pååʹštaddrõs: PL 1, 13035 AVI

Ǩeeʹrj âlgg vuõltteed Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra PL-addrõʹsse (ij jååʹttemaddrõʹsse). Čuäʹjet tuu ǩeeʹrj tåʹlǩ vuʹvddvaaldâšmkonttra (veʹrǧǧoummu nõõmin pueʹtti pååʹšt vuäitt šõddeed äjjnummuž ääʹšš ǩiõttʼtõõllma).

Jååʹttemaddrõs: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna

[email protected]
Teʹlfonkuvddlõs: 0295 016 000 
Fakss: 0295 016 661 
Äävai: vu–pi čiâss 8.00–16.15 

 • Veerǥlaž äʹššummuš (jm. teâđstõõllmõõžž, kueʹddelm, vaiddlõõzz): vääʹld õhttvuõđ veʹrǧǧkonttâr rekisterâʹsttemkonttra, [email protected]. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest. 
 • Reâuggsuõjjlummuš: [email protected] 
 • Pirrõslååʹv: [email protected] 
 • Saakkummuš: [email protected] 

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluânddsaž aaʹššid. Neʹttpååʹšt šuurmõs šorradvuõtt meâlddõõzzivuiʹm lij 50 Mt. Jõs meâlddõõzz lie čuuʹt jõnn, uuʹcced teâttõõzzi šorradvuõđ leʹbe vuõlttâd tõid määŋg jeeʹres neʹttpååʹštest. Muuʹšt, što vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ. 

Vuõlttâd neʹttpååʹšt suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđin

Äʹššǩiiʹrji vuâsttavälddmõš riikk õhttsaž kääzzkâʹsttempaaiʹǩin

Tuâjjlažkååʹdd õhttvuõđteâđ

Mij tuâjjlažkååʹdd õhttvuõtt-teâđaid kaaunak oummui ooccmest.

Oummui ooccâm

Heʹlssen tåimmpäiʹǩǩ

Pååʹštaddrõs: PL 1, 13035 AVI

Ǩeeʹrj âlgg vuõltteed Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra PL-addrõʹsse (ij jååʹttemaddrõʹsse). Čuäʹjet tuu ǩeeʹrj tåʹlǩ vuʹvddvaaldâšmkonttra (veʹrǧǧoummu nõõmin pueʹtti pååʹšt vuäitt šõddeed äjjnummuž ääʹšš ǩiõttʼtõõllma).

Jååʹttemaddrõs: Ratapihantie 9, Heʹlssen 
Fakss: 0295 016 661 

Kouvola tåimmpäiʹǩǩ

Pååʹštaddrõs: PL 1, 13035 AVI

Ǩeeʹrj âlgg vuõltteed Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra PL-addrõʹsse (ij jååʹttemaddrõʹsse). Čuäʹjet tuu ǩeeʹrj tåʹlǩ vuʹvddvaaldâšmkonttra (veʹrǧǧoummu nõõmin pueʹtti pååʹšt vuäitt šõddeed äjjnummuž ääʹšš ǩiõttʼtõõllma).

Jååʹttemaddrõs: Valimontie 5, Kouvola 

Fakss: 0295 016 661

Suåv persoonlaž kaaunõõttmõõžžin ouddǩiõʹtte kõõččmõõžžâst åårrai äʹšštobddjin.

Kouvola tåimmpääiʹǩest äʹššummuš 1.1.2021 ääʹljeeʹl

Kouvola tåimmpääiʹǩ äʹššneǩ-kääzzkõõzz hååidat 1.1.2021 ääʹljeeʹl JJP-kõõskõõzz jõnnkäʹrddkääzzkõõzzâst Salpa-kõõskõõzzâst (addrõs Salpausselänkatu 22). 

Äʹššneǩ-kaaunõõttmõõžžid vuʹvddvaaldâšmkonttâr äʹššneǩsõõʹjid suåvât ouddǩiõʹtte ääiʹjvaʹrrjummšin:

 • teʹlfoonin soiʹttjeeʹl kuvddlõõzzâst 0295 016 000
 • neʹttpååʹštin kõõččmõõžžâst åårrai ääʹšš håiddai äʹšštobddjin (õhttvuõtt-teâđaid vuäǯǯ taarb mieʹldd kuvddlõõzzâst).

Äʹššummuš pirrõslååʹppaaʹššin

Hämeenlinna väʹlddtåimmpäiʹǩǩ
Pirrõslååʹppvaʹstteemvuʹvdd

Pååʹštaddrõs: PL 1, 13035 AVI

Ǩeeʹrj âlgg vuõltteed Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra PL-addrõʹsse (ij jååʹttemaddrõʹsse). Čuäʹjet tuu ǩeeʹrj tåʹlǩ vuʹvddvaaldâšmkonttra (veʹrǧǧoummu nõõmin pueʹtti pååʹšt vuäitt šõddeed äjjnummuž ääʹšš ǩiõttʼtõõllma).

