Typer av understöd

Du kan ansöka om alla våra understöd i e-tjänsten.

E-tjänsten

Understöd till bibliotek

Ansökningstid: 28.10.–2.12.2019 klo 16.15

Vi beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Syftet med statsunderstöden är att utveckla de allmänna bibliotekens tjänster och verksamhetsformer. 

Understöd kan sökas av kommuner och kommunala allmänna bibliotek.

Med hjälp av understöden kan man uppnå målen som har fastställts i lagen om allmänna bibliotek, i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 och ministeriets strategi 2030 och i regeringsprogrammet. Beviljande av understöd hänför sig till målområdet Deltagande och medverkan i kulturverksamhet i den kulturpolitiska strategin. Målet är att öka allas medverkan i kulturverksamhet och minska skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande.

Ansökan om understöd och mer information:

Du hittar våra kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Idrottsunderstöd

Ansökningstid: 31.1.–6.3.2020

Syftet med understödet är att främja en aktiv verksamhetskultur inom gymnasie- och yrkesutbildning. Målsättningen är att varje elev ska röra på sig minst en timme om dagen. Understödet bidrar till genomförandet av programmet Studier i rörelse.

Understödet kan sökas av dem som anordnar gymnasie- och yrkesutbildning. Understöd kan sökas både av nya projekt och projekt som valts till försöket på andra stadiet år 2017. Vi kan bevilja understöd till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som ordnas i gymnasier eller i yrkesutbildning på andra stadiet. Du kan ansöka om utvecklingsunderstödet för hela utbildningsanordnaren eller för någon av anordnarens läroanstalter, verksamhetsställen eller enheter.

Det tillgängliga anslaget är högst 2,8 miljoner euro.

Ansökan om understöd och mer information:

Du hittar våra kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Understöd till ungdomsarbete

Ansökningstid: 6.11.–13.12.2019 klo 16.15 

Uppsökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete vars mål att vara närvarande bland unga och erbjuda dem möjligheter till trygga och konfidentiella vuxenkontakter. Det uppsökande ungdomsarbetet söker tillsammans med de unga lösningar på deras frågor och problem och hjälper dem att hitta de tjänster de behöver.

Det uppsökande ungdomsarbetets primära uppgift är att hjälpa unga som är under 29 år, som är exkluderade från utbildning eller arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att få de tjänster de behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder unga stöd i ett tidigt skede, om de själva vill det.

Vi beviljar statsunderstöd för det uppsökande ungdomsarbetet. Understödet går till lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbetare. Vi kan bevilja understödet till kommuner eller sådana stiftelser och sammanslutningar med rättsförmåga som har ett giltigt avtal med en eller flera kommuner om att utföra det uppsökande ungdomsarbetet i kommunens område. Vi beviljar inte understöd till privatpersoner.

Syftet med understödet är att minska utslagning bland unga: att alla unga ska delta i utbildning, att ungdomsarbetslösheten minskar och unga blir mer delaktiga i samhället.

Ansökan om understöd och mer information:

Du hittar våra kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Rapporter (på finska):

 • Etsivä nuorisotyö 2018, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2017, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2016, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2015, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2014, pdf 

Ansökningstid: 30.4.–22.5.2020 klo 16.15

Vi beviljar understöd för de extra kostnader och det ekonomiska underskott som coronaepidemin orsakade ungdomsverkstäderna i mars - maj 2020. Understöd kan sökas av anordnare av verkstadsverksamhet för unga som godkänts som berättigade till statsbidrag före 31.12.2012.

Understödet kan täcka 100 % av de totala kostnaderna för verkstadsverksamheten.

Vi kan använda sammanlagt högst 1,5 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Målet är att vi fattar besluten senast 12.6.2020. Sökandena informeras om besluten skriftligen.

Ansökan om understöd och mer information:
•    Ansök om understöd i e-tjänsten
•    Utlysning av understöd, pdf

Ansökningstid: 7.1 - 13.11.2020, vi behandlar ansökningar 3 - 4 gånger per år

Vi delar ut understöd till regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och ungdomsverksamhet. Det går också att söka om understöd för regional samordning av ungdomsarbetet. Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och ungdomsverksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet. 

Understödet är också avsett för projekt som gäller informations- och rådgivningsarbete för unga och digitalt ungdomsarbete. Understöd för informations- och rådgivningsarbete för unga och digitalt ungdomsarbete som tidigare söktes separat ingår nu i detta understöd.

Understöd kan sökas av föreningar, stiftelser, kommuner, samkommuner och andra registrerade sammanslutningar som tillhandahåller ungdomstjänster. Vi beviljar inte understöd till privatpersoner eller arbetsgrupper.

Vi samlar ihop de ansökningar som lämnats in i allmänhet 3–4 gånger per år och fattar beslut om understöd. Sökandena informeras om besluten skriftligen.

Undervisnings- och kulturministeriets anslag för understöden är som mest sammanlagt 2,2 miljoner euro.

