Vanliga frågor om coronaviruset

Vad vill du söka efter på den här sidan?

Skriv minst tre bokstäver och skrolla neråt på sidan. Du kan välja område eller identifierare i rullgardinsmenyn. Innehållet filtreras automatiskt enligt fältinnehåll och val. Tryck inte på retur-knappen. Resultaten blir synliga automatiskt.

Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Regionförvaltningsverket kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar meddela förelägganden som gäller

 • offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

 • undvikande av närkontakt i kundlokaler

 • stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation

 • användning av skollokaler

 • ordnande av hälsokontroller vid gränsövergångsställena.

OBS! Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna görs av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om begränsningarna i restaurangverksamheten finns i Vanliga frågor om coronaviruset under  Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Vem berörs: Alla som ordnar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

De av regionförvaltningsverket fastställda begränsningarna för sammankomster är olika på olika håll i Finland.

Säkerställande av säkerhetsavstånd i kund- och verksamhetslokaler

Vem berörs: Privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger), privata näringsidkare, kommuner och samkommuner, religiösa samfund samt offentligrättsliga inrättningar. Ytterligare information: Vilka aktörer berörs av eventuella beslut om säkerhetsavstånd i lagen om smittsamma sjukdomar?

Stängning av kund- och verksamhetslokaler

Vad berörs: Vissa utrymmen som används för motion, idrott eller nöjes- och rekreationsverksamhet.

Regionförvaltningsverket kan bestämma att vissa kund- och verksamhetslokaler som används för motions-, idrotts- eller nöjes- och rekreationsverksamhet ska stängas. Ytterligare information: Vilka aktörer berörs av eventuella stängningsbeslut i lagen om smittsamma sjukdomar? 

OBS! Vissa aktörer kan beröras av både bestämmelsen att undvika närkontakt och bestämmelsen att stänga lokalen.

Exempel:

1. Gymmet är en lokal för en enskild näringsidkare eller juridisk person, men det används också för motions- eller idrottsverksamhet: då gäller beslutet om säkerhetsavstånd och stängning för gymmet.

2. En butik är en lokal för en enskild näringsidkare eller juridisk person, men den används inte för motions-, idrotts- eller nöjes- och rekreationsverksamhet: då berörs butiken endast av beslutet om säkerhetsavstånd.

Användning av skollokaler

Vad berörs: Låg- och högstadier, gymnasier och yrkesskolor

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut om stängning av skollokaler, om det är nödvändigt inom flera kommuners område. Beslutet kan gälla en viss årskurs eller ett visst undervisningsstadie.

Hälsokontroller

Ordna hälsokontroller

Vem berörs: Kommunerna

Regionförvaltningsverket kan ålägga kommunerna att hänvisa varje inresande till en frivillig hälsokontroll.

Deltagande i hälsokontroll

Vem berörs: Personer som nämns i beslutet, till exempel personer som reser från högriskländer

Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i en hälsokontroll, t.ex. i ett coronatest.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 9.12.2021.

Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Restriktioner övervakas av många olika parter.

Hygienkrav och beslut om säkerhetsavstånd eller stängning

Du kan meddela miljö- och hälsoskyddet i din kommun, om du upptäcker brister i iakttagandet av regionalförvaltingsverkens beslut om säkerhetsavstånd eller stängning eller hygienkrav i kundutrymmen eller lokaler, såsom köpcentra, idrottsutrymmen, eller butiker.

Begränsningarna av sammankomster

Om du upptäcker verksamhet i offentliga tillställningar som du anser att strider mot begränsningarna, lönar det sig att i första hand utreda saken med arrangören av tillfället eller evenemanget.

Om det inte hjälper, kan du meddela polisen, som övervakar den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen kan ingripa i tydliga överträdelser av de begränsningar för sammankomster som regionförvaltningsverket utfärdat och vid behov också i andra sammankomster, om dessa äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Du kan också meddela dina iakttagelser i anslutning till offentliga tillställningar till miljö- och hälsoskyddet i din kommun.

Begränsningarna av restauranger

För restaurangernas del finns information om anmälan av missförhållanden under punkten ”Vart kan jag meddela om jag upptäcker att en restaurang handlar i strid med bestämmelserna?

Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna bestäms av regeringen. I kartan som statsrådets kansli har gjort finns det begränsningar för restauranger enligt landskap:

Från och med 1.3.2022: 
Statsrådet har delvis upphävt förordningen som begränsar restaurangernas verksamhet på grund av coronaepidemin 24.2.2022. Det här innebär att begränsningar gällande restaurangernas utskänkning, öppettider, kundmängder och sittplatser upphävs i hela landet 1.3.2022. 

Observera att statsrådets förordning inte har upphävts till alla delar. Restriktionerna som berör kunders ankomst och vistelse enligt 3 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning är ännu i kraft till och med 31.3.2022. Det är möjligt att befrias från begränsningarna genom att använda coronapass. 

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser övervägs på nytt om sjukdomsläget förändras och sjukhusbelastningen ökar avsevärt.

Restaurangernas allmänna skyldigheter

Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland till och med 30 juni 2022:

 • Kunderna får information och anvisningar så att de kan agera på rätt sätt och förebygga coronavirusmitta.  
 • Kunderna har möjlighet att tvätta händerna.  
 • Det är tillräckligt avstånd mellan kunderna både inomhus och utomhus.  
 • Restaurangen och i synnerhet alla ytor hålls rena. 
 • Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs.

Du hittar skyldigheterna som beskrivs mer detaljerat, en planmall och instruktioner för att uppfylla den på vår instruktionssidan Restauranger och coronavirus.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 4.4.2022

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande Sittplatser

Begränsningarna av sammankomster skiljer sig i landets olika delar. 

Nedan finns en förteckning över sammankomstrestriktionerna i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut om ännu striktare restriktioner inom deras område än de som är beskrivna här under.


Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verkasamhetsområde


Mer information om coronapasset: Vad är ett coronapass?

I områderna som finns det inga gällande regionförvaltninsvetrkets beslut om tillfället för sammankomster ska en förutsättning för att evenemang och tillställningar kunna ordnas är emellertid att de kan ordnas på ett tryggt sätt genom att man iakttar hygienkraven som föreskrivits i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar. Mer information: Vilka hygienkrav föreskrivs enligt lagen om smitsamma sjukdomar.

Offentliga tillställningar Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Nedan finns en förteckning över besluten som är i kraft. Obs. Kommunerna kan fatta beslut inom deras område.


Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde

 • Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote)
  Från 14.3.2022:
  Inom kommunerna har besluten om stängning av kund- och publikutrymmen (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar) upphävts. Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelande 14.3.2022 (på finska)
   
 • Norra Karelen (Siun sote), Norra Savolax och Östra Savolax (Sosteri)
  Inom kommunerna i Norra Karelen, Norra Savolax och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt har besluten om hälsosäker användning av utrymmen (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) samt besluten om stängning av kund- och publikutrymmen (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar) upphävts.

  Närmare information: pressmeddelande 15.2.2022 (på finska)

Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde

 • Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 17.2.2022 (på finska) | pressmeddelandet 20.1.2022 (på finska)pressmeddelandet 3.2.2022 (på finska)
   

 • Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
  Från 21.2.2022:

  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 15.2.2022 (på finska)
   

 • Mellersta Österbotten
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 21.1.2022 | pressmeddelandet 17.2.2022
   

 • Södra Österbotten
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 27.1.2022 (på finska) | pressmeddelandet 3.2.2022 (på finska)
   

 • Vasa sjukvårdsdistrikt
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 28.1.2022


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

 • Satakunta
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 14.2.2022
   
 • Egentliga Finland
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 14.2.2022

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde

 • North Ostrobothnia
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 28.1.2022 (på finska)
   
 • Kajanaland
  Från 20.3.2022:
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 18.2.2022 (på finska)

Mer information om coronapasset:

Användning av kundutrymmen och lokaler Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Det är upp till många olika myndigheter att ge olika rekommendationer och restriktioner, varför de finns på många olika ställen.

Omrädets rekommendationer gällande coronaviruset

På sjukvårdsdistriktens webbplatser finns det information om områdets begränsningar och rekommendationer gällande coronaviruset. I kartan som statsrådets kansli har gjort finns det länkar till sjukvårdsdistriktens coronawebbsidor.

Restriktioner för tillfället för sammankomster och användningen av utrymmen

Information om begränsningarna som regionförvaltingsverket ansvarar:

Observera att kommunerna kan göra beslut gällande coronaviruset som är striktare än de beslut som regionförvaltningsverket har gjort. Det åligger kommunen eller kommunförbundet att informera om dessa begränsningar.

Begränsningar av restaurangverksamheten

Regionförvaltningsverken beslutar inte om innehåll eller omfattning av restaurangernas begränsingarna. Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar som utfärdats därav. Mer information om restaurangers verksamhet:

Nationella sjukdomssituationen

Information om den nationella sjukdomssituationen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Rekommendation om distansarbete

Statsrådet ger riksomfattande rekommendationer om distansarbete. Den senaste riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphörde den 28 februari 2022. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna kan ge regionala rekommendationer om distansarbete och de informerar om rekommendationerna på sina egna webbplatser.

Läs mer om den riksomfattande distansarbetsrekommendationens upphörande på statsrådets webbplats:

Svaret har uppdaterats 11.3.2022

Favoriter Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Regionförvaltningsverket kan besluta att

 • kommunerna måste ordna hälsokontroller inom sitt område, till exempel vid gränsövergångsställen (paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar).
 • passagerare från vissa länder ska delta i en obligatorisk hälsokontroll (paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar).

Mer information om kommunernas och regionförvaltningsverkets roll vid gränsövergångsstället: Är det obligatoriskt att genomgå en hälsokontroll vid gränsövergångarna?

Gällande beslut områdesvis

Obs. Regionförvaltningsverken har upphävt sina förordnanden om hälsosäkerheten vid gränserna enligt 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar som meddelades den 17 december 2021. Mer information: pressmeddelandet, 30.12.2021


 • Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland                                         

  • Obs. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 14.2.2022 upphävat förordnandet om obligatoriska hälsokontroller i kommunernas områden i Åbo och S:t Karins. Beslutet som fattades för att kontrollera spridningen av coronavirusepidemin gällde ordnande av hälsokontroller och att ta del i dem i Meyer Turku Oy:s arbetsplatsområden. Mer information: beslutet 14.2.2022 (på finska)
    

  • Obs. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 2.2.2022 upphävat förordnandet om obligatoriska hälsokontroller i Raumo kommuns område. Beslutet som fattades för att dämpa spridningen av coronavirussmittor gällde ordnande av hälsokontroller och att genomgå dem i områden där Rauma Marine Constructions Oy har arbetsplatser. Mer information: beslutet 2.2.2022 (på finska)

Coronaprovtagning Hälsokontroller och coronatester Resande Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Begränsningarna av sammankomster beror på epidemisituationen i området. Våra beslut om begräsningarna av sammankomster grundar sig på smittsiffrorna i hela området, inte siffrorna för enskilda evenemanger eller lokaler. Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningarna av sammankomster på basis av lagstiftningen och det regionala coronaläget. Vi får information om det regionala läget från sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordningsgrupperna.

Utöver lagstiftningen och det regionala läget beaktar vi i våra beslut social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt regeringens hybridstrategi och plan för avveckling av coronarestriktionerna (s.k. exit-plan).

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget.

Regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna binder inte regionförvaltningsverkens beslutsfattande.

På statsrådets webbplats berättas att exit-planen ”utgår från forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer, och den uppdateras med beaktande av epidemiläget. Planen är inte bindande för regeringens eller myndigheternas beslutsfattande.” Ytterligare information: Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna (valtioneuvosto.fi)

OBS!

Vi fattar så kallade stängningsbeslut eller beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt gällande utrymmen för kunder och deltagare när villkoren i 58 g § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls. På motsvarande sätt avvecklar vi beslut när dessa villkor inte längre uppfylls. Ytterligare information: När kan regionförvaltningsverket eller kommunen fatta ett stängningsbeslut?

Regionförvaltningsverket beslutar inte om coronabegränsningar för restauranger. Beslut gällande begränsningarna av restaurangerna fattas av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om finns i avsnittet Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser i Vanliga frågor om coronaviruset.

Svaren har uppdaterats 28.6.2021

Offentliga tillställningar Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Offentliga tillställningar

Begränsningarna av sammankomster skiljer sig i landets olika delar. 

Nedan finns en förteckning över sammankomstrestriktionerna i de olika områdena. Obs. Kommunerna kan fatta beslut om ännu striktare restriktioner inom deras område än de som är beskrivna här under.


Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verkasamhetsområde


Mer information om coronapasset: Vad är ett coronapass?

I områderna som finns det inga gällande regionförvaltninsvetrkets beslut om tillfället för sammankomster ska en förutsättning för att evenemang och tillställningar kunna ordnas är emellertid att de kan ordnas på ett tryggt sätt genom att man iakttar hygienkraven som föreskrivits i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar. Mer information: Vilka hygienkrav föreskrivs enligt lagen om smitsamma sjukdomar.

Offentliga tillställningar Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

De sammankomstbegränsningar som regionförvaltningsverket eller kommunen meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I förordnandet om begränsning av sammankomster kan begränsningen riktas till att gälla endast en del offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

Om det är fråga om en sådan offentlig tillställning eller en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, omfattas den oberoende av var den sammanträder av sammankomstbegränsningarna.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av beslutet enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar)

Genom ett sådant beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör kan regionförvaltningsverket bestämma att de i lagen angivna aktörernas verksamhet och verksamheten i vissa utrymmen som är avsedda för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska ordnas på så sätt att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt av närkontakt mellan sällskap kan förebyggas.

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar genom att begränsa antalet kunder, genom att arrangera kundplatserna eller lokalerna eller på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. I utrymmen som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga lokaler ska beslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Stängning av utrymmen (paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att vissa kundutrymmen och lokaler ska stängas. Beslutet om stängning gäller i lagen uppräknade utrymmen inomhus avsedda för motions- och idrottsverksamhet eller inomhus och utomhus avsedda för nöjes- och rekreationsverksamhet. Den aktör som ansvarar för besittningen av dessa lokaler ska följa beslutet om stängning.

Svaret har uppdaterats 22.11.2021.

Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsningar av sammankomster gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ordnas inomhus eller på en begränsad plats utomhus. I bestämmelsen om sammankomstbegränsningar kan begränsningen riktas till endast en del av offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Som offentliga tillställningar räknas även sådana tillställningar som bygger på inbjudan eller medlemskap, om inte tillställningen på grund av antalet deltagare, tillställningens art eller andra särskilda skäl kan anses vara av privat natur.

I lagen om sammankomster definieras offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Mer information: På vad grundar sig regionförvaltningsverkets befogenhet att förbjuda och begränsa allmänna sammankomster så som demonstrationer?

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal verksamhet och inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet.

Exempel på offentliga tillställningar, som begränsningar av sammankomster gäller:

 • Konserter
 • Teater- och sommarteaterföreställningar (också exempelvis föreställningar som ordnas i en nöjespark)
 • Bioföreställningar
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Enskilda auktioner
 • Friidrottsevenemang och andra idrottsmatcher och idrottsturneringar (t.ex. boboll, fotboll och ishockey) om det finns publik på plats
 • I regel utbildningar och seminarier som är öppna för alla, också avgiftsbelagda (även sådana som arrangeras av privata aktörer)
 • Pop-up-caféer och -butiker (åtminstone när de inte finns i ett köpcentrums lokaler)
 • Daghemmens, skolornas eller läroanstalternas fester, avslutningar och studentdimissioner om de har andra deltagare än personal och barn, elever och studerande 
 • Abiturienternas åkturer på lastbilsflak
 • Gamlas dans, om det finns publik (t.ex. elevernas föräldrar)
 • Drive-in-evenemang
 • Disputationer i universitet
 • Pilktävlingar

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Mer information:

Artister i restauranger Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverkens beslut om begränsning av sammankomster gäller inte fortlöpande, normal verksamhet inte heller arbetsplatsernas sedvanliga verksamhet. 

Begränsningar av sammankomster gäller inte privata tillställningar, så som bröllopsfester och kvällssamvaro, tillvaro eller idrott utomhus som ordnas av privatpersoner.

Myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden omfattas inte heller av restriktionerna.

Bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster i vilka i regel endast sammanslutningens medlemmar och vissa andra inbjudna kan delta, är i regel inte offentliga tillställningar eller tillställningar som är öppna för allmänheten i den bemärkelse som avses i lagen om sammankomster. Mer information: Gäller begränsningarna av sammankomster även bolagsstämmor och andra lagstadgade möten?

Exempel på fortlöpande normal verksamhet, som begränsningar av sammankomster gäller inte:

 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Tivolin
 • Torgverksamhet
 • Auktionsverksamhet när företagets verksamhetsområde är att hålla auktioner
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger
 • Föreställningar som enbart streamas för publiken, det vill säga utan att det finns publik på plats
 • Läroanstalternas och skolornas verksamhet och evenemang, om det finns publik
 • Prov i anslutning till elevantagning och undervisningsverksamhet
 • Guidade rundturer, till exempel på museer, stadsdel eller naturområde

Dessa aktörer kan omfattas besluten som gäller användningen av utrymmen: Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

Även om regionförvaltningsverket har definierat verksamheten utanför restriktionerna, från exempelvis polisens synpunkt, kan verksamheten falla inom församlingslagens tillämpningsområde.

Mer information:

Artister i restauranger Offentliga tillställningar Privata tillställningar Sammankomster

Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat kan variera i olika delar av Finland eller gälla endast i en del av områdena. Även kommunerna kan begränsa sammankomster inom sitt område.

I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar förskrivs följande minimikrav som måste följas i alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 • det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna
 • kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande åtgärder som förhindrar spridningen av smittorna
 • rengöring av utrymmen och ytor effektiveras utöver vad som redan föreskrivs annanstans om rengöring av ifrågavarande verksamhet
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med sådana avstånd som är möjliga med beaktande av särdragen för ifrågavarande verksamhet, och eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra.

Hygienkraven måste iakttas så länge som paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft. För närvarande är avsnittet giltigt till 30 juni 2022.

Evenemangsarrangören svarar för vilken anvisning man i praktiken tillämpar på evenemangsarrangemangen. Arrangören svarar för att evenemanget ordnas på ett sådant sätt att det är tryggt för deltagarna.

Vi betonar varje medborgares och aktörs ansvar när det gäller att följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer för att för egen del förebygga att coronaviruset sprids. Om sjukdomsläget försämras snabbt kan kommunen införa striktare lokala restriktioner.

OBS! Om tillställningen hålls i ett alkoholserveringsområde måste man dessutom följa skyldigheterna för restaurangverksamhet, exempelvis att varje kund ska ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta. Mer information om skyldigheterna vid restaurangverksamhet finns i följande avsnitt.

Kommunens läkare som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ger vid behov råd om hur de allmänna anvisningarna ska tillämpas lokalt.

Svaret har uppdaterats 23.12.2021

Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar. Privata tillställningar är alla privata evenemang som inte är öppna för allmänheten, såsom examensfester, bröllop, begravningar, dop, födelsedagsfester, privata kvällstillställningar.

Kommuner och sjukhusdistrikt kan ge regionala rekommendationer för att organisera privata evenemang. Du hittar rekommendationer för ditt område på webbplatsen för din kommun eller ditt sjukhusdistrikt.

Om man ordnar en privat tillställning i en restaurang, ett kafé eller i en annan förplägnadsrörelse ska man dock följa restriktionerna som gäller restaurangverksamheten. Restaurangernas verksamhet har begränsats med en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och en förordning som utfärdats med stöd av lagen.  

Offentliga tillställningar Privata tillställningar

Regionförvaltningsverkets och andra myndigheters befogenhet när det gäller bekämpningsåtgärderna mot smittsamma sjukdomar grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. I 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Med stöd av paragrafen kan kommunen i sådana fall då förutsättningarna som anges i lagen uppfylls förbjuda ordnandet av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i sitt område för högst en månad åt gången. Dessutom kan regionförvaltningsverket meddela ett motsvarande förbud i sådana fall då det är nödvändigt att göra de aktuella begränsningarna i flera kommuners områden. 

Vilka offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som sammankomstbegränsningarna gäller fastställs enligt lagen om sammankomster. I 2 paragrafen i lagen om sammankomster definieras offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Läs mer:

Offentliga tillställningar

Begränsningarna av sammankomster beror på epidemisituationen i området. Våra beslut om begräsningarna av sammankomster grundar sig på smittsiffrorna i hela området, inte siffrorna för enskilda evenemanger eller lokaler. Regionförvaltningsverken fattar beslut om begränsningarna av sammankomster på basis av lagstiftningen och det regionala coronaläget. Vi får information om det regionala läget från sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordningsgrupperna.