Jååʹttemaddrõs: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
Fakss: 0295 016 661

Heʹlssen tåimmpäiʹǩǩ
Pirrõslååʹppvaʹstteemvuʹvdd

Pååʹštaddrõs: PL 1, 13035 AVI

Ǩeeʹrj âlgg vuõltteed Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra PL-addrõʹsse (ij jååʹttemaddrõʹsse). Čuäʹjet tuu ǩeeʹrj tåʹlǩ vuʹvddvaaldâšmkonttra (veʹrǧǧoummu nõõmin pueʹtti pååʹšt vuäitt šõddeed äjjnummuž ääʹšš ǩiõttʼtõõllma).

Jååʹttemaddrõs: Ratapihantie 9, Heʹlssen

Turku reâuggampäiʹǩǩ
Pååʹštaddrõs: PL 4, 13035 AVI (ij pååʹšt, koon âlgg rekisterâʹstted)
Jååʹttemaddrõs: Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Reâuggsuõjjlummuš

Kääzzkâʹsttep äʹššniiʹǩǩid 

 • teʹlfoon pääiʹǩ: väʹlddkååddlaž teʹlfonkååccmõõžž nââmar lij 0295 016 620
 • neʹttpooʹštin: mij neʹttpååʹštaddrõs lij [email protected]
 • ǩiiʹrjin: mij pååʹštaddrõs lij PL 7, 13035 AVI.

Väʹlddep äʹššniiʹǩǩid vuâstta pääiʹǩ âʹlnn tåʹlǩ Heʹlssnest da ääiʹjvaʹrrjummšin. Vuäitak vaʹrrjed ääiʹj

 • vuõltteeʹl neʹttpååʹšt [email protected] leʹbe
 • soiʹttjeeʹl äiʹǧǧvaʹrrjemnââmra 0295 016 610 (kueʹđ taarb mieʹldd saaǥǥ vaʹstteeja da peäggat tõʹst nõõmad da teʹlfon-nââmrad).

Reâuggsuõjjlummuž kaʹtti õhttvuõtt-teâđaid kaaunak reâuggsuõjjlummuž seeidain.

Neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]. Vuõlttâd tuu ääʹšš vuõss-sâjjsânji mij õõlmâs äʹššeemaddrõõzzid. Nääiʹt ainsmââttak, što tuu äʹšš mâânn ooudårra.

pâʹjj-jååʹđteei Merja Ekqvist
jååʹđteeʹji assisteʹntt Taina Kemppi, teʹl. 0295 016 051

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv

 • jååʹđteei Kristiina Poikajärvi, teʹl. 0295 016 000
 • alkoholvaaldšemjuâkkaz jååʹđteei Riku-Matti Lehikoinen, teʹl. 0295 016 155
 • jieʹllemvueʹǩǩvuåppâmjuâkkaz jååʹđteei Ilkka Heikkilä, teʹl. 0295 016 081
 • vuõiggâdvuõttstaanjuâkkaz jååʹđteei Esa Tommiska, teʹl. 0295 016 213
 • sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kueʹddelm -juâkkaz jååʹđteei Meiju Heikkinen, teʹl. 0295 016 382
 • sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹji kääzzkõõzz -juâkkaz jååʹđteei Mikko Floréen, teʹl. 0295 016 484
 • sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl vuåppmõš -juâkkaz jååʹđteei Niina Väkeväinen, teʹl. 0295 016 356
 • pueʹrrvââjjmõõžž, tiõrvâsvuõđ da staanvuõđ oouʹdummuš -juâkkaz jååʹđteei Anne Hiiri, teʹl. 0295 016 067
 • pirrõstiõrvâsvuõtthuâlljuâkkaz jååʹđteei Tanja Häkkinen, teʹl. 0295 016 245
 • vuällamvuõttvuåppâmjuâkkaz jååʹđteei Johanna Kuokkanen-Muotka, teʹl. 0295 016 574

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš

 • jååʹđteei Tommi Laurinen, teʹl. 0295 016 144
 • veäʹǩǩjååʹđteei, vaʹrrjõõttmõõžž juâkkaz jååʹđteei Esa-Pentti Lukkarinen, teʹl. 0295 016 089 
 • peälštempâʹjjtäʹrǩsteei, peälštemtååim juâkkaz jååʹđteei Mira Leinonen, teʹl. 0295 016 572
 • spesiaalplaaneei Veera Riikkula, teʹl. 0295 017 524 

Pirrõslååʹv

 • jååʹđteei Teemu Lehikoinen, teʹl. 0295 016 415
 • pirrõs-suõjjlemjuâkkaz jååʹđteei Anna Laiho, teʹl. 0295 016 368
 • čääʹccjuâkkaz jååʹđteei Maria Kukonlehto, teʹl. 0295 016 214
 • tuärjjkääzzkõõzz-juâkkaz jååʹđteei Malin Kuurberg, teʹl. 0295 016 411 
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

