Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare

Om du vill tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster självständigt inom den privata sektorn måste du lämna in en anmälan om detta till regionförvaltningsverket. Gör anmälan innan du inleder verksamheten. 

Om du bedriver verksamhet i bolagsform (t.ex. Ab eller Kb) eller genom ett andelslag eller en stiftelse, eller om du anställer hälso- och sjukvårdspersonal, kan du inte registrera dig som självständig yrkesutövare. Då ska du istället ansöka om tillstånd för privat hälso- och sjukvård.

Tillstånd för privat hälso- och sjukvård

Dina yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården måste finnas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki).

Information om anmälan

För att kunna vara självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården behöver du ha ett FO-nummer för enskild näringsidkare. Enskild näringsidkare kallas ofta firma.

Ska du börja arbeta eller redan arbetar som en s.k. lättföretagare? Du eller ditt firmanamn måste också då ha ett eget FO-nummer för att du ska kunna tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Du kan ansöka om och kontrollera ditt FO-nummer på Företags- och organisationsdatasystemet:
Företags- och organisationsdatasystemet YTJ

Uppge också i anmälan

 • dina kontaktuppgifter
 • uppgifter om verksamhetsställen och i vilka kommuner verksamhet bedrivs
 • datum när yrkesutövningen börjar
 • vilka tjänster du tillhandahåller 
 • uppgifter om patientregistret
 • nödvändiga bilagor:
  • läkare eller tandläkare: redogörelse över praktisk arbetserfarenhet
  • kopia av intyg över yrkesexamen inom fotvård
  • kopia av intyg över utbildning i företagshälsovård av sådana sakkunniga inom arbetshygien, det sociala området, ergonomi, tekniskt jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott som arbetar inom företagshälsovården.

Läs mer om hur du kan erbjuda privata hälso- och sjukvårdstjänster som lättföretagare:
Lättföretagande (Valvira.fi)

Verksamhetsanmälan, anmälan om ändringar i verksamheten eller att verksamheten upphör görs i e-tjänsten (Valviras e-tjänster). Du loggar in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om e-tjänsten erbjuder alternativ vid inloggning, välj inloggning med personbeteckning.

Anmälan styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk i e-tjänsten. Du hittar länken till e-tjänsten i nedre delen av denna sida.
 
I e-tjänsten kan du: 

 • kontrollera och ändra dina egna uppgifter 
 • meddela att verksamheten inleds 
 • meddela förändringar i verksamheten 
 • meddela att verksamheten upphör
 • enkelt följa med handläggningen av anmälan
 • läsa besluten och uppgifterna om registreringen.

Lämna i första hand in anmälan i e-tjänsten. Du kan också sända anmälan på en pappersblankett till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Om du använder blanketten tänk på att fylla i den noggrant. En bristfälligt ifylld anmälan förlänger behandlingen av ärendet. Läs också anvisningen om anmälan om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. Skicka blanketten till det regionförvaltningsverk vars område din anmälan i huvudsak gäller. 

Den eftersträvade handläggningstiden är två månader. Regionförvaltningsverket tar dock emot ett stort antal anmälningar, vilket gör att handläggningstiden ibland kan vara längre. Det snabbaste sättet att inleda ärendet är genom att använda e-tjänsten. Behandlingen av ansökan går snabbare om anmälningsblanketten är noggrant ifylld och du har bifogat de bilagor som behövs.

Vår tillståndsbehandling är överbelastad vid Regionalsförvaltingsverket i Sydvästra Finland, Regionalsförvaltingsverket i Västra och Inre Finland och Regionalsförvaltingsverket i Norra Finland.

Om du har skickat anmälan via e-tjänsten kostar anmälan 290 euro. Motsvarande avgift för anmälan som inte är gjord i e-tjänsten är 345 euro. I avgiften ingår också registrering i Valveri, dvs. det riksomfattande registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning skickar dig fakturan när registreringen är gjord.

En ny registrering kostar 100 euro. Om anmälan inte är gjord i e-tjänsten är motsvarande avgift 115 euro. Om du behöver anmäla flera ändringar kan du anmäla dem alla på samma gång till samma pris.