Utöver lagstiftningen och det regionala läget beaktar vi i våra beslut social- och hälsovårdsministeriets anvisningar samt regeringens hybridstrategi och plan för avveckling av coronarestriktionerna (s.k. exit-plan).

Mer information: Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget.

Regeringens plan för att avveckla coronabegränsningarna binder inte regionförvaltningsverkens beslutsfattande.

På statsrådets webbplats berättas att exit-planen ”utgår från forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer, och den uppdateras med beaktande av epidemiläget. Planen är inte bindande för regeringens eller myndigheternas beslutsfattande.” Ytterligare information: Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna (valtioneuvosto.fi)

OBS!

Vi fattar så kallade stängningsbeslut eller beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt gällande utrymmen för kunder och deltagare när villkoren i 58 g § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar uppfylls. På motsvarande sätt avvecklar vi beslut när dessa villkor inte längre uppfylls. Ytterligare information: När kan regionförvaltningsverket eller kommunen fatta ett stängningsbeslut?

Regionförvaltningsverket beslutar inte om coronabegränsningar för restauranger. Beslut gällande begränsningarna av restaurangerna fattas av regeringen genom förordning av statsrådet. Mer information om finns i avsnittet Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser i Vanliga frågor om coronaviruset.

Svaren har uppdaterats 28.6.2021

Offentliga tillställningar Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Vi behandlar inte ansökningar om ersättning hos regionförvaltningsverket. Vi kan inte heller ta ställning till avtal mellan privata aktörer eller frågor om ersättning om de eventuellt återkallas. I första hand är det bäst om företaget förhandlar med avtalsparten. 

Via Statskontoret ansökningsbara till företag riktade coronastöd, läs mer på sidan Coronastöd till företag (valtiokonttori.fi)

Arbets- och näringsministeriet har sammanställt anvisningar för företagen i coronavirusläget. På sidorna finns kontaktuppgifter till rådgivningstjänsten för företag.

Offentliga tillställningar

Blodgivningstillfällen som ordnas av Finlands Röda Kors Blodtjänst är inte sådana offentliga tillställningar som avses i lagen. Det är nödvändigt att trygga en fungerande blodförsörjning i alla situationer. Detta förutsätter en rörlig blodtjänstverksamhet och organisering av blodgivningstillfällen. Det är ytterst viktigt att blodgivningstillfällen ordnas.

Offentliga tillställningar

Tillfällets eller tillställningens karaktär avgör vilken typ av begränsningar som gäller cateringföretag.

Tillställning i din egen beställningsrestaurang eller ett utrymme som ingår i den

Som cateringföretagare, måste du följa restaurangrestriktionerna om du ordnar en tillställning i din egen beställningsrestaurang eller ett utrymme som ingår i den (till exempel en festsal). I så fall är verksamheten ditt företags normala kontinuerliga verksamhet och inte en offentlig tillställning.

Offentlig tillställning annanstans än i restaurangens utrymmen

Om du ordnar tillställningen annanstans än i restaurangens utrymmen (i till exempel en idrottshall) så anses det vara en offentlig tillställning. I så fall måste du följa både begränsningarna för sammankomster och för restauranger.

Privat tillställning i restaurangens utrymmen

Om en privat tillställning där du är cateringföretagare ordnas i restaurangens utrymmen, måste du följa restaurangrestriktionerna. Sådana privata tillställningar är exempelvis bröllop, examensfester, konfirmationsfester och begravningar.

Privat tillställning annanstans än i restaurangens utrymmen

Om du är cateringföretagare i private tillställning som ordnas i till exempel hemma hos kunden, gäller begränsningarna för sammankomster och för restauranger inte tillställningen.

Mer information: Restriktioner som är på kommande

Catering Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Dans som ordnas på danslavar är offentliga tillställningar. Således ska regionförvaltningsverkens beslut som gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beaktas vid arrangemangen av danser, om tillställningen motsvarar definitionen i begränsningsbeslutet. Mer information om gällande begränsningar finns i frågan "Vilka restriktioner gäller för tillfället eller är på kommande för sammankomster?"

Den som ordnar dansen ska beakta hygienkraven som förutsätts i paragrafen 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar. Arrangören ska till exempel försäkra sig om att det inte blir trängsel, täta rader eller köer på dansgolvet eller vid parbytet. Alla onödiga fysiska kontakter, så som parbyte, bör undvikas.

Läs mer i frågan: Vilka hygienkrav föreskrivs enligt lagen om smittsamma sjukdomar?

Vad gäller dans har vi anvisat restaurangerna på följande sätt, som också passar för dansbanor:

 • Restaurangerna måste förutom med hjälp av konstruktioner och inredning organisera sin verksamhet på så sätt att kundernas exponering för coronaviruset förebyggs. 

 • Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i restaurangens lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna. 

Om en offentlig tillställning, så som dansbanor, finns i samband med en restaurang som säljer mat och dryck, ska dansarrangören följa skyldigheterna som gäller restaurangverksamhet.  Stängningstiden som föreskrivs i förordningen enligt smittskyddslagen gäller även för hela restaurangverksamheten inklusive dansområdet.  I vissa landskap finns det begränsningar inne i restauranger som gör att det inte är möjligt att dansa. Mer information om vilka begränsningar som är i kraft finns i frågan Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?

Läs mer:

Svaret har uppdaterats 22.11.2021

Dans Offentliga tillställningar

Varje enskild biografföreställning är en sådan offentlig tillställning som avses i lagen om sammankomster, men som inte behöver anmälas till polisen. Med tanke på tillämpningen av paragraf 58 i smittskyddslagen har det ingen betydelse att enskilda biografföreställningar ordnas fortlöpande på biograferna.

När det gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster baserar sig tolkningen av paragraf 58 i smittskyddslagen på de definitioner som används i lagen om sammankomster. Med offentliga tillställningar avses enligt lagen om sammankomster ”nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte skall anses vara allmänna sammankomster”. Enligt förarbetet till lagen om sammankomster (regeringens proposition RP 145/1998) är offentliga tillställningar bl.a. föreställningar för att framföra konstnärliga verk, såsom ”teater-, opera-, balett-, cirkus- och biografföreställningar”. Andra uppvisningar och utställningar än sådana som ordnas för att framföra konstnärliga verk ingår också i kategorin offentliga tillställningar. Sådana är t.ex. olika kommersiella tillställningar. Även evenemang som ordnas i nöjesparker och på tivoli är offentliga tillställningar.

Enligt förarbetet till lagen om sammankomster (regeringens proposition RP 145/1998) indelas offentliga tillställningar i sådana som måste anmälas och sådana som får ordnas fritt. ”Utanför kravet på anmälan faller t.ex. biograf-, teater- och operaföreställningar eller utställningar som permanent ordnas inomhus och sådana konserter där det inte krävs ordningsvakter.” Sådana här tillställningar har lämnats utanför anmälningsskyldigheten, eftersom polisen inte har anledning att styra anordnandet av dem.

I lagen om sammankomster görs inte heller någon åtskillnad mellan huruvida en biografföreställning ordnas utomhus eller inomhus, utan alla biografföreställningar ska enligt lagen om sammankomster betraktas som offentliga tillställningar. Vi måste behandla alla evenemang som betraktas som offentliga tillställningar lika. Vi kan inte avvika från lagen.

Offentliga tillställningar

Om det framkommer att deltagarna på ett evenemang kan ha blivit exponerade för coronasmitta kan arrangören informera om saken. Vi rekommenderar åtminstone att arrangören informerar om saken när den smittade har varit i nära kontakt med flera olika personer och man inte har fått kontakt med alla som exponerats. 

I informationen ska man inte gå in på sådana detaljer som kan avslöja den smittade personens identitet eller som gör att hans eller hennes identitet kan fastställas utifrån de uppgifter som lämnats. Arrangören kan berätta att en person som deltagit i evenemanget har bekräftats ha coronasmitta och att andra deltagare bör vara uppmärksamma på om de börjar uppvisa symtom.

Offentliga tillställningar

För allmänheten öppna tillställningar är till exempel sådana stora motorsport-, skid-, löp- eller orienteringstävlingar och andra idrottsevenemang i vilka vem som helst kan delta genom att exempelvis betala deltagar- eller inträdesavgiften. Vid dylika evenemang är det fråga om offentliga tillställningar, även om där inte separat finns åskådare som följer med tävlingen eller evenemanget. Personantalsbegränsningen i regionförvaltningsverkets beslut gäller därför samtliga deltagare i tävlingen eller evenemanget. 

Även om tävlingen eller något annat idrottsevenemang skulle fördelas på flera dagar så ändrar det inte automatiskt evenemangets karaktär av offentlig tillställning om evenemanget i övrigt har drag som är kännetecknande för offentliga tillställningar. Sådana drag kan vara exempelvis särskilda trafik- och säkerhetsarrangemang som görs för evenemanget och att servera eller sälja mat eller dryck under evenemanget. 

I regel uppfylls kännetecknen för offentliga tillställningar inte om deltagarna bara ges möjlighet att vid för var och en lämplig tidpunkt exempelvis löpa, skida eller orientera i egen takt inom ett visst område utan särskilda arrangemang eller marknadsföring av evenemanget.

Officiella matcher och tävlingar arrangerade av grenförbunden som i regel kräver en licens för att delta är inte för allmänheten öppna tillställningar. En ytterligare förutsättning är att det inte finns närvarande publik. Träningsmatcher är inte heller öppna för allmänheten och därför inte offentliga tillställningar om de hålls utan publik.

I alla evenemang som samlar folk är det skäl att beakta Institutet för hälsa och välfärds och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygien (minedu.fi, uppdaterad 1.10.2021).

Närmare information om definitionen av offentliga tillställningar hittar du under punkten Vilka offentliga tillställningar, sammankomster och aktiviteter gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Svaret har uppdaterats 12.11.2021

Idrott Offentliga tillställningar

Utgångspunkten är att offentliga tillställningar är sådana idrottstävlingar för barn och unga som vem som helst kan delta i. Om det ändå är fråga om verksamhet som inte är öppen för allmänheten utan om till exempel en grupp som utövar idrott tillsammans samlas för att tävla, kan den betraktas som fritidsverksamhet och inte som en offentlig tillställning.

Officiella matcher och tävlingar arrangerade av grenförbunden som i regel kräver en licens för att delta är heller inte offentliga tillställningar. En ytterligare förutsättning är att det inte finns närvarande publik. Träningsmatcher är inte offentliga tillställningar om de inte har publik.

Om tävlingarna följs av publik ska personantalet begränsas till att motsvara begränsningen för sammankomster i området. Som publik betraktas till exempel barnens närstående som bara kommer för att titta på tävlingen.

Som publik räknas inte lagets funktionärer, till exempel domare, tränare eller lagets servicepersonal. Det rekommenderas att vårdnadshavarna till barn och unga begränsas till de nödvändiga, varvid de inte räknas som publik. Sådana nödvändiga vårdnadshavare är till exempel vårdnadshavare för små barn som inte kan delta i tävlingen utan vårdnadshavare närvarande.

Läs mer om klassificeringen av idrottsevenemang som offentliga tillställningar i frågan Vilka idrottsevenemang är offentliga tillställningar?

 

Barn och unga Idrott Offentliga tillställningar

När publiken är åtskild från artister, idrottare eller andra aktörer, räknas kunderna, bland annat barnen, som är publiken till publikantalet. Med i publikantalet räknas inte:

 • Sådana andra aktörer som är i samma lokaler som publiken eller annars har direkt kontakt med publiken Sådana aktörer är till exempel personalen vid försäljningsställen och ordningsvakterna. 
 • Idrottare, artister, funktionärer eller lagets servicepersonal som är åtskilda från publiken.

Publikantalet på offentliga tillställningar, såsom idrotts- och kulturevenemang, beror på sammankomstbegränsningarna i området. Publikantalet på offentliga tillställningar, såsom idrotts- och kulturevenemang, beror på sammankomstbegränsningarna i området och huruvida coronapasset används under evenemanget. Mer information om coronapasset: Vad är ett coronapass?

Om det i området finns ett gällande beslut enligt vilket publikantalet inte får överstiga ett visst i beslutet tillåtet antal, kan publikens storlek inte ökas genom att dela in publiken i olika delar, om inte detta separat har möjliggjorts genom beslutet.

Svaret har uppdaterats 9.12.2021

Offentliga tillställningar Publiken

Med läktare avses ett utrymme där deltagarna kan följa en föreställning, en match eller något annat evenemang. I beslutet om begränsning av sammankomster har man separat kunna definiera de offentliga tillställningar som omfattas av begränsningarna. Begränsningarna kan gälla till exempel offentliga tillställningar där publiken finns i en ståplatsläktare.

Offentliga tillställningar Publiken Sittplatser

Det går inte att ge allmänna svar för alla eventuella situationer. Offentliga tillställningar i en restaurang omfattas av regionförvaltningsverkets bestämmelser, oberoende av om det krävs en biljett eller annat godkännande av arrangören för att kunna delta. Offentliga tillställningar är bl.a. nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten. Om exempelvis karaoke eller bingo är en del av restaurangens fortlöpande verksamhet anses de i regel inte vara offentliga tillställningar. Däremot är t.ex. konserter och motsvarande evenemang som ordnas i en restaurang i regel offentliga tillställningar.

Gällande tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska man pejla verksamheten mot lagen och syftet med begränsningarna med stöd av den. Lagens syfte är att begränsa och förebygga smittorisk i situationer där mänskorna vistas i relativt nära kontakt med varandra.

Alla ska därför under alla omständigheter ta statsrådets rekommendationer att undvika närkontakter i beaktande då man planerar tillställningar med program.

Offentliga tillställningar Restauranger

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om att hålla bolagsstämmor utan skyldigheten kommer från lagstiftningen.

Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin gäller till 30.6.2021. Lagen gör det möjligt att använda distanskommunikation vid deras möten.

Av aktiebolagen gäller den temporära lagen endast börsbolag. Börsbolagets styrelse kan enligt den temporära lagen besluta att ordna bolagsstämman så att en aktieägare kan utöva sin rätt på bolagsstämman endast med hjälp av post, telekommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel (såsom distanskommunikation).

I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) än börsbolag kan det i bolagsordningen föreskrivas att man kan delta i stämman på distans. Styrelsen för ett aktiebolag (även bostadsaktiebolag) kan besluta om saken, om det inte särskilt förbjuds i bolagsordningen.

Vi rekommenderar att styrelsen i börsbolag överväger att ordna bolagsstämma på distans i enlighet med den temporära lagen. I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) rekommenderar vi att styrelsen fattar beslut om att ordna stämman på distans, om inte bolagsordningen förbjuder beslutet. I vilket fall som helst ska mötesarrangören sträva efter att ordna mötet på ett hälsosäkert sätt.

En regeringsproposition har lämnats till riksdagen som skulle göra det möjligt att skjuta upp vårens stämmor och möten så att de hålls senast den 30 september 2021.

Om du har frågor om till exempel när bolagsstämman måste hållas, vänligen kontakta Finlands fastighetsförbund: Fastighetsförbundets webbplats.

Läs mer om evenemang och sammankomster på justitieministeriets webbplats.

Sammankomster Övrigt

Beslutet om begränsning av sammankomster kan innehålla ett krav på sittplats i form av en bestämmelse om deltagarnas placering. Varje kund måste ha möjlighet att sitta. Sittplatserna ska dock placeras tillräckligt långt från varandra.

Närmare information: Vilka restriktioner gäller för tillfället för sammankomster?

Offentliga tillställningar som omfattas av begränsningar av restaurangverksamheten

Om hela området där den offentliga tillställningen hålls är serveringsområde så måste varje kund ha en sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta i vissa landskapen.

Möjligt kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamhet i samband med olika evenemang och servering på läktare Sätet som är bredvid är inte ett bord eller en plan yta som avses i lagen. Kravet på en sittplats och begränsning av rörelse kommer från begränsningarna som gäller restaurangverksamhet.

Om tillställningen inte hålls i ett serveringsområde behöver varje deltagare inte ha en egen sittplats. Bestämmelserna om offentliga tillställningar förpliktar inte till att varje deltagare ska ha egen sittplats.

Svaret har uppdaterats 4.2.2022

Offentliga tillställningar Sittplatser

Regionförvaltningsverken godkänner inte separat enskilda aktörers planer på tillämpandet av THL:s och undervisnings- och kulturministeriets säkerhets- och hygienanvisningar. Du måste själv bedöma hur du bäst kan tillämpa anvisningarna i din verksamhet. Genom att följa anvisningarna kan deltagarnas säkerhet säkerställas och spridning av viruset förhindras.

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Dessa ska ombesörjas även under de rådande förhållandena. Ansvaret ligger hos evenemangsarrangören. Regionförvaltningsverken beviljar inte lov för en offentlig tillställning.

Offentliga tillställningar

Utrymmen inomhus är lokaler med golv, tak och väggar eller där man genom att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme. Till exempel om uteserveringen har tre väggar och ett tak anses den vara en inomhuslokal. Väggarnas och takets material saknar betydelse i det här fallet. Också plana ytor som kan öppnas och stängas, så som inglasningar och markiser, bildar en vägg eller plan yta.

Definitionen av utrymmen inomhus motsvarar definitionen av en lokal i tobakslagen. Tumregeln är att om det är tillåtet att röka där så anses det vara ett utomhusutrymme.

Information om avgränsad plats utomhus:

Offentliga tillställningar

En begränsad plats utomhus är ett område eller områden som arrangören har fastställt och där evenemanget ordnas. Om ett evenemang ordnas i stora områden utan fysiska gränser, som exempelvis ett stängsel, kan evenemangsarrangören fastställa gränserna på en karta. Evenemangsarrangören måste se till att det är möjligt att följa hygien- och säkerhetsanvisningar i evenemangsområdet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisning om förhindrande av coronavirussmitta (pdf, minedu.fi, uppdaterad 1.10.2021) 

Mer information om utrymmen inomhus:

Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar gäller inte massvaccinationer som ordnas i gymnastiksalar, mässcentrum osv.

Även vid massvaccinationer ska dock de hygienkrav beaktas som anges i lagen och eventuella beslut som de facto säkerställer att kunderna iakttar säkerhetsavstånd.

Läs mer:

Offentliga tillställningar

Användning av kundutrymmen och lokaler

Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 22.2.2021. Paragraferna 58 c–58 h och 59 a–59 e lades temporärt till lagen. Paragraferna 58 c–58 h gäller nya åtgärder för att stoppa spridningen av covid-19-epidemin. I paragraferna 59 a–59 e regleras delningen av myndigheternas ansvar i genomförandet och övervakningen av åtgärderna. 
 
Regionförvaltningsverkets verksamhet påverkas i synnerhet av följande paragrafer: 

 • I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs att de aktörer som definieras i lagen måste beakta de hygienkrav som föreskrivs i lagen i alla inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller som är avsedda för en begränsad krets av kunder eller deltagare att vistas i, samt i vissa begränsade utrymmen utomhus. 
   
 • I paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs att regionförvaltningsverken och kommunerna inom sina egna områden kan bestämma att de i lagen angivna aktörernas verksamhet och verksamheten i vissa utrymmen som är avsedda för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska ordnas på så sätt att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt av närkontakt mellan sällskap kan förebyggas. Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar genom att begränsa antalet kunder, genom att arrangera kundplatserna eller lokalerna eller eller något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. I utrymmen som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga lokaler ska beslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer. Mer information: Vad betyder ett beslut som gäller användningen av utrymmen?

 • I paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs att regionförvaltningsverken och kommunerna inom sina egna områden kan bestämma att vissa aktörer ska stänga de utrymmen som nämns i lagen och som används för idrotts-, sport-, rekreations- eller nöjesverksamhet för högst två veckor, om epidemiläget kräver det.

I paragraf 58 f föreskrivs om temporär begränsning av antalet passagerare i trafikmedel. Tillsynen och styrningen av trafiken har centraliserats till Transport- och kommunikationsverket och tillsynen delvis också till kommunerna.

De tillfälliga paragraferna är i kraft fram till den 30.6.2022.

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 23.12.2021

Användning av kundutrymmen och lokaler

De sammankomstbegränsningar som regionförvaltningsverket eller kommunen meddelat gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I förordnandet om begränsning av sammankomster kan begränsningen riktas till att gälla endast en del offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster.

Om det är fråga om en sådan offentlig tillställning eller en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, omfattas den oberoende av var den sammanträder av sammankomstbegränsningarna.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av beslutet enligt ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar)

Genom ett sådant beslut som gäller användingen av utrymmen (paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) som lagen om smittsamma sjukdomar möjliggör kan regionförvaltningsverket bestämma att de i lagen angivna aktörernas verksamhet och verksamheten i vissa utrymmen som är avsedda för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska ordnas på så sätt att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt av närkontakt mellan sällskap kan förebyggas.