Mättʼtõs da kulttuurtåimm

 • jååʹđteei Marja-Liisa Keski-Rauska, teʹl. 0295 018 815
 • plaaneei Kirsi Pekkanen, teʹl. 0295 016 557 
 • mättʼtemjuâkkaz jååʹđteei Satu Kilpinen, teʹl. 0295 016 194 
 • kulttuurjuâkkaz jååʹđteei Kristian Åbacka, teʹl. 0295 016 537 

Reâuggsuõjjlummuš

Vaaldâšm- da oouʹdeemkääzzkõõzz

 • vaaldšemjååʹđteei Henrika Räsänen

Saakkummuš

 • saakkeemjååʹđteei Johanna Koskela, teʹl. 0295 016 131
 • saakkeemjååʹđteei (pirrõslååʹv) Tiina Strand, teʹl. 0295 018 837
 • [email protected]

Mij tuâjjlažkååʹdd õhttvuõtt-teâđaid kaaunak oummui ooccmest.

Oummui ooccâm

Ǩiõttʼtõõllâp tåʹlǩ neʹttlaaskid. Tuäivvap, što neʹttlaask lie Europp-noorm meâldla. Vuõlttâd laaskid neʹttlaskkân riikkvaaldâšm neʹttlaskkoperaattoor OpusCapit Group Oy pääiʹǩ. Peäggat laaskâst viiʹttjemteâttan tåimmjuâǥǥaskood da tiʹllʼjeei nõõm. Vuäitak vuõltteed neʹttlaask mieʹldd laaskid õhttneei meâlddõõzzid. Meâlddõõzzi siâzztõllum teâttõsååʹbleǩ lij pdf.

Neʹttlaskkaddrõs/OVT-tiõtt: 00371094544636101
P-nââmar 1094544-6
Älp-tiõtt: FI10945446
Siʹrdditiõtt (OpusCapita Group Oy): E204503

Jeäʹp vuâsttavääʹld neʹttpooʹštin vuõlttuum laaskid leʹbe põʹmmailaaskid, ko tõk jie leäkku neʹttlaask (Lääʹǩǩ 241/2019). Vääʹld lokku, što tuu laskk teâudd ärvvlââʹsspiiđlääʹjjest meäʹrtõllum pääkklaž laask teâttsiiskõskaiʹbbjõõzzid. Jeäʹp määuʹs vââǥǥlaž leʹbe vännas laaskid, peʹce maacctep tõid vuõltteeja. Jõs tuʹst ij leäkku ââʹnnmest riâžldõk, koin tuejjeed neʹttlaaskid, vuäitak ââʹnned neʹttlaask tuejjummša da vuõlttummša riikk taʹrjjeem Basware neʹttlaasktemkääzzkõõzz (Supplier Portal). Kääzzkõs lij veâl ååʹn määustem.

Neʹttlaasktemkääzzkõʹsse ǩeeʹrjtõõttmõʹšše da âânnmõʹšše õhttneei vuäʹppõõzz Riikk-konttâr seeidain

Lääʹǩǩ haʹŋǩǩeemjuâkksi da jieʹllemvueʹǩǩharjjteeʹji da liâđǥlaž laasktummšest 241/2019

Piiđvaaldâšm vuäʹppõs Laskk-kaiʹbbjõõzz ärvvlââʹsspiiđtummšest

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs Palkeet vieʹǩǩat neʹttlaasktemkääzzkõõzz âânnmõʹšše õhttneei kõõččmõõžžin. Palkeet-kääzzkõõzz teʹl. 029 556 3700 da neʹttpååʹšt [email protected].

Nuõrtt-Lääʹddjânnam

Nuõrtt-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr väʹlddtåimmpäiʹǩǩ 

Jååʹttemaddrõs: Maaherrankatu 16 
Pååʹštaddrõs: PL 50, 50101 Mikkeli 
[email protected] 
Teʹlfonkuvddlõs: [email protected] 
Äävai: vu–pi čiâss 8.00–16.15 

 • Veerǥlaž äʹššummuš (jm. teâđstõõllmõõžž, kueʹddelm, vaiddlõõzz): vääʹld õhttvuõđ veʹrǧǧkonttâr rekisterâʹsttemkonttra, [email protected]. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâšldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest. 
 • Reâuggsuõjjlummuš: [email protected] 
 • Saakkummuš:[email protected] 

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž aaʹššid. Neʹttpååʹšt meâlddõsteâttõõzzi šuurmõs šorradvuõtt lij 20 Mt. Jõs meâlddõõzz lie čuuʹt jõnn, uuʹcced teâttõõzz šorradvuõđ leʹbe vuõlttâd tõid määŋg jeeʹres neʹttpååʹštest. Muuʹšt, što vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ.
Vuõlttâd neʹttpååʹšt suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđin.

Joensuu tåimmpäiʹǩǩ
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 

Kuopio tåimmpäiʹǩǩ
Piispankatu 1, 70100 Kuopio 

Suåv persoonlaž kaaunõõttmõõžžin ouddǩiõʹtte kõõččmõõžžâst åårrai äʹšštobddjin.

