Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr 

Tåimmap Lappi mäddkååʹdd vuuʹdest. 

Mij tåimmpäiʹǩǩ lij Ruäʹvnjaarǥâst, lââʹssen õhtt mättʼtõs- da kulttuurtååim veʹrǧǧooumaž reâugg vuäzzas Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest da õõut vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv -vaʹstteemvuuʹd veʹrǧǧoummu veʹrǧǧpäiʹǩǩ lij Kajaani. 

Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr pâʹjj-jååʹđteeʹjen tåimm Kaisa Ainasoja. Jeeʹres vaʹstteemvuuʹdin reâugga meeʹst nuʹtt 40 ooumžed. 

Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv -vaʹstteemvuʹvdd håidd väʹlddkååddlânji täid tuâjaid: 

 • puäʒʒhåiddlääʹjj meâldlaž tuâj 
 • puõccuvueʹǯǯtäʹrǩstummuš da tõõzz õhttneei vuåppmõš 
 • Lappi väjjšâddšallaš mieʹcci oođummšest uvddum lääʹjj jaukkummšest uvddum lääʹjjest jurddum tuärjjõõzz mååustpeʹrrjummša õhttneei tuâj. 

Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr mättʼtõs- da kulttuurtååim vaʹstteemvuʹvdd håidd väʹlddkååddlânji sääʹmǩiõʹlle õhttneei tuâjaid. 

Kaaunak ääiʹjpoddsaž teâđaid mij tåimmvuuʹd pirr Lappi leett seeidain. 

Lappi lett

Teâđ meeʹst

Vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv 

 • sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl ohjjummuš da vuåppmõš 
 • tiõrvâsvuõđ oouʹdummuš 
 • privatt sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹji lååʹv, kääzzkõõzzi rekisterâsttmõš da vuåppmõš 
 • kueʹdlmi ǩiõttʼtõõllmõš 
 • alkoholjulstõõǥǥi jueʹǩǩem- da õõʹnnʼjid kaaupšemlååʹv di vuåppmõš, alkoholhääitai cõggmõš  
 • jieʹllitälkkamhuâl di jieʹllisuõjjlummuž ohjjummuš da vuåppmõš 
 • veärrunnsistaanvuõđ ohjjummuš, vuåppmõš da ärvvtõõllmõš 
 • ǩeâštʼtemvuåppmõš da õõʹnnʼji sââʹj staanmõš 
 • tiõrvâsvuõttsuõjjlem- da tääbbaǩvuåppmõõžž ohjjummuš, vuåppmõš da ärvvtõõllmõš 
 • romaani vuässadvuõđ oouʹdummuš 
 • ǩiiddâlmkaaupšemjäärnǩi da våurrpõõrti kaaupšemjäärnǩi vuåppmõš da rekisteeʹr tuõʹllʼjummuš  
 • õhttõs-såbbar õʹhttekåččai da tilltäʹrǩsteei di jeäʹrab täʹrǩstummuž mieʹrrummuš, ruõkkâmääʹšš da staanäʹššǩeʹrjjääʹšš. 

Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr vuâđđkääzzkõõzz, vuõiggâdvuõttstaan da lååʹv -vaʹstteemvuʹvdd håidd väʹlddkååddlânji täid tuâjaid: 

 • puäʒʒhåiddlääʹjj meâldlaž tuâj   
 • puõccuvueʹǯǯtäʹrǩstummuš da tõõzz õhttneei vuåppmõš  
 • Lappi väjjšâddšallaš mieʹcci oođummšest uvddum lääʹjj jaukkummšest uvddum lääʹjjest jurddum tuärjjõõzz mååustpeʹrrjummša õhttneei tuâj.  

Mättʼtõs da kulttuurtåimm 

 • mättʼtõs- da kulttuurtååim ohjjummuš 
 • mättʼtõs-, ouddpeâmm-, nuõri-, liikkeem- di ǩeʹrjjpõrttkääzzkõõzzi tuâjjlažkååʹdd tiuddeemškooultõs 
 • nuõri-, liikkeem- da ǩeʹrjjpõrtt-tååim haʹŋǩǩõõzzi riikkveäʹǩǩvuõđ 
 • škooulneeʹǩǩ vuõiggâdvuõttstaan oouʹdummuš 
 • vuâđđkääzzkõõzzi vooudlaž vuäǯǯamvuõđ ärvvtõõllmõš. 

Lappi vuʹvddvaaldâšmkonttâr mättʼtõs- da kulttuurtååim vaʹstteemvuʹvdd håidd väʹlddkååddlânji sääʹmǩiõʹlle õhttneei tuâjaid. 

Peälštemtåimm da vaʹrrjõõttmõš 

 • peälštemtååim di peälštemtååim kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ da tääʹzz vuåppmõš 
 • peälštemtååim kuõskki kueʹdlmi ǩiõttʼtõõllmõš 
 • åålǥlaž peälštemplaan da harjjtõõzzi čõõđ viikkmõõžž vuåppmõš 
 • vaʹrrjõõttmõõžž õʹhttesuânnʼjummuš vuuʹdest da tõõzz õhttneei õhttsažtoiʹmmjummuž jäʹrjstummuš  
 • vaalmâšvuõttplaanmõõžž õʹhttesuânnʼjummuš 
 • kooʹddi vaalmâšvuõttplaanmõõžž tuärjjummuš 
 • vooudlaž mäddpeälštemkuursi da vaalmâšvuõttharjjtõõzzi jäʹrjstummuš  
 • vuʹvdd- da pääiklažvaaldâšm staanvuõttplaanummuž oouʹdummuš 
 • vooudlaž huâllainsmâʹttemääʹšš 
 • ciâlkâlm Pueʹllemsuõjjlemfoʹndde peälštemtååim raajjâm- da neävvhaʹŋǩǩõõzzi ooccmõõžžin 
 • jiõggpeälštem-mitaleʹtǩǩõõzzi ǩiõttʼtõõllma õhttneei tuâj. 

Jeeʹres tuâj 

 • veʹrǧǧkonttâr takaivaaldšemvuõđlaž tuâj jååʹđteeʹji tuärj juâkksest.

Kaaunak ääiʹjpoddsaž teâđaid mij tåimmvuuʹd pirr Lappi leett seeidain. 

Lappi lett