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar genom att begränsa antalet kunder, genom att arrangera kundplatserna eller lokalerna eller på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag. I utrymmen som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet iakttas oberoende av antalet kunder. I fråga om aktörernas övriga lokaler ska beslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer.

Om en offentlig tillställning ordnas i en sådan kundlokal eller lokal som omfattas av ett beslut enligt 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, ska arrangören iaktta både sammankomstbegränsningarna och de begränsningar som gäller utrymmet.

Stängning av utrymmen (paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar)

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om att vissa kundutrymmen och lokaler ska stängas. Beslutet om stängning gäller i lagen uppräknade utrymmen inomhus avsedda för motions- och idrottsverksamhet eller inomhus och utomhus avsedda för nöjes- och rekreationsverksamhet. Den aktör som ansvarar för besittningen av dessa lokaler ska följa beslutet om stängning.

Svaret har uppdaterats 22.11.2021.

Användning av kundutrymmen och lokaler

Nedan finns en förteckning över besluten som är i kraft. Obs. Kommunerna kan fatta beslut inom deras område.


Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde

 • Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote)
  Från 14.3.2022:
  Inom kommunerna har besluten om stängning av kund- och publikutrymmen (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar) upphävts. Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelande 14.3.2022 (på finska)
   
 • Norra Karelen (Siun sote), Norra Savolax och Östra Savolax (Sosteri)
  Inom kommunerna i Norra Karelen, Norra Savolax och Östra Savolax sjukvårdsdistrikt har besluten om hälsosäker användning av utrymmen (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) samt besluten om stängning av kund- och publikutrymmen (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar) upphävts.

  Närmare information: pressmeddelande 15.2.2022 (på finska)

Regionförvaltningsverket i Lapplands verksamhetsområde


Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde

 • Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 17.2.2022 (på finska) | pressmeddelandet 20.1.2022 (på finska)pressmeddelandet 3.2.2022 (på finska)
   

 • Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt
  Från 21.2.2022:

  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 15.2.2022 (på finska)
   

 • Mellersta Österbotten
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 21.1.2022 | pressmeddelandet 17.2.2022
   

 • Södra Österbotten
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 27.1.2022 (på finska) | pressmeddelandet 3.2.2022 (på finska)
   

 • Vasa sjukvårdsdistrikt
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 28.1.2022


Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

 • Satakunta
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 14.2.2022
   
 • Egentliga Finland
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 14.2.2022

Regionförvaltningsverket i Norra Finlands verksamhetsområde

 • North Ostrobothnia
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 28.1.2022 (på finska)
   
 • Kajanaland
  Från 20.3.2022:
  Inom regionen gäller inte ett beslut om stängning av utrymmen enligt 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett beslut om användningen av utrymmen enligt 58 d § i lagen om sjukdomar.

  Närmare information: pressmeddelandet 18.2.2022 (på finska)

Mer information om coronapasset:

Användning av kundutrymmen och lokaler Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande

Beslutet som gäller användningen av utrymmen ålägger aktörerna som anges i regionförvaltningsverkets beslut att ordna sin verksamhet så att risken för smitta som orsakas av närkontakt mellan kunder och personer som deltar i verksamheten kan förebyggas.

Exempel på sådana här utrymmen är utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse, till exempel butiker och gym. En utförligare förteckning över aktörer och utrymmen hittar du under frågan Vilka aktörer och lokaler gäller besluten som gäller användningen av utrymmen?

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut som gäller användningen av utrymmen med stöd av paragraf 58 d för flera kommuners områden. Kommunen kan fatta beslutet inom sitt eget område. Beslutet kan meddelas för högst en månad åt gången.

När ett beslut om gäller användningen av utrymmen har meddelats ska aktören överväga genom vilka åtgärder kunder och deltagare kan undvika närkontakt med varandra. Aktören kan till exempel begränsa antalet kunder, arrangera kundplatserna eller lokalerna på ett säkert sätt eller agera på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Beslutet förutsätter att aktörerna gör upp en skriftlig plan över de åtgärderna som förebygger risken för smitta som orsakas av närkontakt. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att organisera verksamheten på ett säkert sätt. Mer information om planeringen av åtgärderna och hur man skriver planen finns under frågan Hur ska jag göra upp en skriftlig plan för användingnen av utrymmen?

Riksdagen har strukit definitionen av närkontakt i 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar fr.o.m. 11.10.2021.

Läs mer:

Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverket eller kommunen kan fatta beslut då incidensen av konstaterade smittor under de senaste 14 dagarna sådana sjukdomskluster konstateras på området, vars smittokedja inte kan spåras tillförlitligt och som orsakar en betydande risk för spridningen av smittan.

Läs mer:

Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut som gäller användningen av utrymmen med stöd av paragrafen 58 d. Regionförvaltningsverkets eller kommunens förordningar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller följande aktörer:  

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger) 
 • enskilda näringsidkare  
 • kommuner och samkommuner  
 • religionssamfund   
 • offentligrättsliga inrättningar. 

Regionförvaltningsverket kan nämna de aktörer som måste följa beslutet. Ovan nämnda aktörer måste följa förordningen om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt i utrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets, om de är 

 • Inomhusutrymmen där över 10 kunder eller deltagare vistas samtidigt samt 
 • begränsade utomhusutrymmen som används för ett ändamål som är riktat till över 50 kunder eller deltagare samtidigt, och för vars användande för ifrågavarande verksamhet arrangören av verksamheten ansvarar för vid en viss tidpunkt. 

Kunder och personer som deltar i verksamheten räkans med i antalet personer som deltar, dock inte personal. 

Om det är fråga om utrymmen som används för motions- och sportverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet, ska aktörerna iaktta bestämmelsen om om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt oberoende av hur många människor som finns i utrymmena. Detta gäller följande anläggningar:

 1. utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 2. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 3. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 4. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 5. inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 6. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Besluten som gäller användningen av utrymmen tillämpas inte på: 

 • läroinrättningars verksamhet  
 • verksamhet som hör till småbarnspedagogik 
 • verksamhet relaterad till professionell idrott (mer information om professionell idrott
 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv 
 • restauranger. 

Restaurangernas verksamhet i en pandemisituation styrs av den temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och av statsrådets förordningar om dessa. Du hittar begränsningar av restauranger i punkten Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser.

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 18.10.2021

Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverket kan inom sitt område fatta ett beslut enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Detta s.k. beslut som gäller användningen av utrymmen förpliktar aktörerna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för vistelse för en kund- eller deltagarkrets som är begränsad att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt.

När regionförvaltningsverket eller kommunen har meddelat ett beslut för området, du måste tänka de konkreta åtgärder genom vilka du kan fullgöra förpliktelserna i din verksamhet. Vidta åtgärderna och skriv en plan för dem så snart som möjligt efter det att beslutet meddelats.

Planen ska hållas framlagd i lokalerna så att kunderna eller de som deltar i verksamheten kan se den.

Regionförvaltningsverket har utarbetat en färdig blankettmall som aktören kan utnyttja vid utarbetandet av planen. Syftet med denna anvisning är att hjälpa till att fylla i blankettmallen och utarbeta en plan.

Regionförvaltningsverket tar inte ställning till enskilda planer utan ger allmänna anvisningar. Lämna därför inte planen till regionalförvaltningsverket för godkännande.

Planeringsmall:

Anvisningar för utarbetandet av planen

Aktören kan förebygga risken som närkontakter orsakar

 • genom att begränsa antalet kunder
 • genom kundplats- eller lokalarrangemang eller
 • på något annat sätt som beaktar verksamhetens särdrag.

Blanketten har utarbetats så att den kan läggas fram till påseende för kunderna, med undantag för de personuppgifter som ingår i den.

Avsikten är att verksamhetsarrangören genomför åtgärderna på ett sätt som lämpar sig för varje kundlokals egenskaper, såsom storlek, eventuella fasta konstruktioner, kundplatsernas läge och kundernas normala verksamhet i utrymmet.

Hjälpfrågor till stöd för utarbetandet av planen:

 • Vilka är principerna för undvikande av närkontakt i utrymmen av olika storlek och typ?
  • Hur styrs kundtrafiken i lokalerna (t.ex. skyltar och klistermärken om säkerhetsavstånd)?
  • Hur förhindrar man att det uppstår rusning/köer?
  • Är det möjligt att graderat ge kunder eller deltagare tillträde?
  • Vilket är ett säkert personantal och hur kan antalet övervakas?
  • Har man i utrymmen gjort särskilda arrangemang eller installerat skyddskonstruktioner (t.ex. plexiglas) för att minska risken för spridning av viruset?
  • Hur kontrollerar man att säkerhetsavstånden iakttas?
  • Hur möjliggörs rengöring av händer utan att det uppstår köer?
  • Är det möjligt att förbättra ventilationen i utrymmen?
  • Finns det någon maskrekommendation?
 • Vilka andra metoder kan tillämpas med beaktande av verksamhetens särdrag?
 • Hur genomförs en eventuell begränsning av kundantalet, om de övriga åtgärder som vidtagits (arrangemang som gäller kunder eller lokaler eller andra metoder) inte är tillräckliga?

Mer information:

Svaret har uppdaterats 3.12.2021.

Användning av kundutrymmen och lokaler

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut som förpliktar till stängning av vissa kundutrymmen och lokaler för högst två veckor (paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar).

Beslut om stängning av utrymmen förpliktigar aktörer som ansvarar för administration av utrymmena då det idkas motion-, idrottsverksamhet eller nöjes- och rekreationsverksamhet i följande utrymmen:

 1. utrymmen som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott
 2. träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 3. allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 4. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 5. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparker
 6. inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 7. allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Utrymmen som har förklarats stängda får dock användas:

 • för hobbyverksamhet för barn och unga som är födda 2008 eller senare

 • för lagstadgade tjänster, t.ex. medicinsk rehabilitering, gymnasieundervisning i skolor och ordnande av coronavaccinering.

Stängningsbesluten gäller inte

 • verksamhet i anslutning till professionell idrott
 • verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Exempel på motions- och hobbyutrymmen som beslutet om stängning gäller:

 • Gym

 • Gruppmotionsutrymmen (t.ex. spinning-, aerobic- eller yogasalar)

 • Inomhusutrymmen som används för lagidrott (t.ex. ishallar, inomhusfotbollshallar, volleybollhallar)

 • Klätterhallar

 • Dojor, boxningssalar, tatami, brottningssalar o.d. inomhus för utövande av kontaktsporter

 • Danssalar och dansbanor

 • Uppblåsbara hallar, dvs. övertryckshallar, som används för lagsport, gruppmotion, utövande av kontaktsport eller annan motsvarande motion

 • Badminton-, padel-, squash- och tennisplaner o.d. planer inomhus

 • Utrymmen som används för körsång, hobbyteater o.d. grupphobbyer

Exempel på motions- och hobbylokaler som inte omfattas av beslutet om stängning:

 • Ridmaneger

 • Utrymmen som är avsedda för skytte och bågskytte

 • Bowlinghallar

 • Golfbanor inomhus och golfsimulatorer

 • Biljardsalar

 • Kartinghallar

 • Agilityhallar

 • Rymningsspel

 • Skridskohallar

Hur definieras de idrottsutrymmen som ska stängas

I lagen om smittsamma sjukdomar (58 g §) fastställs det att de lokaler som används för motions- och idrottsverksamhet och som kan definieras som utrymmen som används för lagsport, gruppmotion, utövande av kontaktsporter och annan motsvarande idrott eller motion ska stängas. Dessutom är de utrymmen inomhus som ska stängas motions- och idrottslokaler som kan jämföras med gym. De idrottslokaler som omfattas av beslutet om stängning ska granskas genom denna definition.

Regionförvaltningsverket anser att även om t.ex. ridning är motion och en ridmanege är ett inomhusutrymme avsett för motion, så kan en ridmanege inte anses som ett inomhusutrymme som kan jämställas med gym eller som något annat sådant inomhusutrymme som avses i lagen och som används för idrott eller motion. Detsamma gäller bl.a. utrymmen som används för bowling, bågskytte eller biljardspel.

Läs mer: Hur definiera utrymmen inomhus?

Vad kan till exempel gruppmotion vara? 

I gruppmotion handleds gruppen samtidigt till samma verksamhet. Till exempel olika gruppmotionstimmar och vattengymnastik som ordnas i simhallen betraktas som gruppmotion. Däremot är till exempel en situation där några individuella simmare gör egna övningar under handledning av samma handledare inte gruppmotion. Meditation som inte är motion omfattas inte heller av beslutet om stängning av lokaler. Gruppmotion är förbjuden i lokaler som omfattas av beslutet om stängning oberoende av hurdan lokalen är. 

Ytterligare information: 

Svaret har uppdaterats 11.2.2021

Användning av kundutrymmen och lokaler

En temporär stängning av kundutrymmen och lokaler (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar) är en åtgärd i sista hand. Utrymmena kan stängas för högst två veckor åt gången. Stängningen av utrymmen gäller vissa kundutrymmen och lokaler. Mer information: Vilka aktörer berörs av beslut om stängning enligt lagen om smittsamma sjukdomar?

Beslut om tillfällig stängning av utrymmen får fattas först om följande villkor är uppfyllda:

 • incidensen av bekräftade smittfall inom sjukvårdsdistriktets område under de senaste 14 dagar är minst 50 per 100 000 invånare,
 • i området konstateras sjukdomskluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som utgör en betydande risk för spridning av nya smittor och
 • antalet smittfall inom området bedöms leda till att social- och hälsovårdssystemet blir överbelastat.

En ytterligare förutsättning är att de övriga åtgärder som redan vidtagits för att förhindra spridning av viruset inte kan anses tillräckliga och att stängningen av utrymmena är nödvändig för att förhindra okontrollerad spridning av coronaviruset.

Beslutet om temporär stängning av utrymmen förpliktar alla de verksamhetsdrivande företag som nämns i beslutet och de aktörer som ansvarar för disponeringen av utrymmena.

Föreläggande om stängning av utrymmen till följd av att begränsningar inte följts

Regionförvaltningsverket eller kommunen kan meddela ett föreläggande om att verksamheten ska avbrytas och utrymmena stängas för högst en månad, om det har upptäckts brister eller missförhållanden i verksamheten.

Innan ett föreläggande om avbrytande av verksamheten och stängning av utrymmena meddelas ska verksamhetsutövaren ges ett föreläggande om att bristerna och missförhållandena ska avhjälpas inom en skälig tid.

Användning av kundutrymmen och lokaler

Du kan ansöka om ersättning hos Statskontoret. Regionalförvaltningsverket tar inte emot eller behandlar ersättningskrav.

Mer information:

Användning av kundutrymmen och lokaler

I paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar förskrivs följande minimikrav som måste följas i alla verksamhetsutrymmen som är öppna och reserverade för kunder och deltagare.

 • det är möjligt för kunder och deltagare att rengöra händerna
 • kunder och deltagare får tillräckliga instruktioner om upprätthållande av tillräckligt avstånd, rengöring av händerna och andra motsvarande åtgärder som förhindrar spridningen av smittorna
 • rengöring av utrymmen och ytor effektiveras utöver vad som redan föreskrivs annanstans om rengöring av ifrågavarande verksamhet
 • kundernas och deltagarnas vistelse ordnas med sådana avstånd som är möjliga med beaktande av särdragen för ifrågavarande verksamhet, och eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt ifrån varandra.

Hygienkraven måste iakttas så länge som paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft. För närvarande är avsnittet giltigt till 30 juni 2022.

Vi rekommenderar att även andra av de åtgärder som nämns i THL:s och UKM:s anvisningar för att hindra spridningen av coronaviruset används.

Tilläggsuppgifter:

Svaret har uppdaterats 3.3.2022

Användning av kundutrymmen och lokaler Favoriter

 Enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller hygienkraven följande aktörer:   

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer (dock inte restauranger)  
 • enskilda näringsidkare   
 • kommuner och samkommuner   
 • religionssamfund    
 •  offentligrättsliga inrättningar  

De utrymmen som avses i paragrafen är inomhusutrymmen som är öppna för allmänheten eller för en begränsad kund- eller deltagarkrets att vistas i samt regionala och verksamhetsmässigt begränsade utomhusutrymmen, så som: 

 • Områden som används för att idka eller följa med motion och idrott  
 • nöjesparker och festivalområden samt  
 • publik- och köområden.

Territoriellt och funktionellt begränsat utomhusområde innebär att utrymmet används vid någon tidpunkt för det ändamål som är avsett för kunder eller andra deltagare i verksamheten och arrangören av verksamheten ansvarar för användningen av det utrymmet för den verksamheten. 

Såsom kund- och deltagarutrymmen enligt paragrafen betraktas utrymmen: 

 • där ett varierande antal personer vanligen vistas och  
 • som är öppna för kunder och deltagare under vissa öppethållningstider. 

Som kund- och deltagarutrymmen betraktas också: 

 • utrymmen vilkas användning begränsats till exempel enligt medlemskap eller något annat avtalsförhållande, eller  
 • vilkas användning baseras på delfåendet av någon lagstadgad tjänst, såsom i skolor och småbarnspedagogik.  

Såsom kund- och deltagarutrymmen betraktas också till exempel olika slags väntrum. 

 Hygienkraven gäller inte  

 • verksamhet som hör till privat- eller familjeliv  
 • restauranger.

Restaurangers verksamhet styrs av den ten temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning som utfärdats därav.  

Du kan be din lokala kommun om ytterligare vägledning om hur du implementerar hygienkraven i din verksamhet.

Ytterligare information: 

Uppdaterats 1.10.2021

Användning av kundutrymmen och lokaler

För restaurangbranschen och evenemangs-, idrotts- och kultursektorn gäller olika restriktioner eftersom olika lagar tillämpas på deras verksamhet. Nedan har vi beskrivit bakgrunden till de olika restriktionerna.

 • Besluten om restriktioner för restaurangerna fattas av riksdagen och regeringen utifrån grundlagen. Den temporära paragrafen 3 a i lagen om inkvarterings - och förplägnadsverksamhet, enligt vilken regeringen har kunnat utfärda förordningar om stängning av restauranger, är inte längre i kraft efter den 18 april.  Från och med den 19 april styrs restaurangernas verksamhet genom restriktioner av bl.a. serverings- och öppettider. Mer information: Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?
   
 • Enligt lagen om sammankomster är tillställningar inom evenemangs-, idrotts- och kultursektorn offentliga tillställningar. Regionförvaltningsverkens skyldighet att begränsa sammankomster baserar sig på paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar. 

  Begränsningarna gäller alla offentliga tillställningar.  Våra begränsningar av sammankomster baserar sig på smittfallssiffrorna i hela området, inte t.ex. ett enskilt publikevenemangs eller en enskild lokals siffror. Vi får regional information av sjukvårdsdistrikten och coronasamordningsgrupperna. Mer information: På vilka grunder beslutar regionförvaltningsverket om begränsningarna av sammankomster?
   
 • Privata kund- och verksamhetsutrymmen, såsom gym, kan stängas på basis av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. I paragrafen anges vilka kund- och verksamhetsutrymmen som får hålla öppet och vilka som ska stängas. Lagen innehåller också noggranna kriterier för när regionförvaltningsverket måste stänga utrymmena. Stängningsbesluten baserar sig på smittfallssiffrorna i hela området, inte enskilda utrymmens, såsom gyms, siffror. Mer information: När kan regionförvaltningsverket eller kommunen fatta ett stängningsbeslut?
   
 • Kommunerna kan stänga sina egna offentliga utrymmen eller begränsa sammankomsterna i sitt eget område. Kommunens begränsning kan vara striktare än regionförvaltningsverkets beslut för hela regionen. Kommunerna kan också stänga privata kund- och verksamhetsutrymmen i sitt område i enlighet med paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Dessutom kan kommunerna utfärda rekommendationer.

Svaret har uppdaterats 19.5.2021

Användning av kundutrymmen och lokaler
null Urheilu: Mitä tarkoitetaan ammattiurheilulla, joka on rajattu turvaväli- ja sulkemispäätösten ulkopuolelle?

Idrott: Vad avses med lprofessionell idrott som är undantagna från besluten om säkerhetsavstånd och stängning?

Med professionell idrott avses 

 • idrott som baserar sig på ett serielicensavtal eller ett idrottaravtal med Olympiska kommittén
 • A-landslagsverksamhet som utövas utan närvarande publik.

I praktiken innebär avgränsningen att professionell idrott avgränsas till toppidrott, vilket omfattar de två högsta nationella serienivåerna i bollsporter, A-landslagsverksamhet samt individuell idrott med sikte på internationella framgångar. Också träning för professionell idrott har avgränsats från besluten.

