Tillstånd och anmälningar inom privat socialservice 

Privata tjänsteproducenter ska registreras i Soteri-registret från och med årsskiftet. Användningen av Valveri-registret upphör.
Ibruktagandet av det nya Soteri-registret gör att kundernas e-tjänst hålls stängd under december. Soteris e-tjänst öppnar i början av januari 2024.  Läs mer.

Du som är tjänsteproducent, kontrollera att dina uppgifter i Valveri är rätt, för uppgifterna från Valveri överförs till Soteri.

Läs mer om Soteri

En privat serviceproducent ska vara registrerad i det riksomfattande registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Valveri för att kunna producera socialservice. Registrering sker genom att ansöka om tillstånd eller göra anmälan. 

Den som producerar privata tjänster dygnet runt ska lämna en ansökan för att bli registrerad. Andra producenter av socialservice gör en anmälan. På den här sidan finns först information om hur man gör ansökan och sedan hur man gör anmälan.

Information om tillstånd

Om du är en privat producent av socialservice dygnet runt måste du ha tillstånd att ordna tjänster. Sådana tjänster är till exempel boendeservice med heldygnsomsorg för klientgrupper av olika slag, institutionsvård inom missbrukarvården, en barnskyddsenhet eller ett professionellt familjehem.

Produktion av annan socialservice än socialservice dygnet runt förutsätter att producenten gör anmälan. Se anvisningarna om hur man gör en anmälan i punkten Information om anmälan.

Med serviceproducent avses till exempel ett företag i bolagsform, en stiftelse eller en förening. 

En verksamhetsenhet som producerar privat socialservice ska ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning. Lokalerna ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpliga för den vård, fostran och övriga omsorg som tillhandahålls där. Antalet anställda ska vara tillräckligt med avseende på verksamheten, klienternas servicebehov och antalet klienter. 

Dessutom ska verksamhetsenheten ha en ansvarig person som svarar för att de tjänster som genomförs vid verksamhetsenheten uppfyller de krav som ställs på dem. Den ansvariga personen ska ha en lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och ledarförmåga.

Tillstånd beviljas om serviceproducentens verksamhetsenheter uppfyller de villkor som nämns ovan och serviceproducenten kan på ett ändamålsenligt sätt svara för sina ekonomiska förpliktelser. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga klientsäkerheten och som gäller mängden tjänster, de anställda, lokaliteterna, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna. Efter att ha beviljat tillstånd registrerar regionförvaltningsverket serviceproducentens och verksamhetsenhetens uppgifter i det riksomfattande registret Valveri. 

Du ska ansöka om ändring av ditt tillstånd om verksamheten i en tillståndspliktig enhet ändras väsentligt. Väsentliga förändringar är t.ex. att verksamhet flyttar till nya lokaler, att verksamheten utvidgas och att det görs betydande ändringar i antalet anställda eller i personalstrukturen. Ansök om ändring av tillståndet innan verksamheten ändras.

Dessutom ska du, beroende på vilken myndighet som beviljat tillståndet, skriftligen underrätta antingen regionförvaltningsverket eller Valvira om den ansvariga personen för servicen byts eller om verksamhetsenheten lägger ned sin verksamhet.

Uppgifterna om serviceproducenten hos regionförvaltningsverket och Valvira ska också hållas aktuella. Meddela till exempel om kontaktpersonerna, kontaktinformationen eller verkställande direktören ändras.

När du anmäler en ny ansvarig person bedömer regionförvaltningsverket huruvida personen uppfyller villkoren för ansvarig person. Sådana krav är lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga. Regionförvaltningsverket utfärdar beslut om bytet av ansvarig person och registrerar den nya ansvariga personens uppgifter i Valveri.

Gör så här för att ansöka om tillstånd

Ansök om tillstånd hos regionförvaltningsverket när du producerar service i ett enda regionförvaltningsverks område. Ansök om tillstånd hos Valvira när

 • du har tillståndspliktig verksamhet inom två eller flera regionförvaltningsverks område
 • du har tillståndspliktig verksamhet på ett enda regionförvaltningsverks område och ansöker om tillstånd att utvidga verksamheten också till ett annat regionförvaltningsverks område.