Det kostar ingenting att meddela ändringar i den självständiga yrkesutövarens basuppgifter eller de kommuner där verksamhet bedrivs. Det är också avgiftsfritt att meddela att verksamheten upphör helt och hållet eller vid ett enskilt verksamhetsställe.
 
Avgiften är den samma oavsett om registreringen avslås eller godkänns. Du kan inom sex månader efter att avgiften påfördes begära omprövning av avgiften hos regionförvaltningsverket. 

Regionförvaltningsverkets avgifter grundar sig på statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken.

Serviceprislista

Registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri)

Regionförvaltningsverket registrerar dig i det riksomfattandet registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri). Mer information om registret och dataskyddet får du av regionförvaltningsverket.

Du måste anmäla bland annat följande förändringar i din verksamhet. 
- tillägg av ett nytt verksamhetsställe 
-verksamhetsställets upphörande 
- tillägg av verksamhetskommuns  
- ändringar i servicebranscherna och patientregistren.  
 
En anmälan om nedläggning av verksamheten ska göras inom 30 dagar från nedläggningen. 
 
Uppehåll 
Om din verksamhet som självständig yrkesutövare är på paus behöver du inte göra en separat anmälan. Ange detta i den årliga verksamhetsberättelsen.  
 
Tillfälliga förändringar i verksamheten 
Om det sker tillfälliga förändringar i din verksamhet, såsom arbete i tillfälliga lokaler eller arbete hemma, ska du kontakta regionförvaltningsverket i din egen region. Situationerna kan vara mycket olika, så det är bäst att utreda ärendet med vår expert.  

Information om rapportering av verksamheten

Om du är en självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska du årligen lämna in en verksamhetsberättelse till oss på regionförvaltningsverket. 

Utgående från berättelsen kontrollerar vi att din yrkesutövning inom hälso- och sjukvården motsvarar de registrerade uppgifterna. Dessutom kontrollerar vi att uppgifterna i Valveri-registret är riktiga och uppdaterade.

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om de hälso- och sjukvårdstjänster som du har tillhandahållit som självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Lämna in verksamhetsberättelse 

 • separat om varje verksamhetsställe, 
 • om de verksamhetsställen där verksamheten har upphört under föregående år, 
 • om de verksamhetsställen där verksamheten har avbrutits oavsett vilket datum den avbrutits.

Observera att eventuella ändringar som skett i verksamheten eller i fråga om lokalerna inte automatiskt uppdateras från verksamhetsberättelsen till Valveri-registret. Lämna in anmälan om eventuella förändringar separat i Valviras e-tjänst.

I början av varje år skickar vi dig ett e-postmeddelande om att verksamhetsberättelsen ska lämnas in.  

Du kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt i e-tjänsten. Logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

E-tjänsten Valveri

Basuppgifterna och verksamhetsställena är färdigt ifyllda på den elektroniska blanketten.

För att lämna in berättelsen behöver du: 

 • nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort,
 • uppgifter om antalet patienter och patientbesök på varje verksamhetsställe föregående år.

Vad ska jag göra om jag inte kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt?

Om du inte kan lämna in verksamhetsberättelsen elektroniskt, kan du använda pappersblanketten. Du hittar rätta blanketten på webbplatsen Blanketter i punkten Hälsovårdstjänster.

Fyll i blanketten elektroniskt eller på en utskriven pappersblankett och skicka den antingen per e-post eller per post till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Om du hittar inte den rätta blanketten eller har inte lyckats skicka den, begär blanketten av registratorskontoret.

Verksamhetsberättelsen för 2022 ska ha lämnats före utgången av februari 2023. Om du har glömt att lämna en verksamhetsberättelse, kan du skicka uppgifterna per e-post till regionförvaltningsverkets registratorskontor. 

Information om att verksamheten upphör

En självständig yrkesutövare som erbjuder privata hälso- och sjukvårdstjänster ska anmäla till regionförvaltningsverket då 

 • verksamheten avvecklas helt och hållet
 • verksamheten avvecklas på ett specifikt verksamhetsställe.

Du ska göra en skriftlig anmälan inom 30 dagar efter att du avslutat verksamheten. Anmälan om avvecklingen är avgiftsfri.
 
I anmälan ska du ange datum då verksamheten avslutas och du ska ange hur journalhandlingarna som uppkommit i verksamheten förvaras. Regionförvaltningsverket antecknar det datum du meddelar i din anmälan som verksamhetens slutdatum i registret. 
 