Som professionella idrottare kan dessutom räknas idrottare som inom grenförbundens kvalificeringssystem förbereder sig för mästerskap och som deltar i eventuella kvalificeringstävlingar på basis av vilka representanterna för mästerskapet väljs, men som ännu inte har utsetts till mästerskapet.

Aktören som disponerar över utrymmena svarar för att de används i enlighet med villkoren i regionförvaltningsverkets beslut. Verksamhetsutövaren kan fråga exempelvis grenförbundet eller Olympiska kommittén om personerna klassas som professionella idrottare.

Information om hur sammankomstbegränsningarna påverkar idrotten hittar du under punkten Vilka idrottsevenemang är offentliga tillställningar?".

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Regionförvaltningsverket utfärdar inga förelägganden om restaurangverksamheten. Begränsningarna av restaurangerna bestäms av regeringen. I kartan som statsrådets kansli har gjort finns det begränsningar för restauranger enligt landskap:

Från och med 1.3.2022: 
Statsrådet har delvis upphävt förordningen som begränsar restaurangernas verksamhet på grund av coronaepidemin 24.2.2022. Det här innebär att begränsningar gällande restaurangernas utskänkning, öppettider, kundmängder och sittplatser upphävs i hela landet 1.3.2022. 

Observera att statsrådets förordning inte har upphävts till alla delar. Restriktionerna som berör kunders ankomst och vistelse enligt 3 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning är ännu i kraft till och med 31.3.2022. Det är möjligt att befrias från begränsningarna genom att använda coronapass. 

Begränsningar som gäller förplägnadsrörelser övervägs på nytt om sjukdomsläget förändras och sjukhusbelastningen ökar avsevärt.

Restaurangernas allmänna skyldigheter

Nedan finns en kortfattad förteckning över de viktigaste skyldigheterna som ska iakttas i restaurangernas verksamhet i hela Finland till och med 30 juni 2022:

 • Kunderna får information och anvisningar så att de kan agera på rätt sätt och förebygga coronavirusmitta.  
 • Kunderna har möjlighet att tvätta händerna.  
 • Det är tillräckligt avstånd mellan kunderna både inomhus och utomhus.  
 • Restaurangen och i synnerhet alla ytor hålls rena. 
 • Restaurangen ska göra upp en plan där åtgärder för att förhindra smitta beskrivs.

Du hittar skyldigheterna som beskrivs mer detaljerat, en planmall och instruktioner för att uppfylla den på vår instruktionssidan Restauranger och coronavirus.

På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor finns material angående coronaviruset som restaurangerna kan utnyttja i sin egen verksamhet och kommunikation: THL:s materialbank om coronaviruset.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 4.4.2022

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser Restriktioner som gäller för tillfället eller är på kommande Sittplatser

Restaurangernas egenkontroll har en central roll i tillsynen. Regionförvaltningsverket har utarbetat anvisningar för dem som driver restauranger så att de kan planera sin verksamhet så den motsvarar begränsningarna och göra upp en lagenlig plan som kunderna kan se. Utöver egenkontrollen övervakar även regionförvaltningsverket i enlighet med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar att restaurangerna iakttar kraven och begränsningarna. Läs mer: Anvisning för restauranger.

På basis av tillsynen kan regionförvaltningsverket ålägga en restaurang att korrigera sin verksamhet inom en viss tid och vid de mest uppenbara överträdelserna rentav bestämma att restaurangen ska stängas för högst en månad.  Regionförvaltningsverket kan begära handräckning av polisen för tillsynen.

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Restaurangernas verksamhet har begränsats genom en temporär ändring i lagen om smittsamma sjukdomar (en ny paragraf 58 a) och statsrådets förordningar som utfärdas med stöd av den.  Regeringen följer epidemiläget i regionerna och ser till att det inom varje region används endast sådana begränsningar som är nödvändiga för att förhindra att epidemin sprids.

Regionförvaltningsverkens beslut som gäller ordnande av offentliga tillställningar gäller tillställningar som ordnas i restauranger.

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om innehållet eller omfattningen av restriktionerna för restaurangernas verksamhet. Till regionförvaltningsverkets behörighet hör att övervaka att restaurangernas verksamhet följer begränsningarna i lagen om smittsamma sjukdomar och den förordning som utfärdats med stöd av den.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 20.4.2021.

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Restauranger har rätt att kräva användning av coronapass under hela öppettiderna i hela landet.

Andra restauranger Coronapasset Restauranger Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Först lönar det sig att be restaurangens personal visa upp den plan där det beskrivs hur restaurangen iakttar begränsningarna i verksamheten och hygienkraven för att förhindra coronavirussmitta.  I planen ska också anges antalet kundplatser eller personer på restaurangen. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är den som driver restaurangen skyldig att upprätta en sådan plan och på begäran visa den för kunden. Sammanfattningen av planen ska vara synlig på restaurangen när kunden anländer till restaurangen.

Om krögaren inte följer den plan som han eller hon utarbetat eller om planen inte är tillgänglig såsom krävs enligt lag, kan du kontakta regionförvaltningsverket. Vi utövar tillsyn huvudsakligen på basis av anmälningar och koncentrerar sig på de allvarligaste förseelserna. Ta kontakt alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket i den egna regionen:

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Ja. Om restaurangen inte serverar alkohol kan den vara öppen till kl. 20 i de områden där restaurangbegränsningarna gäller, om restaurangen har tagit i bruk coronapasset. Restaurangens serveringstillstånd behöver inte avslutas eller ändras.

Svaret har uppdaterats 27.12.2021

Andra restauranger Coronapasset Restauranger Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

I ishallar, fotbollsstadion och andra motsvarande spel- och sportarenor finns olika slags restauranger och alkoholserveringsområden vilkas användning varierar vid olika tidpunkter. Det beror på restaurangens eller serveringsområdets användningsändamål om de omfattas av sammankomstbegränsningarna. 

Om restaurangen eller serveringsområdet är öppna för publik också annars och inte bara under match- eller tävlingsevenemangen så kan verksamheten fortgå också under matchevenemanget. Regionförvaltningsverkens sammankomstbegränsningar gäller alltså inte dylik restaurangverksamhet. Typiskt för sådana restaurangers och serveringsområdens tjänster och utbud är att de är likadana oberoende av matchtidpunkten. 

Regionförvaltningsverkens beslut om sammankomstbegränsningar gäller emellertid restaurangverksamhet i sådana fall där restaurangen eller serveringsområdet i regel används för annat än restaurangverksamhet och öppnas för restaurangverksamhet bara medan matchen eller tävlingen pågår. Sådana områden är exempelvis läktare, loger och ishallars och andra spelarenors korridorrestauranger. Karakteristiskt är att kunden oftast ska ha en inträdesbiljett till matchen för att komma till dessa utrymmen.

Mer information om begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 

Restaurangerna är i alla händelser ålagda att följa bestämmelserna om förebyggande av en smittsam sjukdom som är i kraft: mer information om gällande begränsningar av restaurangverksamhet.

Andra restauranger Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Regionförvaltningsverkens förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar gäller restauranger. 

Exempelvis nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna är för allmänheten offentliga tillställningar. Om restaurangen t.ex. har tillställningar med gästande artister, ska man vid ordnandet av tillställningen utöver begränsningarna av restaurangverksamheten också beakta regionförvaltningsverkets förelägganden om ordnande av offentliga tillställningar.

Läs mer om vilka tillställningar i en restaurang som kan anses vara offentliga tillställningar.

Artister i restauranger Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Begränsningarna i restaurang- och utskänkningsverksamheten samt skyldigheterna att kontrollera kundernas coronapass ska också iakttas i biljardsalar, bowlinghallar och andra motsvarande motionslokaler, om det i lokalerna bedrivs restaurangverksamhet. 

Om det i en biljardsal, bowlinghall eller annan motsvarande lokal som är separat från restaurangen i själva verket inte bedrivs restaurangverksamhet under öppettiderna, kan man anse att begränsningarna som gäller restaurangverksamheten inte förpliktar verksamhetsutövaren (även om lokalen annars skulle ha godkänts som t.ex. serveringsområde). 

Verksamhetsutövaren ska då se till att restaurangverksamhetens alla kunder har uppvisat coronapass (om restaurangen har tagit i bruk coronapasset). Dessutom ska verksamhetsutövaren säkerställa att de kunder som inte har uppvisat coronapass inte stannar kvar i restauranglokalen. Rutinen ska antecknas i restaurangens plan enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Verksamhetsutövaren ska också sörja för och beakta eventuella övriga regionala begränsningar som kommunen eller regionförvaltningsverket utfärdar för verksamheten.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att rutinerna är ändamålsenliga.

Svaret har uppdaterats 2.2.2022

Andra restauranger Coronapasset Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Tillfällets eller tillställningens karaktär avgör vilken typ av begränsningar som gäller cateringföretag.

Tillställning i din egen beställningsrestaurang eller ett utrymme som ingår i den

Som cateringföretagare, måste du följa restaurangrestriktionerna om du ordnar en tillställning i din egen beställningsrestaurang eller ett utrymme som ingår i den (till exempel en festsal). I så fall är verksamheten ditt företags normala kontinuerliga verksamhet och inte en offentlig tillställning.

Offentlig tillställning annanstans än i restaurangens utrymmen

Om du ordnar tillställningen annanstans än i restaurangens utrymmen (i till exempel en idrottshall) så anses det vara en offentlig tillställning. I så fall måste du följa både begränsningarna för sammankomster och för restauranger.

Privat tillställning i restaurangens utrymmen

Om en privat tillställning där du är cateringföretagare ordnas i restaurangens utrymmen, måste du följa restaurangrestriktionerna. Sådana privata tillställningar är exempelvis bröllop, examensfester, konfirmationsfester och begravningar.

Privat tillställning annanstans än i restaurangens utrymmen

Om du är cateringföretagare i private tillställning som ordnas i till exempel hemma hos kunden, gäller begränsningarna för sammankomster och för restauranger inte tillställningen.

Mer information: Restriktioner som är på kommande

Catering Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Alla restaurangerna måste förutom med hjälp av konstruktioner och inredning organisera sin verksamhet på så sätt att kundernas exponering för coronaviruset förhindras. Restaurangen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i restaurangens lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna.

Svaret har uppdaterats 1.10.2021.

Dans Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Begränsningarna för restaurangverksamhet gäller inte hotellrum. Vid alkoholservering som sker i hotellrum måste man emellertid beakta att mängden alkoholdrycker som serveras ska vara måttlig i relation till kundantalet.

Hotellens övriga restaurangverksamhet omfattas emellertid av begränsningarna. En kund kan inte utanför de tillåtna serveringstiderna köpa alkoholdrycker till hotellrummet eller beställa sådana från rumservice. Det är inte heller tillåtet att fylla barskåpet utanför alkoholserveringstiderna.

Mer information om vilka begränsningar som är i kraft (t.ex. alkoholserveringstider) finns i frågan Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?

Svaret har uppdaterats 18.4.2021

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

En verksamhetsutövare vid en servicestation ska ordna de funktioner där coronapass inte kan krävas av kunderna, t.ex. bränsleutdelning, detaljhandel eller hämtmat på sådant sätt att kunderna kan uträtta sina ärenden på ett hälsosäkert sätt. Kunderna måste få anvisningar om verksamhetsutövarens förfaringssätt.

Begränsningarna som gäller restaurangernas öppethållningstider gäller inte restauranger som är verksamma i samband med distributionsstationer för flytande bränslen (servicestation). Restauranger som är verksamma i samband med servicestationer omfattas dock av de övriga restaurangbegränsningarna, såsom begränsningen av serveringstiden av alkohol och begränsningarna av antalet kundplatser. Om en restaurang som är verksam i samband med en servicestation har tagit i bruk coronapasset som ett alternativ till begränsningarna, 
ska restaurangens alla kunder uppvisa coronapass. 

Verksamhetsutövaren ska också säkerställa att de kunder som inte har uppvisat coronapass inte stannar kvar i restauranglokalen. 

Verksamhetsutövaren ansvarar för att rutinerna är ändamålsenliga.

Svaret har uppdaterats 27.12.2021

Andra restauranger Coronapasset Restauranger Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Begränsningarna gällande restaurangverksamhet gäller inte försäljning av hämtmat till kunderna och restaurangen har således inte skyldighet att kräva coronapass av hämtmatskunderna, även om detta annars förutsätts av förplägnadsrörelsens kunder.

Om restaurangen har tagit i bruk coronapasset ska kontrollen av coronapass ordnas på ett hälsosäkert sätt för alla kunder. Också en hämtmatskund ska uppvisa coronapass, om hen blir stannar kvar i restauranglokalen.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att rutinerna är ändamålsenliga.

Svaret har uppdaterats 27.12.2021

Coronapasset Restauranger Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Begränsningar av restaurangernas i enlighet med den tillfälliga ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar gäller inte personalrestauranger.

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet avses med personalrestaurangverksamhet tillhandahållande av mat eller dryck för sammanslutningars, stiftelsers eller inrättningars egen personal eller för annan begränsad personkrets. Regionförvaltningsverket fastställer eller bedömer inte mer än lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet vad som i varje enskilt fall betraktas som en personalrestaurang.

Svaret har uppdaterats 18.4.2021

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Ja, begränsningarna i restaurangernas och kaféernas verksamhet gäller också privata tillställningar som ordnas där. Till exempel ska kraven på hygien och säkerhetsavstånd beaktas. Dessutom ska restriktionerna för öppethållning, serveringstiderna och eventuella begränsningar av kundantalet beaktas.

Begränsningarna gäller inte sådana privata tillställningar som ordnas i andra lokaler än restauranger eller caféer. Så begräsningarna gäller inte privata tillställningar som ordnas till exempel i fest- eller mötesutrymmet. Regionförvaltningsverket rekommenderar dock att de anvisningar som gäller restauranger iakttas också vid privata tillställningar.

Privata tillställningar Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Tillsynsavgifterna baserar sig på alkohollagen och regionförvaltningsverket har i egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet inte möjlighet att avvika från dem.

Tillsynsavgiften tas ut om man inte senast den 31 mars har anmält att serveringstillståndet (även tillstånd till förlängd tid) avslutas. Om tillståndet avslutas ska man på nytt ansöka om tillstånd innan man inleder serveringsverksamhet. I så fall tas en handläggningsavgift ut för tillståndsansökan.

Med den nuvarande lagstiftningen är det alltså inte möjligt att avbryta serveringstillståndet och tillsynsavgiften i anslutning till det. Serveringstillståndet ska återkallas helt och hållet, om man inte vill betala tillsynsavgiften.

Om det på grund av undantagstillståndet görs undantag i hur tillsynsavgifterna tas ut så fattas de besluten av statsrådet eller Statskontoret. För tillfället känner vi inte till sådana undantag.

Man anmäler inte till myndigheten om avbrott i verksamheten, så att serveringstillståndet förblir i kraft, och man kan inte undvika tillsynsavgiften genom att avbryta verksamheten. Man bör dock beakta att tillsynsavgiften för servering bestäms enligt hur mycket alkohol som man har serverat och därför kan det hända att en tillfällig minskning av serveringen medan restaurangen håller stängt kan minska tillsynsavgiftens storlek.

Man kan ansöka om omprövning av tillsynsavgiften hos regionförvaltningsverket enligt anvisningen om hur man begär omprövning som skickas i samband med fakturan.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 21.4.2021

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser

Kravet på sittplats vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också serveringsområdena på olika evenemang. Om en läktare är klassificerad som serveringsområde måste kunden förutom en sittplats också ha ett bord eller motsvarande plan yta till sitt förfogande i vissa kommuner. Detta innebär alltså att en sittplats som finns intill, läktarbänkens stödkonstruktioner eller betonggolvet framför läktarbänken inte uppfyller kraven. En picknickfilt eller ett motsvarande tyg som breds ut på marken uppfyller inte heller definitionen på ett bord eller motsvarande plan yta.

Kraven på sittplats och bord eller motsvarande plan yta grundar sig på den exceptionella situationen och behovet att förhindra sjukdomsspridning. Det måste finnas säkerhetsavstånd mellan kunderna och avstånden ska också kunna övervakas. I serveringsområden finns det risk för att många människor samlas på ett litet område och om man inte begränsar rörligheten i området med krav på sittplatser ökar risken för smitta. Det är också utmanande att hantera stora folkmängder t.ex. efter en periodpaus så att säkerhetsavstånden bevaras. Det är nödvändigt att hålla säkerhetsavstånden för att undvika sjukdomsspridning.

Kravet på sittplats vid ett bord gäller bara på serveringsområden. Detta innebär alltså att bordkravet inte gäller pausservering och take away-portioner som förtärs någon annanstans än på serveringsområdet. Evenemangsarrangören har möjlighet att ändra serveringsområdet t.ex. genom att begränsa det till ett mindre område. Det behöver inte göras några ändringar i serveringstillståndet och därmed kvarstår också möjligheten att för en viss match göra ändringar i restaurangverksamheten enligt behov. Restaurangområdet ska dock tydligt avgränsas från det övriga evenemangsområdet.

Du hittar begränsningar av restaurangverksamheten i frågan "Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?"

Svaret har uppdaterats 9.6.2021

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser Sittplatser

Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta i vissa kommuner. Det är tillåtet att sitta på en egen sittplats vid en bardisk. Restaurangen är dock skyldig att se till att det finns ett tillräckligt avstånd mellan kunderna och mellan kunderna och personalen.

Kravet på sittplatser vid ett bord eller motsvarande plan yta gäller också restaurangverksamheten vid olika evenemang och läktare som är klassificerade som serveringsområden. En sittplats som finns intill, läktarbänkens stödkonstruktioner eller betonggolvet framför läktarbänken kan inte räknas som ett sådant bord eller en sådan yta som avses i lagen. En picknickfilt eller motsvarande tyg som breds ut på marken uppfyller inte heller definitionen på ett bord eller motsvarande plan yta.

Kravet på sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta grundar sig på att det hela tiden måste finnas säkerhetsavstånd mellan kunderna och att avstånden ska kunna övervakas. Säkerhetsavstånden behövs för att förhindra sjukdomsspridning. Bordet eller en motsvarande plan yta ska vara lättillgängligt för kunden och på tillräckligt avstånd från andra kunder så att säkerhetsavståndet bevaras.

Du hittar begränsningar av restaurangverksamheten i fråga "Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?"

Svaret har uppdaterats 9.6.2021

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser Sittplatser

Restaurangernas utrymmen utomhus, såsom uteserveringar, omfattas av de gällande regionala begränsningarna av serverings- och öppettider enligt lagen om smittsamma sjukdomar och den förordning som utfärdats med stöd av den. 

Dessutom ska ytorna hållas rena och det säkerställas att kunderna håller tillräckligt med avstånd till varandra i utrymmen. Du hittar begränsningar av restaurangverksamheten i fråga "Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?"

I vissa kommuner ska alla kunder ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. 

En restaurangs uteservering får utöver taket ha högst två väggar. Utrymmen inomhus är lokaler med golv, tak och väggar eller där man genom att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme. Om uteserveringen har tre väggar och ett tak anses den vara en inomhuslokal som omfattas av begränsningarna av antalet kunder och personer inomhus. Väggarnas och takets material saknar betydelse i det här fallet. Också plana ytor som kan öppnas och stängas, så som inglasningar och markiser, bildar en vägg eller plan yta. Definitionen av utrymmen inomhus motsvarar definitionen av en lokal i tobakslagen. Tumregeln är att om det är tillåtet att röka där så anses det vara ett utomhusutrymme.

Svaret har uppdaterats 9.8.2021

Restauranger, kaféer, pubar och andra förplägnadsrörelser Terrasserna

Coronapasset


Coronapasset kan användas som ett alternativ till restriktioner igen från 1.3.2022

Passet kan då befrias från restriktionerna. Om det inte finns några begränsningar krävs inget pass. Situationen är densamma som hösten 2021 innan passet frystes. Passet kommer i princip att gälla så länge smittskyddslagens passbestämmelser gäller, det vill säga till utgången av juni 2022. Arbetsgruppen förbereder ny passlagstiftning ifall sjukdomssituationen förvärras.

Lagen kommenterar inte om coronapass kan krävas uppvisat om inga restriktioner gäller. Operatören kan efter eget gottfinnande och på egen risk besluta att använda coronapasset utan giltigt begränsningsbeslut. I detta fall bär operatören det juridiska ansvaret för sina handlingar och eventuella sanktioner.

Regionförvaltningsverket övervakar användningen av coronapasset först när operatören har infört coronapasset som ett alternativ till befintliga regionala coronarestriktioner.