Du kan inleda verksamheten först när du beviljats tillstånd.

Du ska ansöka om ett nytt tillstånd om ditt FO-nummer ändras till exempel genom företagsarrangemang. Innan du skickar ansökan kan du beroende på den planerade verksamhetens omfattning preliminärt fråga antingen regionförvaltningsverket eller Valvira om du har möjlighet att få tillstånd till en ny enhet.

Du kan skicka ansökan med bilagor

 • via tjänsten för elektronisk ärendehantering. Du hittar länken till tjänsten nederst på den här sidan.
 • per e-post eller per post till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område den enhet som din ansökan gäller finns. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

I e-tjänsten för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården kan du ansöka om nytt tillstånd att producera privat social- och hälsovårdsservice, ansöka om ändring av tillstånd och meddela ändringar i uppgifterna om serviceproducenten. E-tjänsten är avsedd för serviceproducenter som verkar med tillstånd av Valvira eller regionförvaltningsverken. 

E-tjänsten kan inte användas för att skicka anmälningar som gäller anmälningspliktig socialservice. De här anmälningarna ska skickas till socialvårdsmyndigheterna i det välfärdområde inom vilket du planerar att producera service.

Som bilaga till ansökan ska du skicka en verksamhetsenhetsbilaga. Av bilagan ska framgå enhetens uppgifter, servicebransch, antalet klientplatser som söks och antalet anställda. Du kan skicka tillståndsansökan och verksamhetsenhetsbilagan redan innan du samlat de övriga bilagorna. Regionförvaltningsverket beviljar emellertid inte tillstånd innan alla nödvändiga bilagor kommit in.

Du hittar länkar till blanketterna nederst på den här sidan. 

Handläggningstiden för tillståndsansökningar vid regionförvaltningsverket är i genomsnitt två månader. Regionförvaltningsverket beviljar emellertid inte tillstånd innan alla nödvändiga bilagor kommit in.

För handläggningen av din ansökan om tillstånd tas ut en avgift som också omfattar registreringen i Valveri. Avgiftens storlek bygger på lag och förordningar.  

År 2023 är tillståndsavgiften för en ny serviceproducent 3 300 euro, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Att lägga till en ny verksamhetsenhet kostar 2 475 euro, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Avgiften för regionförvaltningsverkets inspektion i anslutning till ett tillstånd är 1 650 euro.  Inspektionsavgiften läggs till tillståndsavgiften, vilket innebär att tillståndet för en ny verksamhetsenhet för en ny serviceproducent inklusive inspektionsavgiften kostar 4 950 euro, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Avgifternas belopp kan variera från år till år.

1. Du som serviceproducent skickar ansökan till regionförvaltningsverket

2. En handläggare, dvs. föredragande, utses för din ansökan vid regionförvaltningsverket. Personen är din kontaktperson i tillståndsärendet.

3. Föredraganden tar kontakt med dig för att be om kompletteringar till din ansökan, avtala om ett inspektionsbesök eller i något annat ärende som anknyter till tillståndsansökan.

4. Fyll i inspektionsberättelsen.
Före inspektionsberättelsen skickar regionförvaltningsverket inspektionsberättelsen till dig för ifyllande. Du ska returnera den till regionförvaltningsverket senast på utsatt dag före inspektionen.

5. Regionförvaltningsverket gör i allmänhet en tillståndsinspektion i enheten.

 • Inspektionen kan göras som ett fysiskt besök eller endast utifrån dokument. Föredraganden i tillståndsärendet beslutar hur inspektionen görs. Inspektionen ska helst göras samtidigt med en företrädare för det välfärdsområde där verksamhetsenheten som tillståndsansökan gäller finns. Om det inte är möjligt att göra en gemensam inspektion med välfärdsområdet gör båda instanserna inspektionen separat.

