Aluehallintoviraston tehtävät varhaiskasvatuksessa

Aluehallintoviraston tehtävät varhaiskasvatuksessa ovat 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointia valvoo työsuojelun vastuualue.

Lue lisää työsuojen vastuualueesta

Usein kysyttyä

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta.

Esiopetuksen lisäksi lapsi voi osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatuksen sisältöä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Lisätietoa löydät Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kuntalaisten tarpeet edellyttävät. 

Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatusta itse tai hankkia palveluja toiselta palveluntuottajalta. Palvelujen hankkimiseen voidaan käyttää palveluseteliä. 

Yksityistä palveluntuottajaa koskee ilmoitusmenettely.

Yksityisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatusta, jota tuotetaan korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Palveluntuottajana voi toimia yksityisen henkilön, yhteisön, säätiön tai julkisyhteisön perustama liikeyritys.

Yksityisen palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitus tehdään kunnan määräämälle toimielimelle tai viranhaltijalle.

Päiväkodeissa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja, lastenhoitajia, erityisopettajia ja päiväkodin johtajia. 

Lisäksi päiväkodeissa työskentelee muuta henkilöstöä, joiden tehtävänimikkeistä tai kelpoisuuksista ei säädetä laissa. Tällaisia ovat esimerkiksi avustajat ja keittiöhenkilöstö. Myös perhepäivähoitaja on laissa määritelty tehtävänimike.

Lue lisää varhaiskasvatuslaissa säädetyistä varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuksista, Varhaiskasvatuslaki 6 luku.

Lue lisää aiheesta valtioneuvoston asetuksessa säädetystä päiväkodin ja perhepäivähoitokodin mitoituksesta, Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan hänen kehitystään, oppimistaan ja hyvinvointiaan tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. 

Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta: 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan täytyy arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestää varhaiskasvatuksen kansallisia ulkoisia arviointeja. Karvi myös tukee varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä toimijoita lakisääteisessä itsearvioinnissa.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta. Muistutus tehdään vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Varhaiskasvatuksen valvonnassa käytetään entistä enemmän ennakoivia menetelmiä ja valvonnan asiakaskeskeisyyttä vahvistetaan. Varhaiskasvatuslaissa määriteltyjen valvontaviranomaisten on ensisijaisesti annettava ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen järjestäjälle. Monipuolisen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on säädösten mukainen sekä laadukas varhaiskasvatus. Tavoitteena on myös varhaiskasvatusta koskevien muistutusten ja kantelujen määrän väheneminen.

Aluehallintovirastossa valvomme varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista valvontaohjelman mukaisesti sekä epäkohtailmoituksiin perustuen.

Kunnan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa järjestämän varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja se, onko lapsi varhaiskasvatuksessa kokoaikaisesti vai osa-aikaisesti.

Ostopalveluna järjestettävästä varhaiskasvatuksesta maksu peritään kuten kunnan itse järjestämästä varhaiskasvatuksesta.

Palvelusetelillä järjestettävästä varhaiskasvatuksesta kunta ei peri maksua. Kunta määrittää palvelusetelin arvon palvelusetelistä annetun lain perusteella ja maksun perii yksityinen päiväkoti. 

Jos sinulla on epäselvyyttä lapsesi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, ota yhteyttä oman kuntasi varhaiskasvatukseen tai kunnan sosiaaliasiamieheen. 

Päiväkotien, perhepäivähoidon ja avointen varhaiskasvatuspalvelujen täytyy olla kehittäviä, oppimista edistäviä sekä terveellisiä ja turvallisia. Myös lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset täytyy ottaa palveluissa huomioon.

Varhaiskasvatuksessa laaditaan turvallisuussuunnitelma sekä palo- ja pelastussuunnitelma.

Lisätietoa turvallisuudesta sivuillamme.

Lisätietoa turvallisuudesta löytyy myös Opetushallituksen sivuilla.

Järjestämme varhaiskasvatuksen henkilöstölle lyhytkestoista täydennyskoulutusta.   

Täydennyskoulutustemme sisällöt liittyvät varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin aiheisiin. Koulutustarjonta perustuu valtakunnallisiin sekä alueellisiin tarpeisiin ja teemat vaihtelevat vuosittain. 

Koulutuksemme ovat maksuttomia. Koulutuksia järjestetään ympäri vuoden ja ilmoitamme niistä  verkkosivuillamme. 

Tapahtumamme ja koulutuksemme

Varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, liikkumiseen ja erilaisiin kehittämishankkeisiin haetaan avustuksia Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön aikataulujen mukaisesti suoraan heidän verkkosivuiltaan.

Lue lisää aluehallintovirastolta haettavista avustuksista.

Lakilinkit