 

Regionförvaltningsverket styr inte medborgarna i användningen av coronapasset. Omfattande information om coronapasset till medborgarna har samlats i tjänsten kanta.fi och THL:s webbsida:

Läs mer om coronaviruset och dataskydd på Dataombudsmannens byrås webbsida:

EU:s coronaintyg kan laddas ner från Mina Kanta-sidor. Intyget fungerar som ett coronapass. EU:s coronaintyg består av tre olika intyg: ett intyg över vaccination mot covid-19, ett intyg om covid-19-test och ett intyg om att man har tillfrisknat från covid-19. Alla tre intyg kan fungera som coronapass. 

Till EU:s system med covidintyg hör även flera länder utanför Europeiska unionen, exempelvis Storbritannien. Om ett land utanför EU har kommit överens med EU om att covidintygen är likvärdiga räknas det här landets covidintyg som ett covidintyg från EU. Europeiska kommissionen håller en förteckning över de här länderna.

Verksamhetsutövare kan börja använda coronapass som ett alternativ till gällande regionala coronabegränsningar. Passet kan göra det möjligt att komma in till tillställningar och evenemang. Regionförvaltningsverket styr verksamhetsutövarna i användningen av coronapasset.

Läs mer:

Coronapasset Coronapasset

Frysningen av det nationella coronapasset upphör den 28 februari. Passet kan då befrias från restriktionerna. Om det inte finns några begränsningar krävs inget pass. Situationen är densamma som hösten 2021 innan passet frystes.

Passet kommer i princip att gälla så länge smittskyddslagens passbestämmelser gäller, det vill säga till utgången av juni 2022.

Arbetsgruppen förbereder ny passlagstiftning ifall sjukdomssituationen förvärras.

Regeringen begränsade fram tills 28.2.2022 användningen av coronapass som ett alternativ till regionala begränsningar gällande användningen av lokaler och begränsningarna av sammankomster som begränsar antalet personer vid offentliga tillställningar. 
 
Verksamhetsutövaren kan ändå om denne så vill kräva coronapass av kunderna i kund- och verksamhetslokaler eller vid en offentlig tillställning, även om den inte befriar från begränsningarna. Coronapass kan krävas om användningen av lokalerna eller tillställningens personantal begränsas och om det är fråga om ett sådant utrymme där coronapasset kan tas i bruk. 

OBS! Det går inte att befrias från begränsningarna med coronapass om regionförvaltningsverket i området har förbjudit offentliga tillställningar av alla storlekar eller beordrat att kund- och verksamhetslokaler ska stängas. 

Restaurangbegränsningar 

Man kan befrias från näringsbegränsningar genom att kräva coronapass från 1.3.2022. Mer information: Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?
 
Mer information: 

Uppdaterad 28.2.2022

Coronapasset Coronapasset

Ett beslut enligt paragraf 58 d som gäller användning av utrymmen tillämpas inte på professionell idrott och får inte hindra någons rätt till lagstadgade tjänster. Det här betyder att professionella idrottare eller exempelvis personer som deltar i FPA-rehabilitering, som är en lagstadgad tjänst, inte behöver visa upp coronapass för att få tillträde till utrymmet.

Kravet på coronapass gäller inte heller personer som är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Coronapasset krävs inte när en person i ett anställnings- eller tjänsteförhållande arbetar i utrymmena eller kommer till utrymmena för att sköta sina arbetsuppgifter. Coronapasset krävs alltså inte av exempelvis tränare som är i ett anställningsförhållande. Kravet på coronapass som ett alternativ till beslutet som gäller användning av kund- och publikutrymmen gäller emellertid exempelvis utövare, tävlande samt också tränare, om de inte är anställda arbetstagare.

Mer information om anställningsförhållande och hur det definieras:

Coronapasset Coronapasset

Kravet på coronapass gäller inte anställda eller artister och inte till exempel:

 • spelare eller funktionärer i en idrottstävling eller lagets servicepersonal
 • utsällare på mässan
 • säljar i marknader
 • evenemangs talkodeltagare.

Coronapasset kontrolleras inte av dessa personer även om de befinner sig i samma utrymmen som publiken eller annars har direkt kontakt med publiken. Om en sådan person efter att ha utfört sina uppgifter sällar sig till publiken för att följa evenemanget ska coronapasset kontrolleras på samma sätt som för andra kunder, om arrangören har tagit det i bruk.

Svaret har uppdaterats 9.12.2021

Artister i restauranger Coronapasset Coronapasset Publiken

Användningen av coronapass som ett alternativ till begränsningarna av sammankomster gäller hela evenemanget. Arrangören av en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst kan inte separat definiera de lokaler där coronapasset är ett alternativ till begränsningarna.

Coronapasset Coronapasset

Regionförvaltningsverket och kommunen övervakar inom sina verksamhetsområden att de skyldigheter och begränsningar som föreskrivs om coronapasset samt de beslut som gäller dem iakttas.

Hur övervakar regionförvaltningsverket coronapassanvändningen? 

Regionförvaltningsverket styr kommunernas övervakning och upprätthåller en regional lägesbild av utförda inspektioner och observerade missförhållanden. Dessutom kan regionförvaltningsverket framställa en begäran om tillsyn till kommunen gällande hur verksamhetsutövare följer begränsningarna, dvs. huruvida verksamhetsutövare följer beslutet eller har tagit i bruk skyldigheten att uppvisa coronaintyg. 
 
Regionförvaltningsverket kan till exempel ålägga verksamhetsutövare att kontrollera kundernas coronapass, om det vid övervakningen uppstår misstankar om att intygen inte har kontrollerats. 

Coronapasset Coronapasset Myndigheternas behörighet och roller

I hela landet gäller fortfarande de allmänna hygienkraven, enligt vilka restauranger bl.a. synligt måste informera personer som anländer som kunder att en person med symtom på coronavirus inte får komma in i förplägnadsrörelsen. Denna skyldighet kan inte åsidosättas även om man tar i bruk coronapasset. 

Andra restauranger Coronapasset Coronapasset Restauranger

Om begränsningar av restaurangverksamhet som fastställts genom förordning av statsrådet gäller i området, kan verksamhetsutövare som alternativ till begränsningarna kräva att kunderna och de som deltar i verksamheten visar upp ett coronapass för att få tillträde till en offentlig tillställning eller lokal.  
 
Om verksamhetsutövaren har tagit i bruk coronapasset gäller följande: 

 • Restaurangen behöver inte följa de i området gällande begränsningarna i fråga om kundernas ankomst och vistelse som föreskrivs om genom statsrådets förordning. Begränsningarna i 3 mom. och 2 mom. i statsrådets förordning om kunders ankomst och vistelse gäller för alla landskap till och med 31 mars 2022.
 • Vid publikevenemang behöver inte begränsningarna om deltagarantalet eller deltagarnas placering följas.
 • I kund- och publikutrymmen behöver inte antalet kunder eller deltagare begränsas, och det behöver inte heller göras arrangemang i anslutning till exempelvis kundplatserna eller utrymmena för att förebygga riskerna som medförs av närkontakt. 

Läs mer på Dataombudsmannens byrås webbsida:

Om verksamhetsutövaren har tagit i bruk skyldigheten att visa upp pass får verksamhetsutövaren inte släppa in kunder eller sådana som deltar i evenemanget till en offentlig tillställning eller i en lokal om de inte kan visa upp ett intyg. Detta gäller inte barn under 16 år, som inte omfattas av skyldigheten att visa upp intyg. Verksamhetsutövaren ska säkerställa att kunder som inte har coronapass är under 16 år. 
 
I utrymmen för kunder och deltagare och på evenemang ska hygienkraven i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar iakttas. Restaurangerna ska uppfylla de allmänna skyldigheterna i 58 a §. 

Mer information:  Vilka hygienkrav föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar?  

När kan coronapasset inte användas? 

Coronapasset kan inte användas som ett alternativ till begränsningarna om kommunen eller regionförvaltningsverket helt och hållet har förbjudit ordnandet av offentliga tillställningar. 

Svaret har uppdaterats 14.3.2022

Coronapasset Coronapasset

Verksamhetsutövare kan inte ta i bruk coronapass som ett alternativ till restriktioner i sådana lokaler och på sådana platser som kan anses vara nödvändiga eller väsentliga med tanke på normalt liv eller lagstadgade rättigheter.  Alla myndighetstjänster och offentliga förvaltningsuppgifter är sådana lagstadgade eller nödvändiga tjänster.

Coronapass får inte krävas till exempel i dessa lokaler eller tillställningar: 

 • apotek  
 • detaljhandlar  
 • postkontor  
 • servicestationer  
 • bibliotek
 • myndighetssammanträden, såsom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller kommunnämndernas sammanträden
 • bolagsstämmor och andra motsvarande stadgeenliga eller lagstadgade sammankomster
 • allmänna sammankomster

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Se också frågan Var kan coronapasset användas?

Svaret har uppdaterats 7.12.2021

Coronapasset Coronapasset

Verksamhetsutövare kan som alternativ till begränsningarna ta i bruk coronapasset i utrymmen som kunderna använder för rekreation under sin fritid. Sådana utrymmen är: 

 1. utrymmen inomhus och utomhus som används för offentliga tillställningar  
 2. förplägnadsrörelser  
 3. gym och andra inomhusutrymmen som används för idrott eller motion  
 4. allmänna bastur och bassängområden i simhallar, friluftsbad och badinrättningar, samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem  
 5. dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp  
 6. nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus  
 7. inomhuslekparker och inomhuslekplatser  
 8. museer, utställningslokaler och andra motsvarande kulturlokaler, såsom konstgallerier. 

Se också frågan Var kan coronapasset inte användas?

Coronapasset Coronapasset

I lagen fastställs inte separat hur kunder ska informeras om ibruktagande av coronapasset. Verksamhetsutövaren ska i sin plan för egenkontroll enligt lagen om smittsamma sjukdomar beskriva användningen av coronapasset i sin egen verksamhet. Restaurangen kan således själv definiera tillvägagångssättet även i detta avseende. Ett effektivt sätt att informera kunderna om användningen av coronapasset är till exempel en kundanvisning som placerats vid ingången till restaurangen. 

Coronapasset Coronapasset

Tyvärr är svaret inte uppdaterat. Aktuell information finns för närvarande endast i det motsvarande finska svaret. Vi kommer att uppdatera det svenska svaret så snart som möjligt.

Till exempel en ordningsvakt kan kontrollera coronapass vid ingången till lokalen. Om coronapasset inte kontrolleras vid ingången, ska verksamhetsutövaren med hjälp av egenkontroll säkerställa att varje kund utan dröjsmål visar upp ett coronapass när hen kommer in i lokalen. Kunden kan till exempel styras från ingången till disken, ett bord eller någon annan kontrollpunkt där coronapasset kontrolleras. Kontrollen ska göras innan kunden kan använda tjänsterna i lokalen i fråga.  

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att coronapasset kontrolleras för samtliga kunder. Om verksamhetsutövaren inte kan säkerställa detta kan den inte ta i bruk coronapasset.

Coronapasset Coronapasset

Om det av tekniska skäl inte går att kontrollera intyget med den avläsare som godkänts av Institutet för hälsa och välfärd, kan intygets giltighet kontrolleras manuellt utan ett elektroniskt avläsarprogram. 

Coronapasset Coronapasset

När en tolk eller personlig assistent som följer med klienten är anställd av klienten kan man inte kräva att han eller hon visar upp ett coronapass. Om en sådan person efter att ha utfört sina arbetsuppgifter blir kund ska coronapasset kontrolleras på samma sätt som för andra kunder, om arrangören har tagit det i bruk.

Mer information:

Coronapasset Coronapasset

Även om verksamhetsutövaren har tagit i bruk coronapasset behöver det inte kontrolleras för barn under 16 år. Verksamhetsutövaren ska dock säkerställa att en kund som kommer till tillställningen eller lokalen utan coronapasset är under 16 år. 

Coronapasset Coronapasset

I coronapasset framgår namnet på den person som coronapasset utfärdats till och uppgifter om coronapassets giltighet. Coronapasset är ändå inte ett identitetsbevis utifrån vilket kundens eller deltagarens identitet kan säkerställas.

Verksamhetsutövaren har rätt att kontrollera kundens identitet i samband med kontrollen av coronapass. På detta sätt kan verksamhetsutövaren förebygga missbruk.

Uppdaterad 7.1.2022

Coronapasset Coronapasset

Svaret är inte uppdaterat, var vänlig och se finska sidan.

Från och med 23.12.2021 kan man istället för EU:s digitala covidintyg som coronapass använda coronaintyget som uppvisas i samband med inresan, Genom denna lagändring möjliggörs användning av coronapass för de utländska personer som vistas kortvarigt i Finland och som inte kan få EU:s digitala covidintyg men som i samband med inresan har kunnat visa upp ett tillförlitligt intyg över en coronavaccinationsserie eller en genomliden coronavirussjukdom under det senaste halvåret.  

Dessa intyg omfattas inte av skyldigheten att avläsa intyget med det elektroniska programmet för avläsning av coronapass. Intyget ska visas upp i samband med inträdet till lokalen eller tillställningen om arrangören har tagit i bruk coronapasset som ett alternativ till begränsningarna. 

Till EU:s system med covidintyg hör även flera länder utanför många Europeiska unionen, exempelvis Storbritannien och Turkiet. Om ett land har kommit överens med EU om att covidintygen är likvärdiga räknas det här landets covidintyg som ett covidintyg från EU.

Om en utländsk persons vistelse i Finland varar länge kan personen be att de kommunala hälsovårdsmyndigheterna i Finland beviljar honom eller henne ett EU-coronavaccinationsintyg. Varje kommun informerar sina invånare om den lokala praxis som gäller för att utfärda EU:s coronavaccinationsintyg. Ett EU-covidintyg kan utfärdas endast för de vaccinpreparat för vilka Europeiska kommissionen beviljat försäljningstillstånd eller som Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderat i sin förteckning över nödanvändning.

Om en utlänning som kortvarigt kommer till Finland från ett land utanför EU:s covidintygssystem då han eller hon anländer till landet endast har haft ett intyg över ett negativt coronavirustest, har han eller hon möjlighet att få EU:s covidintyg över det negativa testet genom att genomgå coronatestet i Finland. Testet kan även göras hos en privat aktör, men man bör då försäkra sig om att den privata aktören kan upprätta ett EU-covidintyg och skriva ut det.

Mer information:

Uppdaterad 7.1.2022 

Coronapasset Coronapasset Coronaprovtagning

Vid hobby- och tävlingsverksamhet för barn och unga kan man fråga efter coronapass av dem som deltar i denna verksamhet och som är över 16 år och av föräldrar som verkar som funktionärer i lokaler där coronapass kan krävas (även i övrigt). Användningen av coronapass har begränsats tillfälligt fram till 20.1.2022, så man kan inte befrias från begränsningarna som gäller användningen av lokaler med coronapasset. Den aktör som ansvarar för lokalerna kan dock kräva coronapass utöver begränsningarna.
Lokaler som används för hobbyverksamhet kan stängas genom beslut av regionförvaltningsverket, men stängda lokaler kan användas för hobby- och tävlingsverksamhet för barn och unga som är födda 2003 eller senare. I stängda lokaler ska dock de begränsningar som gäller användningen av lokalerna iakttas. Man får inte heller ta in publik eller utomstående i lokalerna. 
Observera att stängningen av lokalerna inte gäller utrymmen för utomhusmotion. I verksamhet som ordnas utomhus kan man inte heller förutsätta coronapass. 

Hobbyverksamhet för barn i behov av särskilt stöd 

Om ett barn som deltar i hobbyverksamhet behöver särskilt stöd för att delta i verksamheten, som t.ex. en personlig assistent, ska barnet få delta i verksamheten som vanligt tillsammans med assistenten. Det är skäl att främst bedöma frågan om personlig assistans med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. 

När verksamhetsarrangören utsätts för begränsningsåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan arrangören förutsätta coronapass av personer över 16 år som deltar i verksamheten. Detta gäller även hobbyverksamhet för barn och unga. Coronapass kan dock inte förutsättas av en person som fungerar som assistent för ett barn som deltar i hobbyverksamheten och som behöver särskilt stöd. Det har ingen betydelse om assistenten är en personlig assistent i ett anställningsförhållande eller någon annan person som fungerar som assistent. En personlig assistent jämställs med arbetstagare vid en verksamhetensenhet eller hos en verksamhetsarrangör eller en rehabiliteringshandledare som arbetar med en enskild klient. 

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. 

Mer information: 

Coronapasset Coronapasset

Lagen tar inte ställning till om det är möjligt att kräva att coronapasset ska visas upp om det inte finns några restriktioner. Om verksamhetsutövaren inte omfattas av några begränsningar stöder inte lagen för smittsamma sjukdomar användning av coronapass. Vid användning av coronapass hanteras personers hälsouppgifter, vilket kräver laglig grund.   

Frivillig användning av coronapass kan vara problematisk ur dataskydds- och diskrimineringsperspektiv enligt regionförvaltningsverket. I dataskydds- och diskrimineringsfrågor gällande frivillig användning av coronapass är regionförvaltningsverket inte det styrande eller övervakande organet. Vänligen kontakta Dataombudsmannens eller Diskrimineringsombudsmannens byrå i sådana fall.

På dataombudsmannens byråns webbplats finns en sammanställning av svar på vanliga frågor om coronapasset och dataskydd:

Regionförvaltningsverket övervakar användningen av coronapass bara om verksamhetsutövaren har infört coronapasset som ett alternativ till gällande regionala coronarestriktioner.

En verksamhetsutövare kan efter eget övervägande och på egen risk besluta att införa coronapasset utan gällande begränsningsbeslut. Verksamhetsutövaren bär i så fall själv det juridiska ansvaret för verksamheten och eventuella påföljder.

Coronapasset Coronapasset

Från och med den 23 december 2021 duger också covidintyg från länder utanför EU som coronapass i Finland. Covidintyg från länder utanför EU kan kontrolleras manuellt utan appen Coronaintygsavläsaren.

Coronapasset Coronapasset Coronaprovtagning

Utbildning och småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen har publicerat nya anvisningar om ordnandet av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Undervisningen ordnas i regel som närundervisning. Om undervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt kan utbildningsanordnaren besluta att man övergår till undantagsarrangemang i undervisningen. 

Läs mer:

Genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationerna minskas risken för att coronaviruset smittar och sprids i närundervisningen och småbarnspedagogiken. 

Mer information och anvisningar finns samlade också på utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor med vanliga frågor: 

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här sidan eller bland andra aktörers anvisningar kan du kontakta vår coronainfo. Kontaktuppgifterna till coronainfo i frågor som gäller hur undervisningen eller småbarnspedagogiken ordnas:

Utbildning och småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen publicerade anvisningar om hur småbarnspedagogiken ska ordnas: 

Dessutom har Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet den 5 augusti 2021 uppdaterat rekommendationerna för dem som ordnar utbildning och småbarnspedagogik. Genom att följa rekommendationerna minskas risken för att coronaviruset smittar och sprids i närundervisningen och småbarnspedagogiken.

Mer information och anvisningar finns samlade också på utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor med vanliga frågor: 

Om du inte hittar svar på dina frågor på den här sidan eller bland andra aktörers anvisningar kan du kontakta vår coronainfo. Kontaktuppgifterna till coronainfo i frågor som gäller hur undervisningen eller småbarnspedagogiken ordnas:

Uppdaterad 27.12.2021

Utbildning och småbarnspedagogik

Nej, begränsningarna av offentliga sammankomster gäller inte småbarnspedagogiken. Barngrupperna ska bildas i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Lagen reglerar även personaldimensioneringen. Med tanke på smittrisken kan det ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper och vara extra noggrann med handhygien och städning.

Mer information:

Utbildning och småbarnspedagogik

Det kommunala organ som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan stänga skolornas lokaler om det är nödvändigt på grund av det epidemiologiska läget. Utgångspunkten är att det är kommunens uppgift att utöva den makt som den har inom sitt eget område. Regionförvaltningsverket kan fatta beslut om stängning av skollokaler om det behövs inom flera kommuners område.

Hög- och lågstadier

Den grundläggande utbildningen regleras av lagen om grundläggande utbildning. Till lagen har fogats den temporära paragrafen 20 a, som är i kraft till och med den 31 juli 2022. Paragrafen möjliggör exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning.

Kommunen eller regionförvaltningsverket kan stänga skollokaler om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. När ett stängningsbeslut har fattats fattar utbildningsanordnaren i sin tur beslut om att den grundläggande utbildningen ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. 

Exceptionella undervisningsarrangemang möjliggör distansundervisning samt alternering mellan distansundervisning och närundervisning. Även om skolan tar i bruk exceptionella undervisningsarrangemang anges i den gällande lagstiftningen att följande elever ska fortsätta få närundervisning:

 • elever i årskurs 1–3
 • elever med beslut om särskilt stöd 
 • elever som har förlängd läroplikt 
 • elever som får undervisning som förbereder för grundläggande utbildning.