Vid inspektionsbesöket utför regionförvaltningsverkets företrädare följande åtgärder:

 • kontrollerar lokalerna
 • går igenom de ärenden och handlingar som anknyter till handläggningen av tillståndsansökan med dig
 • ger handledning och instruktioner om olika punkter i inspektionsberättelseformuläret 
 • antecknar sina observationer i inspektionsberättelsen

6. Regionförvaltningsverket avgör ärendet och utfärdar ett beslut om det.

7. Regionförvaltningsverkets beslut kan överklagas. En anvisning om hur man anför besvär skickas som bilaga tillståndsbeslutet.

Information om anmälan

Gör en skriftlig anmälan om produktion av privat socialservice till det välfärdsområde på vars område du avser att producera tjänster.  Om du avser producera tjänster inom flera välfärdsområden ska du göra anmälan till varje välfärdsområde. Välfärdsområdet fogar sitt eget utlåtande till din anmälan och skickar anmälan och utlåtandet till regionförvaltningsverket, varefter regionförvaltningsverket fattar beslut om registrering av serviceproducenten och tjänsterna.

Observera att stödtjänster för hemservice inte registreras vid regionförvaltningsverket, utan de anmäls endast till det välfärdsområde där producenten avser att producera tjänster.  

Valvira eller regionförvaltningsverket kan registrera anmälningspliktig socialservice när serviceproducenten anmäler servicen till regionförvaltningsverket eller Valvira i anslutning till tillståndsansökan. I detta fall ska utlåtandet av välfärdsområdet också omfatta de anmälningspliktiga socialtjänster som nämns i tillståndsansökan.

Om ditt FO-nummer ändras ska du göra en ny anmälan om privat socialservice. Producentens FO-nummer är en viktig uppgift i registret Valveri. 

Du ska anmäla produktion av privat socialservice skriftligen med formuläret Anmälan om privat socialservice.

Foga följande handlingar till anmälan: 

 • aktuellt   handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan 
 • kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna om sökanden är ett företag, annan sammanslutning eller stiftelse  
 • verksamhetsplan av vilket framgår verksamhetens innehåll och dess planerade omfattning; eventuella underleverantörer som används, utredning om klientel samt personalplan och personalstruktur
 • kopia av examensbevis och utredning över arbetserfarenhet för den person som ansvarar för servicen (matrikelutdrag eller kopior på arbetsintyg) 
 • utredning över registerföring av klienter, t.ex. registerbeskrivning 
 • utlåtande av välfärdsområdet (vem som ska ge utlåtandet kan kontrolleras på välfärdsområdets webbplats, per telefon via växeln eller via registratorskontoret, dit det lönar sig att först höra av sig)
 • vid behov straffregisterutdrag för andra personer än personer som har arbetsavtal och som arbetar med barn (även en företrädare för socialvården i kommunen kan kontrollera utdragen och göra en anteckning om saken i kommunens utlåtande)

Om verksamhetsenheten har lokaler, lämna också in

 • aktuell planritning och dispositionsplan över de rum som används för verksamheten
 • räddningsplan och utredning om utrymningssäkerheten
 • utlåtande av räddningsmyndigheterna
 • utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten eller, beroende på servicen, hälsoskyddsmyndighetens intyg över mottagande av anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen.

Den service som du anmält registreras när regionförvaltningsverket fått alla handlingar som behövs för att handlägga anmälan och serviceproducenten och servicen uppfyller villkoren för registrering. 

För handläggningen av din anmälan tas ut en avgift som också omfattar registreringen i Valveri. Avgiftens storlek bygger på lag och förordningar.  

År 2023 kostar registreringen av en ny serviceproducent 740 euro. Att lägga till en ny verksamhetsenhet kostar 165 euro. Avgifternas belopp kan variera från år till år. 

1. Skicka anmälan och bilagorna till välfärdsområdet (till exempel till registratorskontor). 

 • Välfärdsområdet kan vid behov be att du kompletterar din anmälan. Välfärdsområdet kan ge ett utlåtande om din anmälan, och bedömer bland annat huruvida eventuella lokaler är lämpliga för verksamheten.  