Vi rekommenderar att du gör anmälan i Valviras e-tjänst. Om du inte kan sköta ärendet via e-tjänsten kan du göra din anmälan om avveckling via en blankett. Länk till e-tjänsten och till blanketten hittar du längre ner på den här sidan. 

 Om du har frågor om behandlingen av din anmälan kan du kontakta regionförvaltningsverkets kundservice. 

Regionförvaltningsverkets kundservice (rfv.fi)

Anvisning med bilder för att göra anmälan. 
Anvisningen är inte tillgänglighetsanpassad. Innehållet i bilagan beskrivs i ord i texten nedan. 

 • Logga in på Valviras e-tjänst på adressen https://services.valvira.fi/landing.html med egen personbeteckning: nätbankskoder, certifikat eller mobilcertifikat.
  • Fortsätt till tjänsten genom att välja personbeteckning. 
   Om du väljer firma med FO-nummer kan du inte göra anmälan om avveckling som självständig yrkesutövare.  
  • Kontrollera att e-postadressen är korrekt och bekräfta vid behov e-postadressen. Påbörja först därefter din anmälan. 
 • Klicka på knappen ”Gör anmälan”. (anvisning med bilder, punkt 1.)
 • Gå till Avveckling av hela verksamheten. (anvisning med bilder, punkt 2.)
 • Fyll i Tidpunkt för avveckling och välj ett alternativ för Förvaring av journalhandlingar.
  Spara och fortsätt. (anvisning med bilder, punkt 3.) 
 • Fyll i de obligatoriska kontaktuppgifterna, ge samtycke till elektronisk delgivning om du vill och fortsätt sedan till sammandraget. (anvisning med bilder: punkt 4.)
 • Kontrollera att uppgifterna i sammandraget är korrekta och att du skickar ett meddelande om att hela verksamheten avvecklas.
 • Om du ännu måste göra ändringar i uppgifterna, klicka på Redigera och gör de nödvändiga ändringarna. (anvisning med bilder: punkt 5.)
 • Klicka på Sänd-knappen. 

E-tjänsten styr automatiskt din anmälan om avveckling till rätt regionförvaltningsverk. 

Meddelande om att anmälan om avveckling har registrerats.

 • Om du har gett samtycke till elektronisk delgivning får du ett meddelande om registreringen i din e-postadress. 
 • Om du inte har gett samtycke till elektronisk delgivning får du ett meddelande om registreringen per brevpost.

OBS! På blanketten kan du anmäla både om avveckling av ett verksamhetsställe och om avveckling av hela verksamheten.

När registratorskontoret har fått ditt meddelande får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post.

Du får ett meddelande om att din anmälan om avveckling har registrerats per brevpost.

Anvisning med bilder för att göra anmälan
Anvisningen är inte tillgänglighetsanpassad. Innehållet i bilagan beskrivs i ord i texten nedan. 

 • Logga in på e-tjänsten på adressen https://services.valvira.fi/landing.html med egen personbeteckning: nätbankskoder, certifikat eller mobilcertifikat.
  • Fortsätt till tjänsten genom att välja personbeteckning. 
   Om du väljer firma med FO-nummer, kan du inte göra anmälan om avveckling som självständig yrkesutövare. 
  • Kontrollera att e-postadressen är korrekt och bekräfta vid behov e-postadressen. Påbörja först därefter din anmälan.
 • Klicka på knappen Gör anmälan. (anvisning med bilder, punkt 1)
 • Gå till Avslutande av verksamhetsställets verksamhet. (anvisning med bilder, punkt 2) 
 • Klicka på Lägg till verksamhetsställe som avvecklas och fyll i uppgifterna. (anvisning med bilder, punkt 3)
 • Fyll i det datum då verksamheten vid verksamhetsstället avslutas i rutan Tidpunkt
 • Lämna i fältet Redogörelse över förvaring av journalhandlingar en redogörelse för hur journalhandlingarna förvaras när verksamhetsställets verksamhet har avvecklats.
 • Om du med samma anmälan meddelar om flera verksamhetsställen som avvecklas, välj knappen Lägg till verksamhetsställe som avvecklas och fyll i de uppgifter som behövs om det verksamhetsstället på motsvarande sätt som ovan. 

