Tillhandhållande av hälso- och sjukvårdstjänster som självständig yrkesutövare

Om du vill tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster självständigt inom den privata sektorn måste du lämna in en anmälan om detta till regionförvaltningsverket. Gör anmälan innan du inleder verksamheten. 

Om du bedriver verksamhet i bolagsform (t.ex. Ab eller Kb) eller genom ett andelslag eller en stiftelse, eller om du anställer hälso- och sjukvårdspersonal, kan du inte registrera dig som självständig yrkesutövare. Då ska du istället ansöka om tillstånd för privat hälso- och sjukvård.

Information om anmälan

För att kunna vara självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården behöver du ha ett FO-nummer för enskild näringsidkare. Enskild näringsidkare kallas ofta firma. Du kan ansöka om och kontrollera ditt FO-nummer på PRHs webbplats.

Uppge också i anmälan

 • dina kontaktuppgifter
 • uppgifter om verksamhetsställen och i vilka kommuner verksamhet bedrivs
 • datum när yrkesutövningen börjar
 • vilka tjänster du tillhandahåller 
 • uppgifter om patientregistret
 • nödvändiga bilagor:
  • läkare eller tandläkare: redogörelse över praktisk arbetserfarenhet
  • kopia av intyg över yrkesexamen inom fotvård
  • kopia av intyg över utbildning i företagshälsovård av sådana sakkunniga inom arbetshygien, det sociala området, ergonomi, tekniskt jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott som arbetar inom företagshälsovården.

Verksamhetsanmälan, anmälan om ändringar i verksamheten eller att verksamheten upphör görs i e-tjänsten (Valviras e-tjänster). Du loggar in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om e-tjänsten erbjuder alternativ vid inloggning, välj inloggning med personbeteckning.

Anmälan styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk i e-tjänsten. Du hittar länken till e-tjänsten i nedre delen av denna sida.
 
I e-tjänsten kan du: 

 • kontrollera och ändra dina egna uppgifter 
 • meddela att verksamheten inleds 
 • meddela förändringar i verksamheten 
 • meddela att verksamheten upphör
 • enkelt följa med handläggningen av anmälan
 • läsa besluten och uppgifterna om registreringen.

Lämna i första hand in anmälan i e-tjänsten. Du kan också sända anmälan på en pappersblankett till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Om du använder blanketten tänk på att fylla i den noggrant. En bristfälligt ifylld anmälan förlänger behandlingen av ärendet. Läs också anvisningen om anmälan om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. Skicka blanketten till det regionförvaltningsverk vars område din anmälan i huvudsak gäller. 

Den eftersträvade handläggningstiden är två månader. Regionförvaltningsverket tar dock emot ett stort antal anmälningar, vilket gör att handläggningstiden ibland kan vara längre. Det snabbaste sättet att inleda ärendet är genom att använda e-tjänsten. Behandlingen av ansökan går snabbare om anmälningsblanketten är noggrant ifylld och du har bifogat de bilagor som behövs.

Anmälan kostar 240 euro. Om anmälan inte är gjord i e-tjänsten är motsvarande avgift för anmälan 288 euro. I handläggningsavgiften ingår också registrering i det riksomfattande registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri). Efter registreringen skickas fakturan till dig från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

En ny registrering och registrering av ändringar kostar 80 euro. Om anmälan inte är grord i e-tjänsten är motsvarande avgift för beslut 96 euro. Om du behöver anmäla flera ändringar kan du göra detta på en och samma gång till samma pris.

Det kostar ingenting att meddela förändringar i den självständiga yrkesutövarens basuppgifter eller de kommuner där verksamhet bedrivs. Det är också avgiftsfritt att meddela att verksamheten upphör helt och hållet eller vid ett enskilt verksamhetsställe.
 
Avgiften är den samma oavsett om registreringen avslås eller godkänns. Du kan inom sex månader efter att avgiften påfördes begära omprövning av avgiften av regionförvaltningsverket. 

I statsrådets förordning föreskrivs om regionförvaltningsverkets avgifter.

Serviceprislista

Registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri)

Regionförvaltningsverket registrerar dig i det riksomfattandet registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården (Valveri). Mer information om registret och dataskyddet får du av regionförvaltningsverket.

Om det sker förändringar i verksamheten måste du underrätta regionförvaltningsverket om dessa. Hit hör exempelvis att ett nytt verksamhetsställe tillkommer, att verksamheten upphör vid ett verksamhetsställe, att verksamhet bedrivs i en ny kommun eller ändringar i patientregistren. Om verksamheten upphör ska detta meddelas inom 30 dagar efter att den upphört.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Innehållspublicerare