2. Välfärdsområdet lämnar anmälan, dess bilagor och sitt utlåtande till regionförvaltningsverket. 

3. Regionförvaltningsverket ber vid behov om att få komplettering av välfärdsområdet som lämnade utlåtandet eller av dig som serviceproducent. 

4. Regionförvaltningsverket avgör ärendet och utfärdar ett beslut om det. 

5. Regionförvaltningsverkets beslut kan överklagas. 

 • En anvisning om hur man anför besvär skickas som bilaga till beslutet.

Så här görs anmälan

En privat serviceproducent som utövar annan än socialserviceverksamhet dygnet runt ska göra en skriftlig anmälan om verksamheten. Med serviceproducent avses ett företag i bolagsform, ett firmanamn, en förening eller en stiftelse. 

Gör en skriftlig anmälan till varje välfärdsområde där servicen produceras innan du inleder, väsentlig ändrar eller upphör med verksamheten. Välfärdsområdet fogar sitt eget utlåtande till din anmälan och skickar anmälan och utlåtandet till regionförvaltningsverket, varefter regionförvaltningsverket fattar beslut om registrering av serviceproducenten och tjänsterna.

Till anmälningspliktig socialservice hör till exempel hemtjänst och andra öppenvårdstjänster inom socialvården såsom familjearbete. Om du samtidigt lämnar in ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt (tillståndsansökan), kan du lämna in anmälan om anmälningspliktig service med samma ansökan. 

En verksamhetsenhet som producerar privat socialservice ska ha ett tillräckligt antal anställda med avseende på servicebehovet och antalet klienter. Med verksamhetsenhet avses till exempel en serviceproducent som producerar hemservice eller, om det är fråga om en mycket omfattande serviceverksamhet, verksamhet som drivs från ett verksamhetsställe till exempel på ett bestämt verksamhetsområde.

Om verksamhetsenheten har verksamhetslokaler, ska de vara tillräckliga och ändamålsenliga. Inom socialvårdens öppna tjänster har serviceproducenten dock inte alltid verksamhetslokaler, om tjänster produceras till exempel i klienternas hem.

Dessutom ska verksamhetsenheten ha en ansvarig person som svarar för att de tjänster som genomförs vid verksamhetsenheten uppfyller de krav som ställs på dem. Den ansvariga personen ska ha en lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga. Verksamhetsområdet och mängden tjänster eller anställda som ålagts en ansvarig person ska vara sådana att den ansvariga personen i verkligheten kan ansvara för verksamhetens kvalitet och klientsäkerhet.

Huvudregeln är att den ansvariga personen ska ha en lämplig högskoleexamen, men det här kravet kan frångås när det gäller småskaliga hemserviceföretag. I sådana företag kan också en närvårdare vara ansvarig person. I enheten kan det i så fall arbeta i regel högst tre personer inklusive den ansvariga personen.

Välfärdsområdet ger regionförvaltningsverket ett utlåtande där välfärdsområdet bedömer serviceproducentens verksamhetsförutsättningar. Frågor som behandlas är till exempel: 

 • Uppfyller servicen de krav som ställs i lag? 
 • Lämpar sig verksamhetslokalerna för verksamheten i fråga? 
 • Har den ansvariga personen tillräcklig kännedom om branschen, tillräcklig ledarförmåga och lämplig utbildning? 
 • Är den ansvariga personens ansvarsområden rimliga och möjliga att hantera?
 • Motsvarar personalstrukturen och antalet anställda behovet av service? 

En serviceproducent registreras i det riksomfattande registret över serviceproducenter inom den privata social- och hälsovården Valveri, serviceproducentens verksamhetsenhet uppfyller de villkor som nämns ovan och om serviceproducenten är förmögen att svara för sina ekonomiska förpliktelser på ett ändamålsenligt sätt. Regionförvaltningsverket utfärdar ett beslut om registrering. 

 Du ska göra anmälan om din verksamhet ändras väsentligt. Väsentliga förändringar är t.ex. att verksamhet flyttar till nya lokaler, att verksamheten utvidgas och att det görs betydande ändringar i antalet anställda eller i personalstrukturen. 

