Ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna

Föreståndaren som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna ska vara en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är legitimerad eller har en skyddad yrkesbeteckning. Personen ska också ha godkänts i Valviras riksomfattande register över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). 

Skyddad yrkesbeteckning

Terhikki

Den som är ansvarig föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna måste ha lämplig utbildning för uppgiften och minst två års arbetserfarenhet. Arbetserfarenheten kan visas med meritförteckning, CV, matrikelutdrag eller kopia av arbetsintyg. Av dessa måste det framgå att personen efter sin examen har minst två års arbetserfarenhet inom den bransch som ansökan gäller. Två års erfarenhet krävs i princip inte av specialistläkare och specialisttandläkare. Då vi behandlar tillståndsansökan tillämpas prövning från fall till fall.

Den ansvariga föreståndaren ansvarar för att 

  • verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagen och förordningarna om privat hälso- och sjukvård,
  • det finns tillräckligt med utbildad och kompetent personal för verksamheten,
  • lokalerna och utrustningen är ändamålsenliga,
  • hälso- och sjukvårdsverksamheten är medicinskt motiverad och kraven på patientsäkerhet tillgodoses i verksamheten,
  • journalhandlingar uppgörs och förvaras på ett ändamålsenligt sätt, 
  • tillsynsmyndigheterna ges nödvändiga uppgifter för behandling av patientklagomål, 
  • lagen om patientens ställning och rättigheter inkl. förfarandet för att besvara anmärkningar iakttas i verksamheten.  

Den ansvariga föreståndaren måste ge sitt samtycke till uppgiften som ansvarig för hälso- och sjukvårdstjänsterna. Samtycket kommer automatiskt till e-tjänsten om den som loggar in i e-tjänsten är den ansvariga föreståndaren. Om det är någon annan person som är ansvarig föreståndare måste han eller hon sända exempelvis en underskrift eller e-post med sitt samtycke. 

Beroende på vilka tjänster ditt företag erbjuder kan det behövas fler än en ansvarig föreståndare. Exempelvis en läkare och en tandläkare kan inte ansvara för varandras tjänster. Serviceproducenter inom medicin och odontologi ska ha ansvariga föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna. Enligt lagen om företagshälsovård ska en specialistläkare vara ansvarig föreståndare för företagshälsovården. Den ansvarige föreståndarens utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet ska motsvara nivån på de avsedda tjänsterna.

Den ansvariga föreståndaren måste stå i ett ägande-, arbetsavtals- eller annat avtalsförhållande till företaget som ansöker om tillstånd. Om den ansvariga föreståndaren byts måste du ansöka om ändring av tillståndet.

Länkar till lagar