Gymnasier och yrkesskolor

Lagstiftningen om utbildning på andra stadiet gör det möjligt för utbildningsanordnare att även i normala fall ordna undervisningen mycket flexibelt genom att utnyttja distans-, när- och flerformsundervisning. Utbildningsanordnaren kan alltså exempelvis bestämma om övergång till distansundervisning utan kommunens eller regionförvaltningsverkets beslut om stängning av skollokalerna.

Kommunen eller regionförvaltningsverket kan stänga gymnasiernas eller yrkesskolornas lokaler om det är nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. När ett stängningsbeslut har fattats fattar utbildningsanordnaren i sin tur beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang.

Mer information:

Utbildning och småbarnspedagogik

Utbildningsanordnaren måste iaktta hygienkraven enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar. Myndigheterna har gett rekommendationer och anvisningar om hälsosäkerheten i samband med coronaviruset och det är utbildningsanordnaren som bär ansvaret för att de följs.

Regionförvaltningsverket och utbildningsstyrelsen rekommenderar att utbildningsanordnarna följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att undvika onödiga fysiska kontakter och hygienrutiner som förebygger coronasmitta. 

Utöver allmänna anvisningar för säkra avstånd och hygienrutinerna ovan kan kommunerna och sjukvårdsdistrikten ge rekommendationer för sina områden som utbildningsanordnare bör beakta, till exempel att munskydd ska användas. Läkaren som svarar för smittsamma sjukdomar i kommunen kan vägleda och anvisa undervisningsväsendet närmare om hur coronaanvisningarna ska tillämpas i praktiken.

Om man oroar sig för säkerheten i skolmiljön är det bäst att främst kontakta skolans ledning eller undervisningsväsendet i kommunen.

 

Uppdaterad 27.12.2021

Utbildning och småbarnspedagogik

Ja, utbildningsanordnaren kan ge rekommendationer om munskydd för elever i årskurs 1-4.

Kommunen ansvarar i sista hand för åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunens område. Kommunen kan på grund av en smittsam sjukdom vidta sådana åtgärder som den anser vara nödvändiga för att förebygga spridningen av smittor.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ansvarar utbildningsanordnaren för undervisningens säkerhet. Utbildningsanordnaren kan också rekommendera att elever i årskurs 1-4 använder munskydd.

Ansiktsmasker Utbildning och småbarnspedagogik

Lägerskolor kan ordnas om de kan genomföras med iakttagande av avstånds- och hygienrekommendationerna samt myndigheternas begränsningar. Undervisnings- och utbildningsanordnaren ska överväga om det enligt den lokala epidemisituationen är möjligt att ordna lägerskolan.

Liksom i all undervisningsverksamhet ska även lägerskolor iaktta hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar (paragraf 58 c). Dessutom ska arrangören av lägerskolan beakta de lokala myndighetsbegränsningarna (till exempel sammankomstbegränsningarna och restaurangbegränsningarna) och deras eventuella konsekvenser för anordnandet av lägerskolan.

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisning kan lägerskolor genomföras om det är möjligt att följa rekommendationerna om avstånd och hygien. THL och UKM rekommenderar att undervisningsgrupperna hålls åtskilda under hela skoldagen. Det är viktigt att undvika situationer där man är i närkontakt med andra grupper och utomstående, även när inkvartering och måltider ordnas. Om genomförandet av lägerskolor förutsätter transporter rekommenderas att man följer THL:s anvisning för skolskjutsar samt de nationella och lokala rekommendationerna.

När den lokala situationen bedöms uppmanas läroanstalterna att i första hand kontakta den myndighet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i den kommun där läroanstalten är belägen och på orten där lägerskolan arrangeras.

Mer information:

Lägerskolor Utbildning och småbarnspedagogik

Till läroanstalterna hör läroanstalter som ger grundläggande utbildning, läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter), universitet och yrkeshögskolor samt läroanstalter för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. Enligt Statistikcentralens definition är en läroanstalt en sådan administrativ enhet

 • som har en rektor eller någon annan föreståndare
 • som har lärare och annan personal i sin tjänst
 • som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar
 • där de studerande registreras som studerande
 • vars verksamhet regleras av lag eller förordning
 • som följer den riksomfattande läroplanen
 • som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet.
Utbildning och småbarnspedagogik

Eventuella specialarrangemang för lärare eller övrig skolpersonal som hör till riskgruppen för coronaviruset sköts genom samarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. Försiktighetsåtgärderna baserar sig på en riskbedömning som arbetsgivaren gjort. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Arbetsgivaren kan med stöd av direktionsrätten ålägga en lärare att arbeta i skolan. Arbetsgivaren måste dock sörja för arbetarskyddet bl.a. genom lokal- och verksamhetsarrangemang. Arbetsgivaren bör även beakta arbetshälsoinstitutets anvisningar vid bekämpningen av viruset på arbetsplatserna.

Mer information:

Utbildning och småbarnspedagogik

En elev som hör till en riskgrupp beviljas befrielse från undervisningen av utbildningsanordnaren, i praktiken av skolans rektor eller lärare. Regionförvaltningsverket är inte behörigt i ärendet.

Utbildning och småbarnspedagogik

Enligt 35 § i lagen om grundläggande utbildning kan skolan av särskilda skäl bevilja eleven tillstånd till tillfällig frånvaro från undervisningen. För att bedöma grunderna för beviljande av tillstånd kan skolan kräva att vårdnadshavaren lämnar in en utredning, bl.a. ett läkarintyg.

Läkaren kan skriva ett läkarintyg som inte innehåller närmare uppgifter om vårdnadshavarens hälsotillstånd, men av vilket det framgår att vårdnadshavaren hör till en riskgrupp. Den behandlande läkaren bedömer ifall ett barn, eller barn vars familjemedlem har en allvarlig underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden immunhämmande medicinering, kan återvända till skolan eller till småbarnspedagogiken.

Utbildning och småbarnspedagogik

Utbildningsanordnaren ska sköta om att skolskjutsarna körs och att eleverna kan komma till skolan. Alternativt kan utbildningsanordnaren bevilja tillräckligt understöd för elevtransporten så att vårdnadshavaren kan sköta om transporten. Utbildningsanordnaren ansvarar för att se till att skolskjutsarna genomförs på ett tryggt sätt och för att söka lösningar som är bäst lämpade för de lokala förhållandena.  

Institutet för hälsa och välfärd har gett följande anvisningar:  

 1. Man ska säkerställa att eleverna inte åker med om de är sjuka och att chauffören inte kommer på jobb om hen är sjuk eller har symtom.  
 2. Man ska hålla avstånd och undvika fysisk kontakt (till exempel att skaka hand).  
 3. Man ska poängtera god host- och nyshygien 
 4. Man ska sköta om handhygienen. 
 5. Man ska se till att färdmedlet är städat och ytorna rena. 

THL:s anvisningar i sin helhet: Anvisningar för skolskjutsar för att förebygga COVID-19-smitta (pdf, thl.fi)

Utbildning och småbarnspedagogik

Se svaret under frågor och svar som undervisnings- och kulturministeriet har publicerat: "Hur gör man om eleven eller läraren tillhör riskgruppen eller om det i deras familjer finns personer som hör till riskgruppen?" (minedu.fi)

Mer information finns även i Utbildningsstyrelsens anvisningar (oph.fi).

Utbildning och småbarnspedagogik

Hälso- och sjukvård

Om en tjänsteproducent har ett gällande tillstånd eller en gällande registrering att producera tjänster som normal mottagningsverksamhet, så täcker detta tillstånd/denna registrering även produktion av tjänsterna på distans. Sålunda behöver man inte ansöka om ändring av tillståndet. Om tjänsteproducenten eller den självständiga yrkesutövaren inte har gällande tillstånd eller registrering, ska man ansöka om tillstånd/registrering för produktion av distanstjänster.

Identifieringen av patienten ska grunda sig på en tillförlitlig metod, och som en sådan betraktas åtminstone stark autentisering, som det föreskrivs om i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). Den metod som använts för identifiering ska kunna verifieras i efterhand. Med andra ord, vid distanstjänster rekommenderas stark elektronisk autentisering av kunden. Detta är ändå inte ett absolut villkor för produktion av distanstjänster och i synnerhet i denna exceptionella situation kan också annan identifiering anses vara tillräcklig. Förutsättningen är ändå att tjänsteproducenten faktiskt kan identifiera patienten/klienten. Dokumenteringen är synnerligen viktig och man ska också dokumentera hur identifieringen har gått till.

Den som tillhandahåller distanstjänster ska ha ändamålsenliga lokaler, anordningar (inkl. förbindelser) och personal med lämplig utbildning som verksamheten förutsätter. Distanstjänsterna ska vara medicinskt adekvata och patientsäkerheten måste beaktas. De datasystem som används för att förmedla och lagra patientuppgifter i samband med distanstjänster ska uppfylla kraven i bestämmelserna om sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller tjänsterna ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten i fråga om såväl de förbindelser som används för distanstjänsterna som behandlingen av de personuppgifter som uppkommer där.

Över distanstjänster ska det på samma sätt som i fråga om andra hälso- och sjukvårdstjänster göras behöriga anteckningar i journalhandlingar, och patientregistret ska föras i enlighet med bestämmelser och föreskrifter.

Hälso- och sjukvård

En producent av hälso- och sjukvårdstjänster eller en självständig yrkesutövare (firma) kan tillhandahålla tjänster på distans, om han eller hon har gjort en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.  Distansservice ska tillhandahållas i enlighet med Valviras anvisningar.

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon. Exempelvis talterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, läkare och sjukskötare kan erbjuda distansservice.  

Ovannämnda kriterier gäller såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvård

 

Coronavirustestning är mikrobiologisk undersökning. Detta betyder att en privat tjänsteproducent som utför testning måste ha tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård att utföra undersökningar inom klinisk mikrobiologi. Mikrobiologiska undersökningar förutsätter dessutom tillstånd för laboratorium för mikrobiologi enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar eller ett tillsynsavtal med det övervakande laboratoriet om patientnära testning inom mikrobiologi.

Coronavirusundersökningar förutsätter att tjänsteproducenten har antingen omfattande eller begränsat tillstånd för laboratorium för mikrobiologi. Detta betyder att en privat tjänsteproducent måste ansöka om både tillstånd enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och tillstånd för laboratorium för mikrobiologi för sin verksamhet. Coronavirusdiganostik får inledas först när tillstånd har beviljats för verksamheten.

Om tillstånd för begränsad verksamhet söks för tjänsteproducentens verksamhet och den mikrobiologiska sakkunskapen har förvärvats genom specialarrangemang (tillsynsavtal med ett laboratorium för klinisk mikrobiologi som har omfattande verksamhet) ska det inlämnas ett skriftligt tillsynsavtal om detta specialarrangemang samt en (egen)kontrollplan som de två aktörerna utarbetat tillsammans.   

Om tjänsteproducenten redan har beviljats gällande tillstånd för verksamhet inom mikrobiologi (tillstånd för omfattande verksamhet inom mikrobiologi och tillstånd för privat hälso- och sjukvård), och coronavirusdiagnostiken har upprättats i samarbete med THL senast den 27 mars 2020, kan verksamheten fortsätta normalt. Om coronavirustestning inte ingår i tjänsteproducentens undersökningsurval, ska man för att inleda coronatestning göra anmälan till det regionförvaltningsverk som beviljat tillståndet inom mikrobiologi (utvidgning av undersökningsmenyn). Anmälan formuleras fritt men den ska innehålla uppgifter om undersökningsnummer och undersökningens namn, en uppskattning av det maximala antalet undersökningar per vecka (antal undersökningar/ vecka) och uppgift om huruvida laboratoriet deltar i extern kvalitetsgranskning. I fråga om alla undersökningar som görs av underleverantörer ska samma uppgifter lämnas, dessutom krävs uppgift om underleverantörslaboratorie(t)rna samt om hur prov- och svarstrafiken har arrangerats. Anmälan kan göras elektroniskt / per e-post. Coronavirusdiagnostik får inledas först efter det att anmälan har behandlats.

I denna exceptionella situation kommer tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att behandla tillståndsansökningar i anslutning till coronavirustestning i brådskande ordning.

Mer information om ansökan om tillstånd inom mikrobiologi och COVID-19-laboratorieundersökningar i Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst.

Provtagning är sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård och som när den produceras privat förutsätter tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Tillstånd för en temporär coronaprovtagningspunkt som inte finns i anslutning till ett befintligt driftställe ska sökas genom det normala tillståndsförfarandet för privat hälso- och sjukvård.

Om det enbart ska tas coronaprov så krävs inte tillstånd för klinisk mikrobiologi eller ett övervakningsavtal med ett laboratorium som har tillstånd. Däremot krävs ett övervakningsavtal med ett laboratorium med tillstånd för blodprov/snabbdiagnostik av mikrobiologiska prov. Analys av coronaprover förutsätter att serviceproducenten har ett tillstånd för klinisk mikrobiologi, vars tjänsteutbud omfattar de coronaundersökningar (analys) som laboratoriet har för avsikt att utföra.

Vid inrättandet av provtagningsställen ska hänsyn tas till de aspekter som gäller förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar och säkerställandet av patientsäkerheten. I ordnandet av utrymmena ska allmänt beaktas statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar. Alla beslut måste fattas med hänsyn till patientsäkerheten och andra säkerhetsaspekter. Verksamheten ska genomföras så att patientsäkerheten tryggas. Serviceproducenterna ska dokumentera all verksamhet med anledning av det epidemiologiska coronaläget och föra register över vem som vid respektive tidpunkt arbetar vid verksamhetsstället. Dokumentationen ska på begäran lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna.

Temporära provtagningspunkter behöver inte inspekteras av kommunens tjänsteläkare. I så fall ska serviceproducenten emellertid själv inspektera utrymmena och lämna in en ifylld och undertecknad blankett för förhandsinspektion (valvira.fi) enligt inspektionsmallen till tillståndsmyndigheten, kommunens ansvariga infektionsläkare och den kommunala tjänsteläkare som normalt skulle göra förhandsinspektionen av utrymmena.

Vid skydd av personalen, provtagning och skickandet av prov ska följande anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd följas:

Coronaprovtagning Hälso- och sjukvård

Enligt den tidigare anvisningen som gavs den 26 mars 2020 kunde självständiga yrkesutövare som redan finns i registret samt personer med tillstånd som jobbar via eget bolag medan beredskapslagen gällde (16.3–16.6.2020) förflyttas till att arbeta också på sådana verksamhetsställen där de inte hade gällande tillstånd/registrering. Detta undantag gällde dock endast de situationer där en självständig yrkesutövare eller ett bolag med tillstånd verkade i en annan tjänsteproducents lokaler/för en annan tjänsteproducents räkning, flyttade till ett annat verksamhetsställe som denna tjänsteproducent har och som har en faktisk koppling till det verksamhetsställe för vilken det ursprungliga tillståndet/registreringen har beviljats (t.ex. gemensamt patientregister, gemensamma system osv.). Beredskapslagen gäller inte längre, vilket innebär att det inte längre är möjligt att flytta till andra verksamhetsställen utan att ansöka om tillstånd eller lämna in en registeranmälan.

Tjänsteproducenterna ska fatta alla beslut på ett sådant sätt att klient- och patientsäkerheten säkerställs. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras. Serviceproducenterna ska alltså dokumentera alla ändringar och beslut som beror på covid-19-situationen samt föra bok över vilka som arbetar på verksamhetsställena. Dokumentationen ska lämnas till tillstånds- och tillsynsmyndigheterna på begäran.

De hälso- och sjukvårdsproducenter och självständiga yrkesutövare som på grund av covid-19-situationen enligt den tidigare anvisningen flyttade till andra verksamhetsenheter kan fortsätta arbeta i dessa enheter till och med den 31 maj 2021. Om avsikten är att fortsätta erbjuda tjänster på det nya verksamhetsstället också efter den 31 maj 2021, ska man ansöka om tillstånd för detta eller lämna in en anmälan om självständig yrkesutövning. Om verksamheten har inletts medan beredskapslagen var i kraft (16.3–16.6.2020) kan företaget eller näringsidkaren fortsätta tillhandahålla sina tjänster medan tillståndsansökan eller anmälan behandlas. Detta förutsätter dock att den självständiga yrkesutövaren är registrerad vid något verksamhetsställe eller att företaget har ett gällande tillstånd att tillhandahålla privat hälso- och sjukvårdstjänster på ett annat verksamhetsställe.

Uppdaterad 28.8.2020.

Hälso- och sjukvård

Om tillståndet för en serviceproducent inom hälso- och sjukvården inte innefattar hembesök i klientens lokaler eller patientens hem räcker det att serviceproducenten gör en anmälan till tillståndsmyndigheten om sin avsikt att i fortsättningen tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som avses i det beviljade tillståndet även i patienternas hem. Tillståndsmyndigheten bedömer på basis av anmälan och med beaktande av karaktären hos de tjänster som planeras att tillhandahållas i hemmet om det räcker med bara en anmälan eller om aktören ska uppmanas att ansöka om tillstånd för ändringen.

Om en serviceproducent som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster ämnar producera sådana tjänster i patientens hem som inte ännu ingår i serviceproducentens gällande tillstånd ska ansökan om ändring av tillståndet lämnas in (utökning av serviceområdet). 
För att hindra spridning av en smittsam sjukdom ska särskild uppmärksamhet också under hembesök fästas vid adekvat skyddsutrustning som skyddar både patienten, klienten och personalen.

Mer information:

Hälso- och sjukvård

Huvudregeln enligt den gällande lagstiftningen är att nya lokaler ska inspekteras. Ibruktagande av dem förutsätter eventuellt att det gällande tillståndet ändras. I 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det dock om bekämpning av infektioner i verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Enligt den ska verksamhetsenheten bland annat svara för ändamålsenligt skydd för och placering av patienterna, klienterna och de anställda.

I denna exceptionella situation kan säkerställande av tjänsteproducentens egenkontroll och patientsäkerheten till och med förutsätta att man försöker hitta olika lösningar för att bryta eventuella smittkedjor och för att skydda riskgrupper, andra patienter och även de anställda. I en situation där avsikten är att förebygga spridning av coronasmitta och samtidigt skydda andra patienter är det möjligt att ta tillfälliga lokaler (i anslutning till befintliga lokaler) i bruk utan att ansöka om ändring av tillståndet eller inspektion av lokalerna. Nya verksamhetsställen förutsätter fortfarande ansökan om tillstånd samt inspektion.

Att ta i bruk nya lokaler ska uttryckligen vara nödvändigt för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids och grunda sig på covid-19-situationen i området. Innan nya tillfälliga lokaler tas i bruk ska kommunens läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I lokalarrangemangen ska man allmänt beakta statsmaktens och THL:s rekommendationer och anvisningar också i fråga om sådana personer som eventuellt använder lokalen även om de inte anlitar tjänsterna. Alla lösningar ska ta hänsyn till klient- och patientsäkerheten samt övriga säkerhetsaspekter. Verksamheten, besluten och grunderna för beslut som beror på covid-19-situationen ska dokumenteras.

Uppdaterad 28.8.2020.

Hälso- och sjukvård

Beredskapslagen ger inte kommunerna rätt att avvika från alla sina lagstadgade skyldigheter och tidsfrister. Bestämmelserna i lagen om privat hälso- och sjukvård gäller trots bestämmelserna i beredskapslagen.

Under coronasituationen kan det emellertid i vissa situationer vara ändamålsenligt att undvika egentliga inspektionsbesök. Kommunens ansvariga läkare/tandläkare kan under de rådande förhållandena förrätta inspektionen genom ett skriftligt förfarande eller distanskontakt. Inspektören avgör själv om detta är tillräckligt eller om det också krävs ett egentligt inspektionsbesök.

Inspektionsberättelsen ska alltid lämnas in till tillståndsmyndigheten innan tillstånd till verksamhet kan beviljas eller verksamheten inledas.

Hälso- och sjukvård

Enligt social- och hälsovårdsministeriet har kommunen lagstadgad skyldighet att ordna coronatestning om personen måste visa upp ett positivt testresultat för att erhålla dagpenning vid smittsam sjukdom. Coronatestning kan utföras inom ramen för företagshälsovården, om testning ingår i avtalet om företagshälsovård. 

Om man vill testa sig inom den privata hälso- och sjukvården, betalas en sjukvårdsersättning för covid-19-testet i enlighet med sjukförsäkringslagen.

