Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare

Om du vill tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster självständigt inom den privata sektorn måste du lämna in en anmälan om detta till regionförvaltningsverket. Gör anmälan innan du inleder verksamheten. 

Om du bedriver verksamhet i bolagsform (t.ex. Ab eller Kb) eller genom ett andelslag eller en stiftelse, eller om du anställer hälso- och sjukvårdspersonal, kan du inte registrera dig som självständig yrkesutövare. Då ska du istället ansöka om tillstånd för privat hälso- och sjukvård.

Tillstånd för privat hälso- och sjukvård

Dina yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården måste finnas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Information om anmälan

För att kunna vara självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården behöver du ha ett FO-nummer för enskild näringsidkare. Enskild näringsidkare kallas ofta firma.

Ska du börja arbeta eller redan arbetar som en s.k. lättföretagare? Du eller ditt firmanamn måste också då ha ett eget FO-nummer för att du ska kunna tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Du kan ansöka om och kontrollera ditt FO-nummer på Företags- och organisationsdatasystemet:
Företags- och organisationsdatasystemet YTJ

Uppge också i anmälan

 • dina kontaktuppgifter
 • uppgifter om verksamhetsställen och i vilka kommuner verksamhet bedrivs
 • datum när yrkesutövningen börjar
 • vilka tjänster du tillhandahåller 
 • uppgifter om patientregistret
 • nödvändiga bilagor:
  • läkare eller tandläkare: redogörelse över praktisk arbetserfarenhet
  • kopia av intyg över yrkesexamen inom fotvård
  • kopia av intyg över utbildning i företagshälsovård av sådana sakkunniga inom arbetshygien, det sociala området, ergonomi, tekniskt jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott som arbetar inom företagshälsovården.

Läs mer om hur du kan erbjuda privata hälso- och sjukvårdstjänster som lättföretagare:
Lättföretagande (Valvira.fi)

Verksamhetsanmälan, anmälan om ändringar i verksamheten eller att verksamheten upphör görs i e-tjänsten (Valviras e-tjänster). Du loggar in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om e-tjänsten erbjuder alternativ vid inloggning, välj inloggning med personbeteckning.

Anmälan styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk i e-tjänsten. Du hittar länken till e-tjänsten i nedre delen av denna sida.
 
I e-tjänsten kan du: 

 • kontrollera och ändra dina egna uppgifter 
 • meddela att verksamheten inleds 
 • meddela förändringar i verksamheten 
 • meddela att verksamheten upphör
 • enkelt följa med handläggningen av anmälan
 • läsa besluten och uppgifterna om registreringen.

Lämna i första hand in anmälan i e-tjänsten. Du kan också sända anmälan på en pappersblankett till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Om du använder blanketten tänk på att fylla i den noggrant. En bristfälligt ifylld anmälan förlänger behandlingen av ärendet. Läs också anvisningen om anmälan om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. Skicka blanketten till det regionförvaltningsverk vars område din anmälan i huvudsak gäller. 

Den eftersträvade handläggningstiden är två månader. Regionförvaltningsverket tar dock emot ett stort antal anmälningar, vilket gör att handläggningstiden ibland kan vara längre. Det snabbaste sättet att inleda ärendet är genom att använda e-tjänsten. Behandlingen av ansökan går snabbare om anmälningsblanketten är noggrant ifylld och du har bifogat de bilagor som behövs.

Om du har skickat anmälan via e-tjänsten kostar anmälan 290 euro. Motsvarande avgift för anmälan som inte är gjord i e-tjänsten är 345 euro. I avgiften ingår också registrering i Valveri, dvs. det riksomfattande registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning skickar dig fakturan när registreringen är gjord.

En ny registrering kostar 100 euro. Om anmälan inte är gjord i e-tjänsten är motsvarande avgift 115 euro. Om du behöver anmäla flera ändringar kan du anmäla dem alla på samma gång till samma pris.

Det kostar ingenting att meddela ändringar i den självständiga yrkesutövarens basuppgifter eller de kommuner där verksamhet bedrivs. Det är också avgiftsfritt att meddela att verksamheten upphör helt och hållet eller vid ett enskilt verksamhetsställe.
 
Avgiften är den samma oavsett om registreringen avslås eller godkänns. Du kan inom sex månader efter att avgiften påfördes begära omprövning av avgiften hos regionförvaltningsverket. 

Regionförvaltningsverkets avgifter grundar sig på statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken.

Serviceprislista

Registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri)

Regionförvaltningsverket registrerar dig i det riksomfattandet registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri). Mer information om registret och dataskyddet får du av regionförvaltningsverket.

Du måste anmäla bland annat följande förändringar i din verksamhet. 
- tillägg av ett nytt verksamhetsställe 
-verksamhetsställets upphörande 
- tillägg av verksamhetskommuns  
- ändringar i servicebranscherna och patientregistren.  
 
En anmälan om nedläggning av verksamheten ska göras inom 30 dagar från nedläggningen. 
 