 
Kom ihåg att lämna in uppgifter om alla verksamhetsställen vars verksamhet du ämnar avsluta. 

 • Fyll i uppgifterna om den person som ger mer information i punkten Mer information ges av.  Alla obligatoriska fält, dvs. de som är markerade med en asterisk, ska fyllas i. Klicka på Fortsätt.  (anvisning med bilder, punkt 4).
 • Välj språk, fyll i de obligatoriska kontaktuppgifterna och ge samtycke till elektronisk delgivning om du vill.  Klicka sedan Till sammandrag.  (anvisning med bilder, punkt 5) 
 • Kontrollera att uppgifterna i sammandraget är korrekta. 
 • Klicka på Sänd-knappen. 
 • Om du ännu måste göra ändringar i uppgifterna, klicka på Redigera och gör de nödvändiga ändringarna. (anvisning med bilder, punkt 6.) 

E-tjänsten styr automatiskt din anmälan till rätt regionförvaltningsverk. 

Meddelande om att anmälan om avveckling har registrerats.

 • Om du har gett samtycke till elektronisk delgivning får du ett meddelande om registreringen i din e-postadress. 
 • Om du inte har gett samtycke till elektronisk delgivning får du ett meddelande om registreringen per brevpost.

Då registratorskontoret har fått ditt meddelande får du ett bekräftelsemeddelande till din e-post.

Du får ett meddelande om att din anmälan om avveckling har registrerats per brevpost.

Vanliga frågor

En firmaföretagare (självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården) verkar med en enskild näringsidkares FO-nummer.  
 
En firma kan inte direkt ombildas till aktiebolag. Ett aktiebolag som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster behöver tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Aktiebolaget ska grundas i handelsregistret, varefter tillstånd att producera hälso- och sjukvårdstjänster ska ansökas. 
 
Det lönar sig att hålla registreringen som självständig yrkesutövare i kraft tills aktiebolaget har beviljats tillstånd. Verksamhet via bolaget får inte inledas förrän tillståndet har beviljats. 

Mer information om tillstånd för privat hälso- och sjukvård finns på vår webbplats.

Nej, det kan du inte. Registreringen av anmälan förutsätter att din rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården har registrerats i Terhikki-registret. 

Ja, men du måste ha någon grundutbildning inom hälso- och sjukvården och dessutom  
yrkesexamen i fotvård. Ett intyg över yrkesexamen i fotvård ska bifogas till anmälan. 
 

När du registrerar dig som självständig yrkesutövare förutsätter regionförvaltningsverket inte att lokalerna inspekteras.   

Du får inleda verksamheten när  

 • din yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvården är i skick och den har registrerats i Terhikki-registret, 
 • du har ett giltigt FO-nummer för näringsidkare och
 • anmälan har anlänt till regionförvaltningsverket.   
  • Du kan kontrollera läget för din anmälan i Valviras e-tjänst när du har skickat anmälan via den.  
  • När du har skickat anmälan i annan form än elektronisk ska du fråga registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i fråga.  

En OID-kod bildas när regionförvaltningsverket registrerar din anmälan i Valveri-registretför privata tjänsteproducenter.  OID-koderna för varje verksamhetsställe finns i anmälningsbrevet som du får när din anmälan har registrerats.  
 
OID-koden identifierar en självständig yrkesutövare och dennes verksamhetsställe i det elektroniska klient- och patientdatasystemet.  
 
Läs mer om OID-koden SOTE-organisationsregistret (THL)
Lär mer om kodsystemet för självständiga yrkesutövare  (koodistopalvelu.kanta.fi)

Anmäl ändringar via Valviras e-tjänst: https://services.valvira.fi/landing.html
 
Obs! Självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården loggar in i Valviras e-tjänst med personbeteckningen. Logga inte in med FO-numret. 
 
Vid behov kan du också göra anmälan med en blankett. Priset för en anmälan som görs på blanketten är dyrare än för en anmälan som gjorts via e-tjänsten.  
 
Skicka blanketten till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område du är verksam.  Länkar till blanketterna samt information om regionförvaltningsverkets verksamhetsområden finns nedan på denna sida. 

Länkar till lagar