På grund av den temporära ändringen i sjukförsäkringslagen krävs inte längre ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av en smittskyddsläkare för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska beviljas behövs ett intyg från hälso- och sjukvården över en tillförlitligt diagnostiserad covid-19-infektion och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att du inte deltar i förvärvsarbete.  

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas också till vårdnadshavare för barn under 16 år som stannar hemma för att vårda barnet som har insjuknat i covid-19. 

Med tillförlitligt diagnostiserad covid-19-smitta avses ett PCR- eller antigentestresultat som är laboratorieverifierat i en verksamhetsenhet med tillstånd inom hälso- och sjukvården. Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom kan göras till Folkpensionsanstalten.  

Mer information:

Coronaprovtagning Favoriter Hälso- och sjukvård

Om den tillfälliga vaccineringspunkten ligger i omedelbar närhet av ett befintligt driftställe och den sköts från det befintliga driftstället så behövs ingen separat anmälan eller ändringsansökan för tillståndet. Det är alltså möjligt att ta i bruk olika tillfälliga utrymmen i samband med befintliga anläggningar i en situation där syftet är att förhindra spridningen av coronarsmitta och samtidigt skydda andra patienter utan att ansöka om ändringstillstånd eller inspektera anläggningarna.

Andra tillfälliga vaccinationspunkter kräver tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Det tillfälliga verksamhetsställets namn ska ange att det rör sig om en coronavaccinationspunkt.

När nya tillfälliga utrymmen tas i bruk ska den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar konsulteras. I utrymmesarrangemangen ska allmänt beaktas statsmaktens och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer och anvisningar också för de personer som eventuellt använder utrymmet, också om de inte använder tjänsterna. Alla lösningar måste göras så att patientsäkerheten säkerställs och andra säkerhetsaspekter beaktas. Verksamhet, beslut som fattats samt grunderna för beslut som föranleds av undantagsförhållanden ska dokumenteras. Tjänsteproducenten är skyldig att uppdatera planen för egenkontroll så att den är aktuell och omfattar den verksamhet som beviljats i tillståndet för en tillfällig coronavaccinationspunkt.

Förhandsinspektion

Kommunala tjänsteläkare behöver inte kontrollera tillfälliga vaccinationspunkter.

Om den tillfälliga vaccinationspunkten är belägen i omedelbar närhet av ett befintligt driftställe så behövs ingen inspektion.

Serviceproducenten måste själv inspektera lokalerna, om:

 • Den tillfälliga vaccinationspunkten är belägen i anslutning till eller i omedelbar närhet av en befintlig (corona)provtagningspunkt

 • den tillfälliga vaccinationspunkten är en helt ny separat punkt.

Den ifyllda och undertecknade förhandsinspektionsblanketten lämnas till tillståndsmyndigheten, kommunens ansvariga infektionsläkare och till den kommunala tjänsteläkare som vanligen inspekterar utrymmet.

Om vaccineringen görs i samband med en provtagningspunkt ska hänsyn tas till de aspekter som gäller förebyggande av spridning av smittsamma sjukdomar och säkerställandet av patientsäkerheten. Dessutom behövs en redogörelse för att verksamheten är separat  provtagning.

Behörighetskrav för vaccinationspunktens ansvariga föreståndare

Kommunen svarar för vaccinationsverksamheten i en situation där serviceproducenten endast ger kostnadsfria vaccinationer på basis av ett avtal med kommunen. I detta fall behöver den ansvarige föreståndaren inte vara läkare. Endast läkare eller sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska med lämplig vaccinationsutbildning får injicera vaccinationen.

Läs mer:

 •  

Hälso- och sjukvård

Det är skäl att bedöma frågan om personlig assistans främst med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. Verksamhetsenheter ska följa bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och agera enligt dem. Användningen av en service som kunden har beviljats bör emellertid inte kategoriskt förbjudas.

Bedömningen gällande användningen av en enskild klients personliga assistens bör göras utgående från en helhetsbedömning av situationen i enheten. Personliga assistenter enligt handikappservicelagen kan inte jämställas med sådana personer som besöker enheten, vilkas besök man genom besöksförbudet vill förbjuda (t.ex. anhöriga och vänner.) En personlig assistent kan jämställas med dem som arbetar i enheten eller rehabiliterande arbetare som besöker en enskild klient, exempelvis en fysioterapeut.

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistentens arbetsgivare och assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta en anvisning för service som ges i hemmet. Där har man också beaktat användningen av personlig assistent och faktorer som både den som använder servicen och assistenten ska följa. Den kan tillämpas också på de aktuella situationerna.

Socialservice

Gällande barnens hemlov följer man barnskyddslagen också under undantagstillståndet. Det är emellertid möjligt att lagen om smittsamma sjukdomar kommer att tillämpas. I så fall tillämpas båda lagarna.

De socialarbetare som svarar för barnets ärenden avgör i samarbete med barnet, vårdnadshavarna och enheten hur man gör med hemlovet och vid en eventuell misstanke om smittsam sjukdom tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna individuellt för varje barn. Avgörandena angående barnet görs alltså på individuella grunder enligt gällande lagstiftning.

Vid eventuella frågor om smitta och karantän ska situationen utredas tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Om barnet är på hemlov ska frågan utredas under ledning av den socialarbetare som svarar för barnets ärenden tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) vägleder i frågor som gäller beredskapslagen och tillämpningsförordningen medan regionförvaltningsverken ger råd och handledning vid enskilda ärenden. I dagens läge är det viktigt att följa social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar och dessutom att beakta den gemensamma skyldigheten att dämpa spridningen av coronaepidemin.

Socialservice

I enheter med boendeservice är det viktigt att sörja för en trygg läkemedelsbehandling även under epidemin. Social- och hälsovårdsministeriets anvisning är att läkemedelsbehandling i boendeserviceenheter i första hand bör ges med varje boendes personliga läkemedel. Enheterna kan dock ta i bruk ett begränsat läkemedelslager för akuta situationer.

Mer information:

Socialservice

De som bor i äldreboenden hör i regel till riskgruppen för vilka viruset är särskilt farligt. Det att det i vårdhemmet finns dödsfall orsakade av coronavirusinfektion betyder inte nödvändigtvis att det har skett försummelser i verksamheten. Vi utreder de fall som vi har fått kännedom om och vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder med anledning av dem. Vi kan inte ge ut information om eventuella tillsynsärenden som ännu inte är slutbehandlade.

För att trygga personernas hälsa och välbefinnande är det väldigt viktigt att man i äldreboenden och andra boendeserviceenheter vidtar åtgärder enligt myndighetsanvisningarna för att bekämpa coronaviruset. Om regionförvaltningsverket skulle få veta att det i vårdhemmets verksamhet i det hänseendet finns brister kan det vidta många olika åtgärder.

Regionförvaltningsverkets främsta uppgift är att vägleda och råda producenter av vårdtjänster. Om det är fråga om en allvarlig brist kan regionförvaltningsverket snabbt ta i bruk också starkare tillsynsmetoder, så som inspektionsbesök i vårdhemmet. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken. I synnerligen allvarliga fall kan regionförvaltningsverket meddela vårdhemmet ett föreläggande att vidta åtgärder så att verksamhetens nivå blir tillbörlig eller till och med bli tvungen att avbryta verksamheten.

Socialservice

Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt avgörande 18.6.2020 slagit fast att bindande besöksförbud inte kan meddelas i boendeenheter, såsom äldreboenden, med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket hänvisar till biträdande justitieombudsmannens avgörande och konstaterar att möten och besök på vårdhem och andra boendeenheter inom socialvården inte kategoriskt kan förbjudas och att klienten inte kan förhindras att lämna enheten utan laglig grund.

Besök och hjälp av närstående för utomhusvistelse ska i princip tillåtas, om en individuell bedömning av klientens situation inte ger rätt att använda isolerings- eller karantänåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar.  Dock ska man sörja för tillräckligt skydd och säkerhetsavstånd.

Avgörande 18.6.2020 (på finska)

Socialservice

Intervallvård är en service som en äldre person har beviljats och som personen har rätt till. Rekommendationen att undvika besök gäller inte dessa situationer. Det kan ändå vara ändamålsenligt att först ta reda på om personen som kommer på en intervallperiod och dennes närståendevårdare är symtomfria. Det är emellertid inte möjligt att kategoriskt förvägra servicen. Det är viktigt att se till att närståendevårdaren orkar i hemmet med den som vårdas.

Svaret har uppdaterats 8.7.2020.

Socialservice

Tillsynsansvaren är samma i det här läget som normalt. Tillsynen består av producentens egenkontroll, tillsynen som görs av kommunen som ansvarar för att tillhandahålla tjänsterna och regionförvaltningsverkets och Valviras tillsyn liksom under normala förhållanden.

Varje serviceproducent ansvarar för att man i vårdhemmet iakttar lagen och följer myndigheternas anvisningar. Kommunerna har det primära styrnings- och tillsynsansvaret för både egna äldreboenden och privata serviceproducenters enheter i kommunens område.

Om läget ger anledning till regionförvaltningsverkets tillsyn undersöker regionförvaltningsverket situationen i första hand genom begärda utredningar och handlingar samt gemensamma samtal med kommunen och serviceproducenten. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken.

Regionförvaltningsverket och Valvira samarbetar tätt i planeringen och genomförandet av tillsynen. För att upprätthålla lägesbilden och styra åtgärderna utbyter regionförvaltningsverket fortgående information också med andra myndigheter, till exempel ministerier och Institutet för hälsa och välfärd THL.

I speciellt omfattande eller principiellt betydande fall kan Valvira ta över tillsynen av fallet. Valviras behörighet omfattar också sådana fall som sträcker sig över flera regionförvaltningsverks område.

Socialservice

Kommunen har till uppgift att övervaka att privata serviceproducenter följer lagen och myndigheternas anvisningar. Kommunen är skyldig att säkerställa att det i de egna äldreboendena och i privata äldreboenden i dess område finns tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning och anvisningar för att förebygga smittspridning.

Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att sörja för att arbetstagarna har tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning med hjälp av vilken man tryggar både klientens och arbetstagarens hälsa.

Beredskapen, så som inköp av skyddsutrustning, ankommer i regel på respektive serviceproducent. Genom avtal kan kommunen och serviceproducenten emellertid komma överens om också annat förfarande. I en situation där en privat serviceproducents normala (eller avtalsenliga) beredskapslager tar slut ska kommunen och serviceproducenten förhandla om hur man säkerställer att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Kommunen ska beakta att om en privat serviceproducents personal inte kan skydda sig på tillbörligt sätt och serviceproducenten därmed inte kan fortsätta verksamheten ska kommunen i sista hand ta över ansvaret för verksamheten.

Kommunen är skyldig att ordna tillräcklig hälso- och sjukvård, inklusive läkartjänster för dem som bor i äldreboendet. Det är inte möjligt att begränsa tillgången till läkartjänster genom avtal.

För att trygga både klientsäkerheten och kontinuiteten i verksamheten i krissituationer är det därför ändamålsenligt att kommunen och privata serviceproducenter har ett tätt samarbete.

Socialservice

Ungdom och ungdomsarbete

Inom ungdomsarbetet har man snabbt anammat nya sätt att arbeta på med tyngdpunkt på digitalt och mobilt arbete. Undantagsförhållandena har visat att det är möjligt att möta de unga via nya digitala kanaler och på distans och att denna form av arbete har en egen plats. Det kommer att finnas användning för många av de nya arbetssätten också i framtiden. Man kan använda olika arbetssätt parallellt och vidareutveckla dem utifrån de lokala förhållandena och vad som gynnar de unga. Det är också fortfarande viktigt att förmedla rätt information om coronaviruset och virusläget till de unga.

Frågor kring exempelvis användningen av lokalerna och hur tjänsterna ska ordnas avgörs på lokal nivå. De lokala myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan i enlighet med 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar bistå vid dessa lokala avgöranden.

Följande rekommendationer bör särskilt beaktas i ungdomslokalernas verksamhet, klubbverksamhet, hobbyverksamhet, uppsökande ungdomsarbetet och i ungdomsverkstäderna:

 • Man får inte ha några sjukdomssymtom när man deltar i verksamheten.
 • Håll det rekommenderade avståndet (minst 2 m).
 • Sörj för en god hand- och hosthygien.
 • Beakta arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • Ge deltagarna nödvändiga anvisningar och kontrollera att de följs.
 • Agera på så sätt att exponerade kan spåras vid eventuella insjuknanden.

Beslut som regionförvaltningsverket fattat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar gäller evenemang och andra offentliga tillställningar. Om sjukdomsläget plötsligt försämras kan den aktuella kommunen omedelbart införa striktare restriktioner för att bekämpa epidemispridningen i sitt område.

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller undvikande av närkontakt i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Mer information:

Svaret har uppdaterats 13.1.2022

Barn och unga Ungdom och ungdomsarbete

Om coronavirusmitta förekommer på en ungdomsgård är det viktigt att de som eventuellt exponerats kan spåras så bra som möjligt. Dataskyddsförordningen ger möjlighet att behandla personuppgifter bl.a. när man vill följa hur en epidemi sprids.

Mer information:

Ungdom och ungdomsarbete

Det finns många olika slags läger och de ordnas av många olika aktörer. Det går alltså inte att ge ett uttömmande svar på organisering av lägerverksamhet. Den som ordnar lägret ansvarar för att lägret ordnas så säkert som möjligt med beaktande av begränsningarna och rekommendationerna.

På grund av mångfalden i lägerverksamheten kan många coronabegränsningar och coronarekommendationer delvis överlappa varandra, dvs. arrangören måste på lägret samtidigt beakta olika begränsningar och rekommendationer.

De hygienkrav som anges i lagen (58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar)

På ett läger ska de hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar beaktas, om lägret ordnas av en sådan aktör som berörs av kravet. Mer information: Vilka aktörer gäller hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar?

I kraven ingår bl.a. möjlighet att tvätta händerna och effektiviserad rengöring av ytor. Mer information: Vilka hygienkrav förekrivs enligt lag?

Vi rekommenderar också att man följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisningar om anordnande av lägerverksamhet för barn och unga. THL och UKM har utarbetat en anvisning om hur man tryggt ordnar läger. I anvisningen rekommenderas bland annat att man på lägren verkar i avgränsade grupper enligt regionala begränsningar. När antalet närkontakter begränsas i lägret underlättas spårningen av dem som blivit exponerade, om coronavirussmitta konstateras på lägret. Anvisningen innehåller också rekommendationer om god hand- och hosthygien, städning och undvikande av onödig fysisk kontakt. Lägeranvisningar på finska fås genom länken nedan.

Beslut som gäller användningen av utrymmen (58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar)

På ett läger ska utöver hygienkraven också beaktas ett s.k. beslut om att förebygga risken för smitta som orsakas av närkontakt, om lägret ordnas i ett utrymme som beslutet gäller. Den som disponerar över utrymmet ansvarar för att beslutet följs. Den som ordnar ett läger är en aktör som beslutet gäller.

I de utrymmen som räknas upp i lagen om smittsamma sjukdomar och som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet ska beslutet om användningen av utrymmen iakttas oberoende av antalet lägerdeltagare. I fråga om andra utrymmen ska skyddsbeslutet iakttas, om det är fråga om utrymmen inomhus för fler än 10 personer eller utomhus för fler än 50 personer.

I länken nedan finns en närmare förteckning över aktörer och utrymmen som nämns i lagen och som används för idrotts-, sport-, nöjes- och rekreationsverksamhet.

Stängning av utrymmen (58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar)

Om ett s.k. beslut om stängning har meddelats för ett område, kan de utrymmen som omfattas av beslutet användas endast för lägerverksamhet för barn och unga som är födda 2003 eller senare.

Om utrymmen som man meddelat att ska stängas används för lägerverksamhet för barn och unga som är födda 2003 eller senare, ska man också då beakta ett eventuellt beslut om säkerhetsavstånd samt de hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar.

Sammankomstbegränsningar (58 i lagen om smittsamma sjukdomar)

Sammankomstbegränsningar gäller inte lägrens normala verksamhet och inte heller interna evenemang där utomstående inte deltar. Om en tillställning som ska betraktas som en offentlig tillställning ordnas i lägret, ska sammankomstbegränsningarna beaktas under denna tillställning.

Begränsningar för restauranger (58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordningar)

Restaurangbegränsningarna ska beaktas vid måltider på ett läger, om måltiderna ordnas i en restaurangs eller ett cafés kundutrymmen. Restaurangbegränsningarna gäller inte interna måltider på ett läger, dvs. om måltiderna ordnas någon annanstans än i restaurangens utrymmen.

Uppdaterad 4.1.2022

Barn och unga Ungdom och ungdomsarbete

Regionförvaltningsverket förhåller sig positivt till utveckling av nya modeller och att fritidsaktiviteter för barn och unga ordnas som distansklubbar. Om ni har fått statsunderstöd för fritidsverksamhet för barn och unga, kan ni också använda finansieringen för handledarkostnader för distansklubbar. Berätta om era erfarenheter av distansklubbarna i slutrapporten.

 

Ungdom och ungdomsarbete

Begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som regionförvaltningsverket har meddelat gäller inte ungdomslokalernas och ungdomsverkstädernas sedvanliga verksamhet. Till ungdomslokalers sedvanliga verksamhet räknas exempelvis regelbundna ledda klubbar eller smågrupper. Sammankomstbegränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i ungdomslokalerna eller på ungdomsverkstäderna. Mer information: Vilka restriktioner gäller för tillfället eller är på kommande för sammankomster?

Dessa aktörer eller i dessa lokaler kan omfattas besluten som gäller användningen av utrymmen i kundlokaler och stängning av kundutrymmen som används för bl.a. motion och rekreation.

Notera att kommunerna med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och med hjälp av de lokala smittskyddsmyndigheterna kan stänga sina egna lokaler eller begränsa användningen av dem.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet bör den anvisning som de har utfärdat tillämpas vid användningen av offentliga lokaler, såsom ungdomslokaler. De som driver ungdomslokaler och ungdomsverkstäder måste själva bedöma hur anvisningen bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet kan garanteras. Vuxna bär ansvaret för att också barn och unga följer anvisningarna.

Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa myndigheternas anvisningar om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset.

Svaret har uppdaterats 13.1.2022

Barn och unga Ungdom och ungdomsarbete

Avtalet om verkstadsverksamhet för unga har ingåtts av verkstaden och den aktör som hänvisat den unga till verkstaden. Regionförvaltningsverket kan alltså inte ta ställning till själva avtalet. Verkstäderna bör granska avtalen för unga i handledning och kontakta de instanser som hänvisat de unga till verkstaden samt avtala om möjligheten att fortsätta handledningen på nya sätt. Man måste alltid komma överens om hur verksamheten ska genomföras tillsammans med den klient som deltar i verksamheten.

Under 2020 vårens undantagsförhållanden rekommenderade social - och hälsovårdsministeriet (SHM) att arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte fortsätter t.ex. i form av webbhandledning eller distansuppgifter. Det var också möjligt att ordna verksamhet på arbetsplatser där det inte fanns någon smittrisk. På många verkstäder utvecklades modeller för distanshandledning under våren och sommaren 2020. Det rekommenderas att handledningen görs mångsidigare genom utveckling av distansservicen, så att handledningen kan fortsätta oberoende av coronaläget.

Under det rådande läget följer man lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt den fattas beslut t.ex. om användningen av lokaler och sättet att ordna tjänsterna lokalt och vid behov med hjälp av lokala myndigheter för smittsamma sjukdomar.

Mer information (SHM):   

Svaret har uppdaterats 12.2.2021

Barn och unga Ungdom och ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet fortsätter normalt med beaktande av Institutet för hälsa och välfärds allmänna anvisningar och lokala myndigheters föreskrifter. Inom det uppsökande ungdomsarbetet träffar man unga ansikte mot ansikte samt utnyttjar webbhandledning och elektroniska kontaktverktyg. Flexibla metoder för distansarbete rekommenderas om epidemiläget förändras.

Statsunderstöd befrämjar det uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) och är avsett för lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Om det uppsökande ungdomsarbetet avbryts eller ändras väsentligt, ska regionförvaltningsverket i det egna området underrättas om detta i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ändringarna kan leda till att understöd måste betalas tillbaka.

Läs mer:

Barn och unga Ungdom och ungdomsarbete

Myndigheternas behörighet och roller

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården. Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

Sjukvårdsdistrikten och de regionala coronasamordnings- och samarbetsgrupperna

 • Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden. 
 • I enlighet med den handlingsplan som social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorde 7.9.2020 har sjukvårdsdistrikten inrättat regionala samarbetsgrupper (coronasamordningsgrupper eller coronagrupper) där olika myndigheter ingår. Gruppernas uppgift är att stärka den gemensamma lägesbilden och samordna och förbereda regionala och lokala bekämpningsinsatser. Samarbetsgrupperna kan till exempel utarbeta riktlinjer för området på basis av vilka kommunerna och regionförvaltningsverket enligt sina befogenheter kan meddela förelägganden. En del av riktlinjerna kan synas i form av rekommendationer av sjukvårdsdistrikten eller kommunerna och som olika aktörer och medborgare bör följa. 
 • Handlingsplanen publicerad av social- och hälsovårdsministeriet 7.9.2020
 • Sjukvårdsdistrikten sammanställer aktuella rekommendationer och restriktioner för distrikten på sina webbplatser. 