Gör anmälan till välfärdsområdet om du flyttar till nya lokaler eller utvidgar verksamheten. Utvidgning av verksamheten avser också produktion av nya sociala tjänster som tidigare inte har producerats. Gör anmälan om ändring till alla välfärdsområden i vilka du avser att producera tjänster.

Gör en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket om den ansvariga personen för servicen byts eller om en verksamhetsenhet avslutar sin verksamhet. Uppgifterna om serviceproducenten hos regionförvaltningsverket och välfärdsområdet ska också hållas aktuella. Meddela om kontaktpersonerna, kontaktinformationen eller verkställande direktören ändras.

När du anmäler en ny ansvarig person bedömer regionförvaltningsverket huruvida personen uppfyller villkoren för ansvarig person. Regionförvaltningsverket utfärdar beslut om bytet av ansvarig person och registrerar den nya ansvariga personens uppgifter i Valveri.

Vanliga frågor

Huvudregeln är att verksamhetsenhetens ansvariga person ska ha en lämplig högskoleexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga. I småskaliga hemserviceföretag kan också en närvårdare vara ansvarig person. I enheten kan det i så fall arbeta i regel högst tre personer inklusive den ansvariga personen.

Serviceproducenten ska verka i enlighet med tillståndet eller sin registrerade anmälan. Serviceproducenten svarar för att antalet anställda och personalstrukturen motsvarar antalet klienter som får service och deras servicebehov. Om serviceproducenten ansökt om tillstånd för anordnandet av service avser det antal anställda som nämns i tillståndsbeslutet minimiantalet anställda som arbetar i enheten.

Läs mer om säkerställandet av kvaliteten inom socialservice

Du kan fråga om saken per telefon eller e-post hos det regionförvaltningsverk på vars område service produceras. Serviceproducenten har också möjlighet att själv granska sina registrerade uppgifter via e-tjänsten.

E-tjänsten

En serviceproducent av privat service dygnet runt ska ansöka om ändring av det tidigare tillståndet när verksamheten ändras i väsentlig grad. Om du avser att inleda verksamhet i en ny enhet ska du således ansöka om ändring av ditt tillstånd. Ansök om ändring av ditt tillstånd på grund av verksamhetens omfattning antingen hos regionförvaltningsverket eller hos Valvira.

En serviceproducent som producerar annan service än service dygnet runt ska göra anmälan till varje välfärdsområde där serviceproducenten avser producera service. Du ska göra anmälan innan du inleder verksamhet i ett nytt välfärdsområde. Gör en ny anmälan också när du börjar producera ny service som du tidigare inte anmält till det aktuella välfärdsområdet.

Kontakta det välfärdsområde där du avser producera service. Du får också råd och handledning av regionförvaltningsverket per telefon eller e-post. Om du inte vet vem du ska kontakta, skicka din förfrågan till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

I regel förutsätts verksamhetsenheter inom socialvården inte ha tillstånd inom hälso- och sjukvården. Ett tillstånd för socialservice och registrering för produktion av boendeservice täcker även en del av tjänsterna inom hälso- och sjukvården. När det gäller att trygga högklassig service på boendeserviceenheterna är det väsentligt att servicen också omfattar åtminstone en del av de hälso- och sjukvårdstjänster som klienterna behöver, till exempel läkemedelsbehandling. 

Tillstånd inom hälso- och sjukvården förutsätts om boendeenhetens verksamhet inkluderar följande tjänster inom hälso- och sjukvården: 

 1. smärtpumpbehandling 
 2. intravenös läkemedelsbehandling  
 3. intravenös vätskebehandling 
 4. narkotiskt läkemedel som ges med injektion 
 5. substitutionsbehandling  
 6. avgiftsbelagd vaccinationsverksamhet (som inte ingår i avtalet med kommunen om vaccinering av klienterna i boendeenheten)

Tillstånd inom hälso- och sjukvården förutsätts också när hälso- och sjukvårdstjänster (till exempel hemsjukvård) också tillhandahålls klienter utanför socialvårdens boendeenhet. 

Länkar till lagar