Uppehåll 
Om din verksamhet som självständig yrkesutövare är på paus behöver du inte göra en separat anmälan. Ange detta i den årliga verksamhetsberättelsen.  
 
Tillfälliga förändringar i verksamheten 
Om det sker tillfälliga förändringar i din verksamhet, såsom arbete i tillfälliga lokaler eller arbete hemma, ska du kontakta regionförvaltningsverket i din egen region. Situationerna kan vara mycket olika, så det är bäst att utreda ärendet med vår expert.  

Information om rapportering av verksamheten

Om du är en självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska du årligen lämna in en verksamhetsberättelse till oss på regionförvaltningsverket. 

Utgående från berättelsen kontrollerar vi att din yrkesutövning inom hälso- och sjukvården motsvarar de registrerade uppgifterna. Dessutom kontrollerar vi att uppgifterna i Valveri-registret är riktiga och uppdaterade.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om de hälso- och sjukvårdstjänster som du har tillhandahållit som självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Lämna in verksamhetsberättelse 

 • separat om varje verksamhetsställe, 
 • om de verksamhetsställen där verksamheten har upphört under föregående år, 
 • om de verksamhetsställen där verksamheten har avbrutits oavsett vilket datum den avbrutits.

Observera att eventuella ändringar som skett i verksamheten eller i fråga om lokalerna inte automatiskt uppdateras från verksamhetsberättelsen till Valveri-registret. Lämna in anmälan om eventuella förändringar separat i Valviras e-tjänst.

I början av varje år skickar vi dig ett e-postmeddelande om att verksamhetsberättelsen ska lämnas in.  

Du kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt i e-tjänsten. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

E-tjänsten Valveri

Basuppgifterna och verksamhetsställena är färdigt ifyllda på den elektroniska blanketten.

För att lämna in berättelsen behöver du: 

 • nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort,
 • uppgifter om antalet patienter och patientbesök på varje verksamhetsställe föregående år.

Vad ska jag göra om jag inte kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt?

Om du inte kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt, kan du använda pappersblanketten. Du hittar rätta blanketten på webbplatsen Blanketter i punkten Hälsovårdstjänster.

Fyll i blanketten elektroniskt eller på en utskriven pappersblankett och skicka den antingen per e-post eller per post till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Om du hittar inte den rätta blanketten eller har inte lyckats skicka den, begär blanketten av registratorskontoret.

Vanliga frågor

En firmaföretagare (självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården) verkar med en enskild näringsidkares FO-nummer.  
 
En firma kan inte direkt ombildas till aktiebolag. Ett aktiebolag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster behöver tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Aktiebolaget ska grundas i handelsregistret, varefter tillstånd att producera hälso- och sjukvårdstjänster ska ansökas. 
 
Det lönar sig att hålla registreringen som självständig yrkesutövare i kraft tills aktiebolaget har beviljats tillstånd. Verksamhet via bolaget får inte inledas förrän tillståndet har beviljats. 

Mer information om tillstånd för privat hälso- och sjukvård finns på vår webbplats.

Nej, det kan du inte. Registreringen av anmälan förutsätter att din rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården har registrerats i Terhikki-registret. 

Ja, men du måste ha någon grundutbildning inom hälso- och sjukvården och dessutom  
yrkesexamen i fotvård. Ett intyg över yrkesexamen i fotvård ska bifogas till anmälan. 
 

När du registrerar dig som självständig yrkesutövare förutsätter regionförvaltningsverket inte att lokalerna inspekteras.   

Du får inleda verksamheten när  

 • din yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvården är i skick och den har registrerats i Terhikki-registret, 
 • du har ett giltigt FO-nummer för näringsidkare och
 • anmälan har anlänt till regionförvaltningsverket.   
  • Du kan kontrollera läget för din anmälan i Valviras e-tjänst när du har skickat anmälan via den.  
  • När du har skickat anmälan i annan form än elektronisk ska du fråga registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i fråga.  

En OID-kod bildas när regionförvaltningsverket registrerar din anmälan i Valveri-registretför privata tjänsteproducenter.  OID-koderna för varje verksamhetsställe finns i anmälningsbrevet som du får när din anmälan har registrerats.  
 
OID-koden identifierar en självständig yrkesutövare och dennes verksamhetsställe i det elektroniska klient- och patientdatasystemet.  
 
Läs mer om OID-koden Serviceproducentens OID-kod (aineistokatalogi.fi) 
Lär mer om kodsystemet för självständiga yrkesutövare (koodistopalvelu.kanta.fi) 

Anmäl ändringar via Valviras e-tjänst: https://services.valvira.fi/landing.html
 
Obs! Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården loggar in i Valviras e-tjänst med personbeteckningen. Logga inte in med FO-numret. 
 
Vid behov kan du också göra anmälan med en blankett. Priset för en anmälan som görs på blanketten är dyrare än för en anmälan som gjorts via e-tjänsten.  
 
Skicka blanketten till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område du är verksam.  Länkar till blanketterna samt information om regionförvaltningsverkets verksamhetsområden finns nedan på denna sida. 

Länkar till lagar