Kommunerna

 • Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvården och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Rådgivning och anvisningar om smittsamma sjukdomar fås från hälsovårdscentralerna. Vid frågor som rör coronasmitta ska man alltså i första hand kontakta den egna hälsocentralen. Också den riksomfattande jourhjälpen ger råd på telefonnummer 116 117. 
 • Kommunerna kan begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 
 • Kommunerna kan stänga vissa lokaler inom sitt område, t.ex. skolor, daghem och vårdhem, om detta är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. 
 • Den kommunala läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta att personer som insjuknat i coronaviruset (och personer som med fog misstänks ha insjuknat) ska isoleras och att personer som utsatts för coronaviruset (och personer som med fog misstänks ha utsatts) ska sättas i karantän. Den läkare i kommunen som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan också fatta ett individuellt beslut om obligatoriskt deltagande i hälsokontroll. 

Regionförvaltningsverket

 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården. 
 • Regionförvaltningsverket kan begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom sitt område om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och beslutet behövs inom flera kommuners område. 
 • Regionförvaltningsverket kan stänga vissa lokaler inom sitt område, såsom skolor, daghem och vårdhem, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och beslutet behövs inom flera kommuners område. 
 • Regionförvaltningsverket kan inom sitt område till exempel bestämma att kommunen ska ordna en riktad hälsokontroll. Som en del av kontrollen är det möjligt att ta ett coronavirustest. Det är i regel frivilligt att delta i kontrollen. Regionförvaltningsverket kan vid behov också besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen.
 • Regionförvaltningsverket övervakar att de begränsningar av restaurangverksamheten som fastställts i lagen om smittsamma sjukdomar och i förordningarna som utfärdats med stöd av lagen iakttas. 
 • Regionförvaltningsverket kan ålägga aktörerna inom sitt område att säkerställa att säkerhetsavstånden i praktiken iakttas i kund- och verksamhetslokalerna.
 • Regionförvaltningsverket kan bestämma att utrymmen som används för motions-, idrotts-, rekreations- eller nöjesverksamhet tillfälligt ska stängas.
 • Regionförvaltningsverket övervakar i samarbete med kommunen att bestämmelserna om säkra avstånd och stängningsbesluten följs.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) 

 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar.  
 • Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer.  

Regeringen

 • Regeringen kan dra upp riktlinjer och ge rekommendationer för hanteringen av det epidemiologiska läget. I praktiken genomförs regeringens riktlinjer genom att olika myndigheter fattar beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Alla regeringens rekommendationer kan inte genomföras genom myndighetsbeslut, eftersom myndigheterna inte har behörighet enligt lag. Det är på varje enskild persons ansvar att följa rekommendationerna så att det epidemiologiska läget inte förvärras. 
 • Regeringen utfärdar med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förordningar som preciserar de begränsningar och skyldigheter som ålagts restaurangerna genom lagen om smittsamma sjukdomar. Förordningarna bereds som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 

 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande oberoende sakkunnig- och forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som bland annat styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete med att bekämpa smittsamma sjukdomar.  
 • THL undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar om dem. 
 • THL ger allmänheten anvisningar för att undvika infektioner och förhindra spridning. 

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

 • Traficom övervakar i samarbete med kommunerna och regionförvaltningsverket att trafikaktörernas skyldigheter i fråga om hygien och tillräckliga avstånd uppfylls.  
 • Traficom kan fatta beslut om begränsning av antalet passagerare i trafikmedlen.

Arbetshälsoinstitutet

 • Arbetshälsoinstitutet är en sakkunniginrättning inom riskbedömning av arbetsrelaterade infektioner samt vid planering och genomförande av bekämpningsåtgärder, särskilt när det gäller företagshälsovården.

Mer information 

De viktigaste rekommendationerna och restriktionerna som gäller coronan och de behöriga myndigheterna i fråga om dem finns på statsrådets kanslis webbplats.  Länk: Begränsningar under coronavirusepidemin.

 

Myndigheternas behörighet och roller

Regionförvaltningsverket och kommunen övervakar inom sina verksamhetsområden att de skyldigheter och begränsningar som föreskrivs om coronapasset samt de beslut som gäller dem iakttas.

Hur övervakar regionförvaltningsverket coronapassanvändningen? 

Regionförvaltningsverket styr kommunernas övervakning och upprätthåller en regional lägesbild av utförda inspektioner och observerade missförhållanden. Dessutom kan regionförvaltningsverket framställa en begäran om tillsyn till kommunen gällande hur verksamhetsutövare följer begränsningarna, dvs. huruvida verksamhetsutövare följer beslutet eller har tagit i bruk skyldigheten att uppvisa coronaintyg. 
 
Regionförvaltningsverket kan till exempel ålägga verksamhetsutövare att kontrollera kundernas coronapass, om det vid övervakningen uppstår misstankar om att intygen inte har kontrollerats. 

Coronapasset Coronapasset Myndigheternas behörighet och roller

Övervakningen av de begränsningar som föranleds av coronaviruset fördelas mellan flera myndigheter. Också kommersiella och samhälleliga aktörer är skyldiga att genom sin egen ansvarsfulla verksamhet och planering säkerställa att epidemiläget inte förvärras. Tillsynsansvaret i anslutning till smittsamma sjukdomar beskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar.

Övervakning av stängning av lokaler, förebyggande av risken för smitta som orsakas av närkontakt i kundutrymmen och beaktande av hälsosäkerheten i verksamheten

Kommunen ansvarar i samarbete med regionförvaltningsverket för tillsynen över efterlevnaden av följande lagparagrafer och bestämmelser.

Den aktör som ansvarar för ovan beskrivna utrymmen ansvarar för iakttagandet av bestämmelser och de skyldigheter som beskrivs i lagen. De övervakas i huvudsak av kommunernas tjänsteinnehavare som ansvarar för smittsamma sjukdomar eller i vissa fall av miljöhälsovårdens övervakare. De kan

 • utföra inspektioner enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid sidan av inspektioner enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen.

 • med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar utföra inspektioner utifrån epidemiologiska uppgifter eller t.ex. utifrån observationer om missförhållanden som kunder meddelat om.

 • utföra inspektioner också på begäran av regionförvaltningsverket.

Om du upptäcker missförhållanden i kund- eller verksamhetslokaler, såsom i köpcentrum eller butiker när det gäller iakttagandet av ovan beskrivna föreskrifter eller skyldigheter, kan du anmäla dina observationer till det organ i din kommun som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Anmälan kan också göras till kommunens miljöhälsovård, som utreder behovet av tillsyn tillsammans med kommunens smittskyddsmyndighet eller regionförvaltningsverket.
Objekten kan inspekteras

 • med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar utifrån epidemiologiska uppgifter eller till exempel utifrån kunders observationer av missförhållanden  
 • enligt lagen om smittsamma sjukdomar vid sidan av inspektioner enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen  
 • på regionförvaltningsverkets begäran.

Regionförvaltningsverket styr den tillsyn som kommunerna utövar samt upprätthåller en regional lägesbild över utförda inspektioner och upptäckta missförhållanden. Dessutom kan vi begära att kommunerna utövar tillsyn.

Övervakning av restauranger

Bestämmelser om coronabegränsningar i restaurangernas verksamhet finns i lagen om smittsamma sjukdomar och genom en förordning av statsrådet som kompletterar och preciserar lagen. Regionförvaltningsverket beslutar alltså inte om dessa begränsningar.

Den som driver en restaurang, ett café eller någon annan förplägnadsrörelse är skyldig att planera sin verksamhet så att den motsvarar de begränsningar som ställts och att göra upp en plan enligt lagen om smittsamma sjukdomar och hålla den framlagd för kunderna.

Regionförvaltningsverket övervakar att restaurangerna iakttar de begränsningar som gäller t.ex. öppettiderna och antalet kunder. Våra alkoholinspektörer gör inspektionsbesök i restauranger i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. På basis av tillsynen kan vi ålägga restaurangägaren att rätta till sin verksamhet inom en viss tid. Vid allvarligare förseelser kan vi bestämma att restaurangen ska stängas för högst en månad. Vi kan också be polisen om handräckning vid övervakningen.

Många av regionförvaltningsverkets restauranginspektioner under coronapandemin baserar sig på anmälningar från kunder. Om du misstänker att en restaurang bryter mot begränsningarna, kan du anmäla detta till alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket. Mer information: regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Övervakning av offentliga tillställningar och allmänna möten

Regionförvaltningsverken kan med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar fatta beslut om sammankomstbegränsningar som gäller offentliga tillställningar och allmänna möten. Varje arrangör av evenemang har ansvar för att följa gällande föreskrifter och rekommendationer och planera verksamheten i enlighet med givna anvisningar.

Om du upptäcker verksamhet som du anser att strider mot begränsningarna, lönar det sig att i första hand utreda saken med arrangören av tillfället eller evenemanget. Om det inte hjälper, kan du meddela polisen, som övervakar den allmänna ordningen och säkerheten. Polisen kan ingripa i tydliga överträdelser av de begränsningar för sammankomster som regionförvaltningsverket utfärdat och vid behov också i andra sammankomster, om dessa äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Du kan också anmäla dina observationer gällande offentliga tillställningar till det organ i kommunen som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Anmälan kan också göras till kommunens miljöhälsovård, som utreder behovet av tillsyn tillsammans med kommunens smittskyddsmyndighet eller regionförvaltningsverket.

Om du upptäcker att det eventuella serveringsområdet för evenemanget strider mot de begränsningar som fastställts för restauranger, kan du anmäla detta till alkoholförvaltningen vid regionförvaltningsverket. Mer information: regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Uppdaterad 30.12.2021

Myndigheternas behörighet och roller

Regionförvaltningsverkens beslut finns på vår webbplats: Offentliga delgivningar. De äldre bestämmelserna får du genom att skicka en begäran om uppgifter till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Mer information:

Myndigheternas behörighet och roller

I beslutsfattandet som gäller begränsningarna av sammankomster har vi inte kunnat vänta i två till tre veckor som det typiskt tar att utföra ett hörande, eftersom vi i vårt beslutsfattande måste ta hänsyn till den akuta fara som människors hälsa och den allmänna säkerheten utsatts för, samt hälsomyndigheternas utredningar om epidemisituationen som vi har tillgång till.

Regionförvaltningsverken kan fatta beslut om begränsning av sammankomster enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar för högst en månad åt gången. Varje enskilt beslut ska grunda sig på den mest aktuella informationen från sjukvårdsdistriktet om den epidemiologiska situationen i regionen. När vi fattar beslut måste vi dessutom kunna bedöma hur den epidemiologiska situationen i regionen sannolikt kommer att utvecklas under de fyra veckor som följer på beslutets ikraftträdande.

Den som hörs ska enligt förvaltningslagen (paragraf 34) efter hörandet reserveras tillräckligt med tid för att ge en utredning. Dessutom måste det reserveras sju dagar för delgivning av brevet om hörande och beslutet.

Om vi reserverade tid för hörande om besluten om begränsning av sammankomster skulle det fördröja beslutsfattandet avsevärt. Därmed skulle beslutet grunda sig på redan föråldrad information om epidemiologiska situationen i regionen. Hörandet skulle kunna äventyra genomförandet av syftet med beslutet. En fördröjning av behandlingen av ärendet till följd av hörande kunde orsaka betydande skada för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller miljön.

Myndigheternas behörighet och roller

I lagen om smittsamma sjukdomar anges att regionförvaltningsverket styr och samordnar beredskapen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område.

Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialservicen och klientsäkerheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt även vid störningar i vardagen.

Regionförvaltningsverket samlar in information om beredskapen, ger handledning och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i social- och hälsovårdsministeriets samordningsgrupp för beredskapen inom social- och hälsovården och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer på uppdrag av ministerierna också en enhetlig lägesbild av sina områden.

Regionförvaltningsverken kan fatta begränsningar av sammankomster inom sina regioner när besluten behövs inom flera kommuners områden. Kommunerna kan fatta beslut inom deras område än de som är beskrivna här under. 

Regionförvaltningsverkets behörighet sträcker sig till att begränsa och förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Regionförvaltningsverket kan inte begränsa privata tillställningar. Dessutom kan regionförvaltningsverket i och med den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar begränsa användningen av kundlokaler och lokaler.

Regionförvaltningsverket kan inom sitt område t.ex. bestämma att kommunen ska ordna en riktad hälsoundersökning, och som en del av den kan coronavirusprov tas. Det är i princip frivilligt att delta i kontrollen. Regionförvaltningsverket kan också besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsoundersökningen.

Svaret har uppdaterats 3.6.2021

Myndigheternas behörighet och roller

Sjukvårdsdistrikten och kommunerna svarar för att vaccinationerna görs enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL)  rekommendation. Du hittar information om coronavacciner på dit sjukvårdsdistriktets och din kommunens webbsida eller THL:s webbsida:

Information om social- och hälsovårdspersonalens vaccinationer hittar du på THL:s webbsida:

Den temporära 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft den 1 januari 2022 och gäller fram till den 31 december 2022. Den gäller alla personer som utför uppgifter inom social- och hälsovården som är förknippade med en smittorisk på grund av närkontakt med klienter eller patienter som är utsatta för allvarliga följder av covid-19. Skyldigheten är således inte begränsad till exempel till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. (thl.fi) 

Mer information om effekterna av den temporära paragrafen finns på THL:s webbplats: 

Mer information om coronaviruset och dataskydd finns på Dataombudsmannens byrås webbplats:

Vi på regionförvaltningsverket besluter inte om vaccinationsordningen eller arrangemang och rekommendationer relaterade till vaccinationer.

Coronavaccinerna ges enligt THL:s anvisningar. Statsrådet fattade beslut om vaccineringsordningen i Finland genom en förordning av den 22 december 2020. THL har gett en närmare rekommendation om vaccinationsordningen. Rekommendationen grundar sig på ställningstaganden av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR och dess medicinska riskbedömning.

Myndigheternas behörighet och roller

Övrigt

Institutet för hälsa och välfärd och regeringen ger allmänna rekommendationer om användningen av munskydd, och sjukvårdsdistrikten och kommunerna ger regionala rekommendationer.  Varje människa ansvarar för sin del för att följa gällande rekommendationer och anvisningar för att förhindra att epidemisituationen förvärras.

Regionförvaltningsverket har inte befogenhet att bestämma om användningen av munskydd.

Privata evenemangsarrangörer kan i regel efter egen prövning besluta om de ska kräva att deltagarna använder munskydd. Då måste man dock beakta att deltagarna ska behandlas jämlikt. En offentlig aktör kan i regel inte kräva att kunderna använder munskydd i offentliga lokaler.

Småbarnspedagogik och utbildning

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat en ny rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationen har man beaktat ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala precisionsåtgärder när coronabegränsningarna avvecklas. Rekommendationen har uppdaterats så att den motsvarar de övriga gällande rekommendationerna om coronaepidemin och statsrådets riktlinjer. 

Läs mer: 

Ansiktsmasker Favoriter

På ansvarsområdets för arbetarskyddet webbadress tyosuojelu.fi finns vanliga frågor om hur coronaepidemin påverkar arbetsförhållandet och arbetssäkerheten. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom en riksomfattande telefonrådgivning.

Bekanta dig även med arbets- och näringsministeriet vanliga frågor.

Övrigt

Biblioteken tillämpar den anvisning som THL och undervisnings- och kulturministeriet gett om hur virusspridning ska förhindras och lagstadgade skyldigheter. Biblioteken måste bl.a. se till att en god hygien upprätthålls i lokalerna och i fråga om utrustningen. Anvisningarna gäller också bokbussar och meröppna bibliotek.

Du kan låna och returnera material som vanligt. Om du vill undvika att besöka biblioteken kan du istället använda e-böcker och annat e-material.

Regionförvaltningsverkens begränsningar av allmänna sammankomster gäller inte normal biblioteksverksamhet. Begränsningarna gäller dock evenemang och tillställningar som biblioteken ordnar.

Läs mer:

Övrigt

Deltagande i hälsokontroller vid gränsövergångarna är obligatoriskt enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Riksdagen har godkänt den tillfälliga ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som gäller resandet till Finland och som är i kraft till och med 30.6.2022.

Kommunerna ansvarar för att ordna hälsokontroller och coronavirustest i sina områden, också vid gränsövergångarna. 

Enligt gällande lagstiftning är det inte längre nödvändigt att förordna hälsokontroller med regionförvaltningsverkets beslut för de som reser in i landet. Regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller av inresande har upphävts. Hälsoåtgärder och coronatestning fortsätter vid gränserna med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information:

Uppdaterad 23.12.2021

Favoriter Hälsokontroller och coronatester Övrigt

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har utarbetat anvisningar som beskriver vilka saker som ska beaktas i reparationsprojekt under coronaepidemin.

Anvisningar har uppdaterats 19.3.2021 och de ersätter anvisningar 17.12.2020.

Svaret har uppdaterats 22.3.2021.

Övrigt

Regionförvaltningsverket behandlar inte ersättningar för resor som inhiberas på grund av coronaläget. Vid bokning av en resa är det alltid bäst att kolla vilka ändrings- och avbokningsmöjligheter researrangören erbjuder samt vilka avtalsvillkor reseförsäkringen har.

Du hittar anvisningar och information från Konkurrens- och konsumentverkets webbplats Vanliga frågor om corona: resor och kollektivtrafik

 

Resande Övrigt

Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om att hålla bolagsstämmor utan skyldigheten kommer från lagstiftningen.

Lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra samfundslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin gäller till 30.6.2021. Lagen gör det möjligt att använda distanskommunikation vid deras möten.

Av aktiebolagen gäller den temporära lagen endast börsbolag. Börsbolagets styrelse kan enligt den temporära lagen besluta att ordna bolagsstämman så att en aktieägare kan utöva sin rätt på bolagsstämman endast med hjälp av post, telekommunikationsförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel (såsom distanskommunikation).

I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) än börsbolag kan det i bolagsordningen föreskrivas att man kan delta i stämman på distans. Styrelsen för ett aktiebolag (även bostadsaktiebolag) kan besluta om saken, om det inte särskilt förbjuds i bolagsordningen.

Vi rekommenderar att styrelsen i börsbolag överväger att ordna bolagsstämma på distans i enlighet med den temporära lagen. I fråga om andra aktiebolag (även bostadsaktiebolag) rekommenderar vi att styrelsen fattar beslut om att ordna stämman på distans, om inte bolagsordningen förbjuder beslutet. I vilket fall som helst ska mötesarrangören sträva efter att ordna mötet på ett hälsosäkert sätt.

En regeringsproposition har lämnats till riksdagen som skulle göra det möjligt att skjuta upp vårens stämmor och möten så att de hålls senast den 30 september 2021.

Om du har frågor om till exempel när bolagsstämman måste hållas, vänligen kontakta Finlands fastighetsförbund: Fastighetsförbundets webbplats.

Läs mer om evenemang och sammankomster på justitieministeriets webbplats.

Sammankomster Övrigt

De regionförvaltningsverk som beviljar statsunderstöd förhåller sig förståeligt till den exceptionella coronasituationen. Vi ber statsunderstödstagarna bedöma genomförandet av den verksamhet som stöds med statsunderstöd under begränsningarna.

 • En aktör som fått statsunderstöd kan ansöka om förlängning av användningstiden för statsunderstödet, om det för aktören (ännu) inte har uppstått godtagbara kostnader för statsunderstödet till det belopp som fastställts i beslutet. En förlängning av användningstiden ska sökas senast en månad innan användningstiden går ut eller så snart som möjligt när konsekvenserna av coronavirussituationen klarnar.

 • Om en aktör som fått statsunderstöd inte ansöker om förlängning av användningstiden och det inte har uppstått kostnader till det belopp som fastställts i beslutet, ska stödtagaren förbereda sig på att återbetala statsunderstödet.

 • Om det redan har uppstått godtagbara kostnader för projektet eller verksamheten till det belopp som fastställts i beslutet och om projektet eller verksamheten hittills till övriga delar i huvudsak har genomförts i enlighet med planen, kan stödtagaren göra en slutredovisning normalt efter det att användningen av statsunderstödet upphört.

Instruktionsvideor

Förfrågningar: [email protected]

Övrigt