Alkoholvaaldâšm
Alkoholvaaldâšm aaʹššin ââʹnnmest lie tåimmpaaiʹǩi pååʹštaddrõõzz: 
Mikkeli: Maaherrankatu 16, 50101 Mikkeli 
Joensuu: Torikatu 36 C, 80101 Joensuu 
Kuopio: Piispankatu 1, 70101 Kuopio

Reâuggsuõjjlummuš

Reâuggsuõjjlummuž õhttvuõtt-teâđaid kaaunak reâuggsuõjjlummuž seeidain.

Neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]. Vuõlttâd tuu ääʹšš vuõss-sâjjsânji mij õõlmâs äʹššeemaddrõõzzid. Nääiʹt ainsmââttak, što tuu äʹšš mâânn ooudårra. 

pâʹjj-jååʹđteei Soile Lahti, teʹl. [email protected]
pâʹjj-jååʹđteei piisar, plaaneei Sirpa Kesonen, teʹl. 0295 016 909 

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv

 • jååʹđteei Ulla Ahonen, teʹl. 0295 016 888 

Mättʼtõs da kulttuurtåimm 

 • nu Liljeström, teʹl. 0295 016 224 

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš

 • jååʹđteei Taina Rautio, teʹl. 0295 017 042 

Reâuggsuõjjlummuš

Pirrõslååʹv 

 • jååʹđteei Johanna Ahonen, teʹl. 0295 016 867

Saakkummuš 

Ǩiõttʼtõõllâp da arkiivâʹsttep vuäʹsttemlaaskid tåʹlǩ neʹttlaskkân. Vuõlttâd laaskid neʹttlaskkân riikkvaaldâšm neʹttlaskkoperaattoor OpusCapit Group Oy pääiʹǩ. Peäggat laaskâst viiʹttjemteâttan tåimmjuâǥǥaskood da tiʹllʼjeei nõõm. Vuäitak vuõltteed neʹttlaask mieʹldd laaskid õhttneei meâlddõõzzid. Meâlddõõzzi siâzztõllum teâttõsååʹbleǩ lij pdf. 

Neʹttlaskkaddrõs/OVT-tiõtt: 00371094822536301 
Siʹrdditiõtt (OpusCapita Solutions Oy): E204503    
P-nââmar: 1094822-5 
Älp-tiõtt: FI10948225 

Jeäʹp vuâsttavääʹld põʹmmailaaskid leʹbe neʹttpååʹštin vuõlttuum laaskid. Maacctep põʹmmailaaskid, koid vuäǯǯap, määuʹsǩani mååust. Jõs tuʹst ij leäkku ââʹnnmest riâšldõk, koin tuejjeed neʹttlaaskid, vuäitak ââʹnned neʹttlaask tuejjummša da vuõlttummša riikk taʹrjjeem Basware neʹttlaasktemkääzzkõõzz (Supplier Portal). Kääzzkõs lij veâl ååʹn määustem.

Neʹttlaasktemkääzzkõʹsse ǩeeʹrjtõõttmõʹšše da âânnmõʹšše õhttneei vuäʹppõõzz käunnʼje Riikk-konttâr seeidain.

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs Palkeet vieʹǩǩat neʹttlaasktemkääzzkõõzz âânnmõʹšše õhttneei kõõččmõõžžin. Palkeet-kääzzkõõzz teʹl. 029 556 3700 da neʹttpååʹšt [email protected].

Lappi

Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr väʹlddtåimmpäiʹǩǩ

Jååʹttemaddrõs: Valtakatu 2, Ruäʹvnjargg
Pååʹštaddrõs: PL 8002, 96101 Ruäʹvnjargg

[email protected]
Teʹlfonkuvddlõs: 0295 017 300

 • Veerǥlaž äʹššummuš (jm. teâđstõõllmõõžž, kueʹddelm, vaiddlõõzz): vääʹld õhttvuõđ veʹrǧǧkonttâr rekisterâʹsttemkonttra, [email protected]. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâšldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest.
 • Reâuggsuõjjlummuš: [email protected]
 • Saakkummuš:[email protected]

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž aaʹššid. Neʹttpååʹšt meâlddõsteâttõõzzi šuurmõs šorradvuõtt lij 20 Mt. Jõs meâlddõõzz lie čuuʹt jõnn, uuʹcced teâttõõzz šorradvuõđ leʹbe vuõlttâd tõid määŋg jeeʹres neʹttpååʹštest. Muuʹšt, što vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ.

Vuõlttâd neʹttpååʹšt suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđin.

Reâuggsuõjjlummuš

Reâuggsuõjjlummuž õhttvuõtt-teâđaid kaaunak reâuggsuõjjlummuž seeidain.
 

Neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]. Vuõlttâd tuu ääʹšš vuõss-sâjjsânji mij õõlmâs äʹššeemaddrõõzzid. Nääiʹt ainsmââttak, što tuu äʹšš mâânn ooudårra.

pâʹjj-jååʹđteei Kaisa Ainasoja, teʹl. 0295 017 345
jååʹđteeʹji piisar Satu Salonen, teʹl. 0295 017 029 

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv

 • jååʹđteei Marja-Lea Hallikainen, teʹl. 0295 017 065
 • juâǥǥaspiisar Eija Kallo, teʹl. 0295 017 362

Mättʼtõs da kulttuurtåimm

 • jååʹđteei Kaisa Post, teʹl. 0295 017 355
 • plaaneei Marketta Enbuska, teʹl. 0295 017 380

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš

 • jååʹđteei Joni Henttu, teʹl. 0295 017 364
 • juâǥǥaspiisar Kristiina Kantola, teʹl. 0295 017 359

Saakkummuš

Ǩiõttʼtõõllâp da arkiivâʹsttep vuäʹsttemlaaskid tåʹlǩ neʹttlaskkân. Vuõlttâd laaskid neʹttlaskkân riikkvaaldâšm neʹttlaskkoperaattoor OpusCapit Group Oy pääiʹǩ. Peäggat laaskâst viiʹttjemteâttan tåimmjuâǥǥaskood da tiʹllʼjeei nõõm. Vuäitak vuõltteed neʹttlaask mieʹldd laaskid õhttneei meâlddõõzzid. Meâlddõõzzi siâzztõllum teâttõsååʹbleǩ lij pdf.

Neʹttlaskkaddrõs/OVT-tiõtt: 00370245428436601
Siʹrdditiõtt (OpusCapita Solutions Oy): E204503
P-nââmar: 0245428-4
Älp-tiõtt: FI02454284

Jeäʹp vuâsttavääʹld põʹmmailaaskid leʹbe neʹttpååʹštin vuõlttuum laaskid. Maacctep põʹmmailaaskid, koid vuäǯǯap, määuʹsǩani mååust. Jõs tuʹst ij leäkku ââʹnnmest riâšldõk, koin tuejjeed neʹttlaaskid, vuäitak ââʹnned neʹttlaask tuejjummša da vuõlttummša riikk taʹrjjeem Basware neʹttlaasktemkääzzkõõzz (Supplier Portal). Kääzzkõs lij veâl ååʹn määustem.

Neʹttlaasktemkääzzkõʹsse ǩeeʹrjtõõttmõʹšše da âânnmõʹšše õhttneei vuäʹppõõzz käunnʼje Riikk-konttâr seeidain.

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs Palkeet vieʹǩǩat neʹttlaasktemkääzzkõõzz âânnmõʹšše õhttneei kõõččmõõžžin. Palkeet-kääzzkõõzz teʹl. 029 556 3700 da neʹttpååʹšt [email protected].

Lieʹtni-Lääʹddjânnam

Lieʹtni-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr väʹlddtåimmpäiʹǩǩ 

Jååʹttemaddrõs: Itsenäisyydenaukio 2
Pååʹštaddrõs: PL 22, 20801 Turku 

[email protected] 
Teʹlfonkuvddlõs: 0295 018 000
Fakss: 02 2511 820
Äävai: vu–pi čiâss 8.00–16.15 

 • Veerǥlaž äʹššummuš (jm. teâđstõõllmõõžž, kueʹddelm, vaiddlõõzz): vääʹld õhttvuõđ veʹrǧǧkonttâr rekisterâʹsttemkonttra, [email protected]. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâšldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest. 
 • Reâuggsuõjjlummuš: [email protected] 
 • Saakkummuš:[email protected] 

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž aaʹššid. Neʹttpååʹšt meâlddõsteâttõõzzi šuurmõs šorradvuõtt lij 20 Mt. Jõs meâlddõõzz lie čuuʹt jõnn, uuʹcced teâttõõzz šorradvuõđ leʹbe vuõlttâd tõid määŋg jeeʹres neʹttpååʹštest. Muuʹšt, što vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ. 

Vuõlttâd neʹttpååʹšt suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđin.

Maarianhamina tåimmpäiʹǩǩ
Jååʹttemaddrõs: Torggatan/Torikatu 16, 22100 Mariehamn/Maarianhamina
Pååʹštaddrõs: PB/PL 86 22101 Mariehamn/Maarianhamina

Suåv persoonlaž kaaunõõttmõõžžin ouddǩiõʹtte kõõččmõõžžâst åårrai äʹšštobddjin. 

Reâuggsuõjjlummuš

Reâuggsuõjjlummuž õhttvuõtt-teâđaid kaaunak reâuggsuõjjlummuž seeidain.

Neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]. Vuõlttâd tuu ääʹšš vuõss-sâjjsânji mij õõlmâs äʹššeemaddrõõzzid. Nääiʹt ainsmââttak, što tuu äʹšš mâânn ooudårra. 

pâʹjj-jååʹđteei Mikael Luukanen, teʹl. 0295 018 092
pâʹjj-jååʹđteei piisar, plaaneei Pirjo Ojanen, teʹl. 0295 018 052

Jååʹđteeʹji tuärjj

 • juâkkaz jååʹđteei Raija Hurskainen, teʹl. 0295 018 040 

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv 

 • jååʹđteei Heikki Mäki, teʹl. 0295 018 094
 • sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâlljuâkkaz jååʹđteei Anne Taulu, teʹl. 0295 018 084
 • jieʹllemvueʹǩǩvuåppâmjuâkkaz jååʹđteei Pepe Uskelin, teʹl. 0295 018 124
 • pirrõstiõrvâsvuõtthuâl juâkkaz jååʹđteei Jani Soini, teʹl. 0295 018 115

Mättʼtõs da kulttuurtåimm 

 • jååʹđteei Esko Lukkarinen, teʹl. 0295 018 089
 • kulttuurtååim juâkkaz jååʹđteei Lea Karjomaa, teʹl. 0295 018 077

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš  

 • jååʹđteei Ilkka Horelli, teʹl. 0295 018 061

Reâuggsuõjjlummuš 

 • jååʹđteei Riitta Sulameri, teʹl. 0295 018 168
 • raajjmõõžž, jååʹđtummuž da miârrjååttmõõžž vuåppmõõžž juâkkaz jååʹđteei Anette Lehtonen, teʹl. 0295 018 184 
 • kääzzkõõzzi vuåppmõõžž juâkkaz jååʹđteei Jan Mikkonen, teʹl. 0295 018 163
 • ålggjânnamneǩvuåppmõõžž da vuåppmõõžž, koon tuejjeet Ålaandâst, juâkkaz jååʹđteei Anna Pärtty, teʹl. 0295 018 173
 • õõlmâsvaaldâšm vuåppmõõžž juâkkaz jååʹđteei Ulla Riikonen, teʹl. 0295 018 174
 • industria vuåppmõõžž juâkkaz jååʹđteei Tuija Vähänen-Koivuluoma, teʹl. 0295 018 194

Vuʹvddvaaldâšmkonttri siiskâž täʹrǩstummuš

 • siiskâž täʹrǩstummuž jååʹđteei Kristina Alakylä, teʹl. 0295 018 135

Saakkummuš

Ǩiõttʼtõõllâp da arkiivâʹsttep vuäʹsttemlaaskid tåʹlǩ neʹttlaskkân. Vuõlttâd laaskid neʹttlaskkân riikkvaaldâšm neʹttlaskkoperaattoor OpusCapit Group Oy pääiʹǩ. Peäggat laaskâst viiʹttjemteâttan tåimmjuâǥǥaskood da tiʹllʼjeei nõõm. Vuäitak vuõltteed neʹttlaask mieʹldd laaskid õhttneei meâlddõõzzid. Meâlddõõzzi siâzztõllum teâttõsååʹbleǩ lij pdf. 

Neʹttlaskkaddrõs/OVT-tiõtt: 00371095237136201
P-nââmar: 1095237-1
Älp-tiõtt: FI10952371
Siʹrdditiõtt (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

Jeäʹp vuâsttavääʹld põʹmmailaaskid leʹbe neʹttpååʹštin vuõlttuum laaskid. Maacctep põʹmmailaaskid, koid vuäǯǯap, määuʹsǩani mååust. Jõs tuʹst ij leäkku ââʹnnmest riâšldõk, koin tuejjeed neʹttlaaskid, vuäitak ââʹnned neʹttlaask tuejjummša da vuõlttummša riikk taʹrjjeem Basware neʹttlaasktemkääzzkõõzz (Supplier Portal). Kääzzkõs lij veâl ååʹn määustem.
Neʹttlaasktemkääzzkõʹsse ǩeeʹrjtõõttmõʹšše da âânnmõʹšše õhttneei vuäʹppõõzz käunnʼje Riikk-konttâr seeidain.

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs Palkeet vieʹǩǩat neʹttlaasktemkääzzkõõzz âânnmõʹšše õhttneei kõõččmõõžžin. Palkeet-kääzzkõõzz teʹl. 029 556 3700 da neʹttpååʹšt [email protected].

Viõstâr- da Siiʹsǩ-Lääʹddjânnam

Viõstâr- da Siiʹsǩ-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr väʹlddtåimmpäiʹǩǩ 

Jååʹttemaddrõs: Wolffintie 35 
Pååʹštaddrõs: PL 200, 65101 Vaasa  

[email protected] 
Teʹlfonkuvddlõs: 0295 018 450 
Fakss: 06-317 4817
Äävai: vu–pi čiâss 8.00–16.15 

 • Veerǥlaž äʹššummuš (jm. teâđstõõllmõõžž, kueʹddelm, vaiddlõõzz): vääʹld õhttvuõđ veʹrǧǧkonttâr rekisterâʹsttemkonttra, [email protected]. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâšldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest. 
 • Reâuggsuõjjlummuš:[email protected] 
 • Saakkummuš:  [email protected] 

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž aaʹššid. Neʹttpååʹšt meâlddõsteâttõõzzi šuurmõs šorradvuõtt lij 20 Mt. Jõs meâlddõõzz lie čuuʹt jõnn, uuʹcced teâttõõzz šorradvuõđ leʹbe vuõlttâd tõid määŋg jeeʹres neʹttpååʹštest. Muuʹšt, što vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ. 