Ansökan om understöd och mer information:

Du hittar våra kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Ansökningstid: 6.11. - 13.12.2019 kl. 16.15

Regionförvaltningsverkets ungdomsväsende har till uppgift att befrämja och utvidga ungdomsverkstädernas verksamhet, ordna vägledning och utbildning och delta i uppföljning. Ungdomsverkstäderna ger individuellt och kollektivt stöd i ett tidigt skede. De erbjuder ungdomar en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd och skräddarsyr en utbildningsväg för dem samt erbjuder i samarbete med utbildningsanordnaren stöd med att avsluta en utbildning eller få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Vi beviljar statsunderstöd för att stödja verkstadsverksamhet för unga enligt ungdomslagen. Understöd kan sökas av en kommun eller flera kommuner tillsammans eller av samkommuner, aktiebolag, andelslag, föreningar eller stiftelser. Vi beviljar inte understöd till privatpersoner. Understöd kan beviljas för att stärka ungas sociala identitet, för permanent verkstadsverksamhet eller för utveckling av verkstadsverksamheten till sådana anordnare av verkstadsverksamhet som har fått rätt till statsbidrag.

Syftet med understödet är att minska utslagning bland unga - att alla unga deltar i utbildning, att ungdomsarbetslösheten minskar och unga blir mer delaktiga i samhället.

Ansökan om understöd och mer information:

Du hittar våra kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Rapporter om verkstadsverksamhet (på finska):

 • Työpajatoiminta 2018, pdf
 • Työpajatoiminta 2017, pdf
 • Työpajatoiminta 2016, pdf
 • Työpajatoiminta 2015, pdf
 • Työpajatoiminta 2014, pdf

Ansöka om understöd

Kontaktuppgifter

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Södra Finland Regionförvaltningsverket: 

 • Kristiina Kontiainen, tfn. 0295 016 538 
 • Satu Ihanamäki, tfn. 0295 017 395 
 • Raija Valtonen, tfn. 0295 016 567 

Östra Finland Regionförvaltningsverket: 

 • Eeva Hiltunen, tfn. 0295 016 513 

Lappland Regionförvaltningsverket: 

 • Vesa Sarajärvi, tfn. 0295 017 066 

Sydvästra Finland Regionförvaltningsverket: 

 • Päivi Almgren, tfn. 0295 018 300 

Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket: 

 • Mika Mustikkamäki, tfn. 0295 018 843 
 • Anneli Ketonen, tfn. 0295 018 818 

Norra Finland Regionförvaltningsverket: 

 • Merja Kummala-Mustonen, tfn. 0295 017 552

Svenska och tvåspråkiga projekt: 

 • Susanne Ahlroth, tfn. 0295 018 762 

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Södra Finland regionförvaltningsverket: 

 • Kristian Åbacka, tfn. 0295 016 537  

Östra Finland regionförvaltningsverket: 

 • Pirjo Rimpiläinen, tfn. 0295 016 515  

Lappland regionförvaltningsverket: 

 • Kai-Matti Joona,tfn. 0295 017 396  

Sydvästra Finland regionförvaltningsverket: 

 • Tiina Kaijanen, tfn. 0295 018 303  

Västra och Inre Finland regionförvaltningsverket: 

 • Satu Sjöholm,tfn. 0295 018 822  

Norra Finland regionförvaltningsverket: 

 • Ulla Silventoinen, tfn. 0295 017 663

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

 • Ilpo Piri, tfn 0295 016 559 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 

 • Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515  

Regionförvaltningsverket i Lappland: 

 • Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 

 • Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

 • Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822  
 • Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824  

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 

 • Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663  

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

 • Sixten Wackström, tfn 0295 016 565  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 

 • Matti Ruuska, tfn 0295 016 521  

Regionförvaltningsverket i Lappland: 

 • Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 

 • Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

 • Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832  

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 

 • Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663  

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

 • Tiina Mattila, tfn 0295 016 555  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 

 • Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514  

Regionförvaltningsverket i Lappland: 

 • Marja Hanni, tfn 0295 017 393  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 

 • Linda Mård, tfn 029 501 8827  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

 • Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819  
 • Niclas Risku, tfn 0295 018 051  

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 

 • Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

Kontaktperson för PAR-systemet: 

 • Tuulikki Nieminen 

Kontaktperson på undervisnings- och kulturministeriet: 

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

 • Kaija Blom, tfn 0295 016 265  
 • Mari Puhakka, tfn 0295 016 560  
 • Liisa Sahi, tfn 0295 016 563  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 

 • Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514  

Regionförvaltningsverket i Lappland: 

 • Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 

 • Arja Randell, tfn 0295 018 305  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

 • Niclas Risku, tfn 0295 018 051  
 • Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825  
 • Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848  

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 

 • Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

 • Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446  
 • Mari Puhakka, tfn 0295 016 560  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 

 • Aino Tormulainen, tfn 0295 016 807  

Regionförvaltningsverket i Lappland: 

 • Marja Hanni, tfn 0295 017 393  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 

 • Linda Mård, tfn 029 501 8827  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

 • Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819  
 • Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824  

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 

 • Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652 

E-post: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 

 • Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446  
 • Kaija Blom, tfn 0295 016 265  
 • Tiina Mattila, tfn 0295 016 555  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 

 • Laura Oksanen, tfn 0295 016 150  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 

 • Linda Mård, tfn 029 501 8827  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 

 • Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819  
 • Niclas Risku, tfn 0295 018 051  

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 

 • Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

Regionförvaltningsverket i Lappland: 

 • Marja Hanni, tfn 0295 017 393  

Kontaktperson för PAR-systemet: 

 • Tuulikki Nieminen 

Kontaktperson på undervisnings- och kulturministeriet: 

 • Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418  

Länkar till lagar