Särskilda anvisningar

Läs mer om läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling

Information om särskilda anvisningar

Att ge injektioner av botulinumtoxin är hälsovård också då det ges i estetiskt syfte. 

Injektionerna kan ges på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården av en läkare eller, under en läkares ledning och övervakning, av en sjukskötare med adekvat utbildning. Läkare kan ge injektioner av botulinumtoxin i samband med sin övriga mottagningsverksamhet, men om sjukskötare ska ge injektioner måste företaget ansöka om ett separat tillstånd.

En sjukskötare* kan ge injektioner under övervakning av en läkare

Läkaren bedömer behovet av injektion och ordinerar botulinumtoxinpreparatet patientspecifikt. Läkaren kan ändå överlåta det på en sjukskötare* med adekvat utbildning som arbetar i verksamhetsenheten att ge injektionen. När injektionen ges måste läkaren gå att nå omedelbart, han eller hon måste alltså befinna sig i samma verksamhetsenhet. 

Anteckningar om ordinationen och injiceringen av botulinumtoxin måste upprättas i journalhandlingarna.

Bilagor till tillståndsansökan

Bifoga till tillståndsansökan utöver övriga bilagor

 • en kopia av sjukskötarens* kompletterande utbildning för injicering av botulinumtoxin 
 • ett tillstånd undertecknad av läkaren att sjukskötaren* får ge injektioner med botulinumtoxin under omedelbar övervakning av läkaren
 • plan för läkemedelsbehandling och som bilaga till den en beskrivning av botulinumtoxinprocessen.

*) avser i denna text sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon.

I ett tillstånd för privat hälso- och sjukvård eller anmälan om självständig yrkesutövning (t.ex. läkarmottagning eller fysioterapi) ingår produktion av tjänster på distans som en del av det mottagningsarbete som erbjuds på verksamhetsstället. 

Om du endast tillhandahåller tjänster på distans i företagsform måste du ansöka om tillstånd av Valvira. Som självständig yrkesutövare kan du tillhandahålla tjänster på distans när du har registrerat dig hos regionförvaltningsverket. 

Närmare anvisningar om distansservice finns på Valviras sidor.

Med avgiftning avses behandling av en opioidberoende person med hjälp av läkemedelspreparat (buprenorfin eller metadon) i syfte att få personen drogfri.

Med substitutionsbehandling avses behandling av en opioidberoende person med hjälp av läkemedelspreparat (buprenorfin eller metadon) i syfte att rehabilitera och få personen drogfri eller att minska skadorna och förbättra patientens livskvalitet.

Tillståndsvillkor för olika serviceproducenter

1. Sjukhusverksamhet 

 • Ansvarig föreståndare: 
  • legitimerad läkare och specialkompetens i beroendemedicin ELLER
  • legitimerad läkare och minst två års arbetserfarenhet av missbrukarvård i Finland (ska ha innehållit bedömning av behovet av substitutionsbehandling mot opioidberoende och genomförande av behandlingen).
 • Personal:
  • 1,5 personer med yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården per patient
  • under ett arbetsskift måste det alltid samtidigt arbeta minst två yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, av vilka den ena måste vara legitimerad (t.ex. sjukskötare) och den andra ha skyddad yrkesbeteckning (t.ex. närvårdare.)
  • en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning eller en anställd med utbildning inom det sociala området behöver kompletterande utbildning innan de kan delta i avvänjnings- eller substitutionsbehandling för opiodberoende.

2. Rehabiliteringsinrättning / missbrukarvårdsenhet / avvänjningsenhet med service dygnet runt

 • Ansvarig föreståndare
  • legitimerad läkare och specialkompetens i beroendemedicin ELLER 
  • legitimerad läkare och minst två års arbetserfarenhet av missbrukarvård i Finland (ska ha innehållit bedömning av behovet av substitutionsbehandling mot opioidberoende och genomförande av behandlingen).
 • Personal
  • 0,8 personer med utbildning inom social- och hälsovårdssektorn per klient
  • under ett arbetsskift måste det alltid samtidigt arbeta minst två anställda, av vilka den ena måste vara legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
  • en yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning eller en anställd med utbildning inom det sociala området behöver kompletterande utbildning innan de kan delta i avvänjnings- eller substitutionsbehandling för opiodberoende.

3.    Poliklinisk vård (öppenvård) 

 • Ansvarig föreståndare
  • legitimerad läkare och specialkompetens i beroendemedicin ELLER
  • legitimerad läkare och minst två års arbetserfarenhet av missbrukarvård i Finland (ska ha innehållit bedömning av behovet av substitutionsbehandling mot opioidberoende och genomförande av behandlingen).
 • Personal
  • under ett arbetsskift måste det alltid samtidigt arbeta minst två anställda, av vilka den ena måste vara legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Andra tillståndsvillkor

 • Till ansökan måste sökanden bifoga en plan för läkemedelsbehandling (linkki lääkehoito-tekstin plan för läkemedelsbehandling-kohtaan) och skriftliga anvisningar för de rutiner som tillämpas vid läkemedelsbehandling. 
 • I serviceboenden med heldygnsomsorg kan substitutionsbehandling för opiodberoende endast ges som fortsatt behandling. För detta krävs alltid tillstånd för privat hälso- och sjukvård.
 • Substitutionsbehandling som hemvård eller hemsjukvård kan endast ges av enheter som tillhandahåller missbrukarvård.

Länkar till lagar