Vuõlttâd neʹttpååʹšt suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđin.

Tampere tåimmpäiʹǩǩ 
Jååʹttemaddrõs: Yliopistonkatu 38, Tampere 
Pååʹštaddrõs: PL 272, 33101 Tampere 
Fakss: 03 389 1820

Jyväskylä tåimmpäiʹǩǩ 
Jååʹttemaddrõs: Hannikaisenkatu 47, Jyväskylä 
Pååʹštaddrõs: PL 41, 40101 Jyväskylä 

Suåv persoonlaž kaaunõõttmõõžžin ouddǩiõʹtte kõõččmõõžžâst åårrai äʹšštobddjin. 

Reâuggsuõjjlummuš

Reâuggsuõjjlummuž õhttvuõtt-teâđaid kaaunak reâuggsuõjjlummuž seeidain.
 

Neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]. Vuõlttâd tuu ääʹšš vuõss-sâjjsânji mij õõlmâs äʹššeemaddrõõzzid. Nääiʹt ainsmââttak, što tuu äʹšš mâânn ooudårra. 

pâʹjj-jååʹđteei Marko Pukkinen 
pâʹjj-jååʹđteei piisar Elisabet Heinrich, teʹl. 0295 018 511 

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv 

 • jååʹđteei Leena Laajala, teʹl. 0295 018 549 

Mättʼtõs da kulttuurtåimm  

 • jååʹđteei Marja-Liisa Keski-Rauska, teʹl. 0295 018 815 

Ruõccǩiõllsaž mättʼtemtåimm 

 • jååʹđteei Marianne West-Ståhl, teʹl. 0295 018 623 

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš 

 • jååʹđteei Tarja Wiikinkoski, teʹl. 0295 018 800 

Reâuggsuõjjlummuš 

 • jååʹđteei Jouni Kallioluoma 

Pirrõslååʹv 

 • jååʹđteei Tarja Savea-Nukala, teʹl. 0295 018 777 

Saakkummuš

Ǩiõttʼtõõllâp da arkiivâʹsttep vuäʹsttemlaaskid tåʹlǩ neʹttlaskkân. Vuõlttâd laaskid neʹttlaskkân riikkvaaldâšm neʹttlaskkoperaattoor OpusCapit Group Oy pääiʹǩ. Peäggat laaskâst viiʹttjemteâttan tåimmjuâǥǥaskood da tiʹllʼjeei nõõm. Vuäitak vuõltteed neʹttlaask mieʹldd laaskid õhttneei meâlddõõzzid. Meâlddõõzzi siâzztõllum teâttõsååʹbleǩ lij pdf. 

Neʹttlaskkaddrõs/OVT-tiõtt: 00372284140936401 
P-nââmar: 2284140-9 
Älp-tiõtt: FI22841409 
Siʹrdditiõtt (OpusCapita Solutions Oy): E204503  

Jeäʹp vuâsttavääʹld põʹmmailaaskid leʹbe neʹttpååʹštin vuõlttuum laaskid. Maacctep põʹmmailaaskid, koid vuäǯǯap, määuʹsǩani mååust. Jõs tuʹst ij leäkku ââʹnnmest riâšldõk, koin tuejjeed neʹttlaaskid, vuäitak ââʹnned neʹttlaask tuejjummša da vuõlttummša riikk taʹrjjeem Basware neʹttlaasktemkääzzkõõzz (Supplier Portal). Kääzzkõs lij veâl ååʹn määustem.

Neʹttlaasktemkääzzkõʹsse ǩeeʹrjtõõttmõʹšše da âânnmõʹšše õhttneei vuäʹppõõzz käunnʼje Riikk-konttâr seeidain.

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs Palkeet vieʹǩǩat neʹttlaasktemkääzzkõõzz âânnmõʹšše õhttneei kõõččmõõžžin. Palkeet-kääzzkõõzz teʹl. 029 556 3700 da neʹttpååʹšt [email protected].

Tâʹvv-Lääʹddjânnam

Tâʹvv-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr väʹlddtåimmpäiʹǩǩ 

Jååʹttemaddrõs: Linnankatu 3 
Pååʹštaddrõs: PL 293, 90101 Oulu 

[email protected] 
Teʹlfonkuvddlõs: 0295 017 500 
Äävai: vu–pi čiâss 8.00–16.15 

 • Veerǥlaž äʹššummuš (jm. teâđstõõllmõõžž, kueʹddelm, vaiddlõõzz): vääʹld õhttvuõđ veʹrǧǧkonttâr rekisterâʹsttemkonttra, [email protected]. Rekisterâʹsttemkoontâr väldd vuâstta veerǥlaž äʹššǩiiʹrjid, rekisterâstt tõid äʹššvaaldšemriâšldõʹǩǩe da oudd teâđ ääʹšš håiddai veʹrǧǧneeʹǩǩest. 
 • Reâuggsuõjjlummuš: [email protected] 
 • Saakkummuš: [email protected]

Ââʹn suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđ, ko vuõlttääk aunstõõzz, kååʹtt âânn seʹst peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluândlaž aaʹššid. Neʹttpååʹšt meâlddõsteâttõõzzi šuurmõs šorradvuõtt lij 20 Mt. Jõs meâlddõõzz lie čuuʹt jõnn, uuʹcced teâttõõzz šorradvuõđ leʹbe vuõlttâd tõid määŋg jeeʹres neʹttpååʹštest. Muuʹšt, što vuõltteeʹjest lij vasttõs, što veʹrǧǧneǩ vuäǯǯ saaǥǥ.

Vuõlttâd neʹttpååʹšt suejjuum neʹttpååʹštõhttvuõđin.

Suåv persoonlaž kaaunõõttmõõžžin ouddǩiõʹtte kõõččmõõžžâst åårrai äʹšštobddjin. 

Reâuggsuõjjlummuš

Reâuggsuõjjlummuž õhttvuõtt-teâđaid kaaunak reâuggsuõjjlummuž seeidain.

Neʹttpååʹštaddrõõzz lie ouddnõmm.sokknõ[email protected]. Vuõlttâd tuu ääʹšš vuõss-sâjjsânji mij õõlmâs äʹššeemaddrõõzzid. Nääiʹt ainsmââttak, što tuu äʹšš mâânn ooudårra. 

pâʹjj-jååʹđteei Terttu Savolainen, teʹl. 0295 017 551 
assisteʹntt Niina Rytilahti, teʹl. 0295 017 055

Jååʹđteeʹji tuärjj 

 • saǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Tommi Lantto, teʹl. 0295 017 701 
 • oouʹdeemjååʹđteei Olli Aulaskari, teʹl. 0295 017 533 
 • plaaneei Siiri Oinas-Panuma, teʹl. 0295 017 535 
 • assisteʹntt Niina Rytilahti, teʹl. 0295 017 055 

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv  

 • jååʹđteei Maria Siurua, teʹl. 0295 017 546 
 • jååʹđteeʹji piisar Riitta Kinnunen, teʹl. 0295 017 516 
 • sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz -juâkkaz jååʹđteei, vuʹvddvaaldâšmpâʹjjdåhttar Pasi Hirvikoski, teʹl. 0295 017 598 
 • jieʹllemvueʹǩǩvuåppmõš da pirrõstiõrvâsvuõtthuâll -juâkkaz jååʹđteei, lääʹǩǩooumaž Sinikka Siniluoto-Heikkinen, teʹl. 0295 017 591 

Mättʼtõs da kulttuurtåimm

 • jååʹđteei Veijo Kosola, teʹl. 0295 017 570 

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš  

 • jååʹđteei Petteri Koskinen, teʹl. 0295 017 544
 • uâǥǥaspiisar Tiina Ulvinen, teʹl. 0295 017 079
 • juâǥǥaspiisar Sirpa Hassila, teʹl. 0295 017 553 

Reâuggsuõjjlummuš  

 • jååʹđteei Päivi Suorsa, teʹl. 0295 017 630 

Pirrõslååʹv 

 • mieʹrräiggsaž jååʹđteei Sami Koivula, teʹl. 0295 017 651 

Saakkummuš 

Ǩiõttʼtõõllâp da arkiivâʹsttep vuäʹsttemlaaskid tåʹlǩ neʹttlaskkân. Vuõlttâd laaskid neʹttlaskkân riikkvaaldâšm neʹttlaskkoperaattoor OpusCapit Group Oy pääiʹǩ. Peäggat laaskâst viiʹttjemteâttan tåimmjuâǥǥaskood da tiʹllʼjeei nõõm. Vuäitak vuõltteed neʹttlaask mieʹldd laaskid õhttneei meâlddõõzzid. Meâlddõõzzi siâzztõllum teâttõsååʹbleǩ lij pdf. 

Neʹttlaskkaddrõs/OVT-tiõtt: 00370245422536501 
Siʹrdditiõtt (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
P-nââmar: 0245422-5  
Älp-tiõtt: FI02454225 

Jeäʹp vuâsttavääʹld põʹmmailaaskid leʹbe neʹttpååʹštin vuõlttuum laaskid. Maacctep põʹmmailaaskid, koid vuäǯǯap, määuʹsǩani mååust. Jõs tuʹst ij leäkku ââʹnnmest riâšldõk, koin tuejjeed neʹttlaaskid, vuäitak ââʹnned neʹttlaask tuejjummša da vuõlttummša riikk taʹrjjeem Basware neʹttlaasktemkääzzkõõzz (Supplier Portal). Kääzzkõs lij veâl ååʹn määustem.

Neʹttlaasktemkääzzkõʹsse ǩeeʹrjtõõttmõʹšše da âânnmõʹšše õhttneei vuäʹppõõzz käunnʼje Riikk-konttâr seeidain.

Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs Palkeet vieʹǩǩat neʹttlaasktemkääzzkõõzz âânnmõʹšše õhttneei kõõččmõõžžin. Palkeet-kääzzkõõzz teʹl. 029 556 3700 da neʹttpååʹšt [email protected].