Begränsat läkemedelsförråd

Läkemedelslagen ändrades från och med 1.4.2022 så att enheter för serviceboende inom socialvården får upprätthålla begränsade läkemedelsförråd för gemensamt bruk.

Enheter för serviceboende inom socialvården kan beviljas tillstånd för begränsat läkemedelsförråd under de förutsättningar som nämns i läkemedelslagen. Tillstånd kan beviljas boendeserviceenheter som upprätthåller begränsade läkemedelsförråd avsedda för klienternas oförutsedda och akuta behov av medicinering samt för sådana situationer där en redan konstaterad sjukdom eller ett redan konstaterat tillstånd hos en klient förvärras och kräver snabb läkemedelsbehandling.

Främst sköts läkemedelsbehandlingen av klienterna i enheterna som förut, med mediciner baserade på personligt recept, levererade från öppenvårdsapotek.  

Privata serviceproducenter ska anhålla om tillstånd, och enheter inom offentliga sektorn ska göra en anmälan till regionförvaltningsverket eller till Valvira, innan de grundar ett begränsat läkemedelsförråd.

Läkemedelslagen reglerar upprätthållandet av begränsade läkemedelsförråd. Samma villkor för att upprätthålla begränsade läkemedelsförråd gäller både de offentliga och de privata serviceproducenterna.

Uppgifterna om de offentliga och privata serviceproducenterna som upprätthåller begränsade läkemedelsförråd lagras i Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register. Valvira är personuppgiftsansvarig.

 

Om tillståndet

Tillstånd som beviljas en privat serviceproducent för ett begränsat läkemedelsförråd kostar 900 euro, om vi inte gör en separat inspektion av läkemedelsförrådet.  Tillståndet kostar 1440 euro om vi inspekterar läkemedelsförrådet innan tillståndet beviljas.

Behandlingsavgiften är 200 euro för en registeranmälan om ett begränsat läkemedelsförråd gjord av en offentlig serviceproducent.

Avgifterna baserar sig på statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken. Inom sex månader kan du begära omprövning av avgiften av regionförvaltningsverket.

Serviceprislista

Kommunen är skyldig att anmäla om begränsade läkemedelsförråd i dess verksamhetsenheter till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde kommunen finns. Kommunala verksamhetsenheter på Åland gör dock sin anmälan till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kommunen ska försäkra sig om att verksamhetsenheterna uppfyller lagens villkor för inrättande av begränsade läkemedelsförråd. 

Gör en tillståndsansökan till det regionförvaltningsverk inom vars område verksamhetsenheten är belägen.  Enheter på Åland ska lämna in tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Om du har enheter inom områden som sträcker sig över flera regionförvaltningsverk ska du söka tillstånd hos Valvira.

Om du som privat serviceproducent vill inrätta ett begränsat läkemedelsförråd behöver du ett tillstånd. Du kan inte inrätta ett begränsat läkemedelsförråd innan du har beviljats tillstånd för det. 

Som offentlig serviceproducent ska du göra en registeranmälan om ett begränsat läkemedelsförråd innan du inrättar ett sådant i din verksamhetsenhet.

Så här du ansöker om tillstånd

Du kan göra en tillståndsansökan och en anmälan om begränsat läkemedelsförråd via en krypterad blankett. På samma blankett kan du både söka tillstånd och anmäla om väsentliga förändringar.

Om du inte lyckas göra en ansökan eller en anmälan via den krypterade förbindelsen kan du också ladda ner och skriva ut blanketten och sända den till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, antingen som bilaga i till ett e-postmeddelande eller med posten.

Privata serviceproducenter och kommuner ska meddela om väsentliga ändringar i upprätthållandet av ett begränsat läkemedelsförråd och om avslutandet av förrådet. Anmälan ska lämnas in till den myndighet som har behandlat enhetens tillståndsansökan eller anmälan om ett begränsat läkemedelsförråd.

Som väsentlig ändring av ett begränsat läkemedelsförråd kan exempelvis betraktas

 • väsentlig ändring av enhetens bolagsform
 • väsentlig ändring av den erbjudna servicen eller i antalet klienter
 • byte av ansvarig person eller av legitimerad läkare som godkänt läkemedelsplanen för det begränsade läkemedelsförrådet​​​​​​​

Då du anhåller om tillstånd eller gör en anmälan om ett begränsat läkemedelsförråd ska du bifoga verksamhetsenhetens läkemedelsplan till den del den berör det begränsade läkemedelsförrådet.

Till tillståndsansökan eller anmälan behövs bland annat 

 • serviceproducentens och verksamhetsenhetens basuppgifter
 • serviceproducentens FO-nummer
 • verksamhetsenhetens OID-kod
 • kontaktuppgifter till den ansvariga personen för läkemedelsförrådet
 • antal anställda som deltar i läkemedelsbehandlingen från läkemedelsförrådet 

Om du inte känner till OID-koden för din enhet kan du kontrollera den i organisationsregistret för social- och hälsovården som förs av Institutet för hälsa och välfärd https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501

 

För att få inrätta och upprätthålla ett begränsat läkemedelsförråd ska följande villkor uppfyllas:

 1. Det har utsetts en ansvarig person för det begränsade läkemedelsförrådet. Den ansvariga personen finns regelbundet på plats i enheten. Den ansvariga personen är en vid verksamhetsenheten arbetande läkare eller en sådan legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har tillräcklig kompetens och utbildning i läkemedelsbehandling.
 2. Upprätthållandet och användningen av det begränsade läkemedelsförrådet grundar sig på en plan för läkemedelsbehandling som godkänts av en legitimerad läkare.
 3. Läkemedelsbehandling från det begränsade läkemedelsförrådet vid verksamhetsenheten ges endast av sådana legitimerade yrkesutbildade personer eller yrkespersoner med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården eller yrkespersoner inom socialvården, som har behövlig utbildning och säkerställd kompetens inom läkemedelsbehandling. Ovan nämnda anställda är på plats i tillräcklig utsträckning under alla tider på dygnet.
 4. Det begränsade läkemedelsförrådet ska upprätthållas i låsta och ändamålsenliga utrymmen och medicinerna i förrådet ska förvaras separat från klienternas personliga mediciner.  Övervakningen av läkemedelsförbrukningen ska ordnas på lämpligt sätt.
 5. Läkemedsutbudet i det begränsade läkemedelsförrådet har i planen för läkemedelsbehandling begränsats till sådana läkemedelspreparat som motsvarar klienternas oförutsedda och akuta behov av läkemedelsbehandling och som behövs i situationer där en redan konstaterad sjukdom eller ett redan konstaterat tillstånd hos klienten förvärras och kräver snabb läkemedelsbehandling.
 6. Verksamhetsenheten ser till att klienterna har möjlighet att under alla tider på dygnet få tillgång till läkartjänster på ett sätt som motsvarar deras vårdbehov.  ​​​​​​

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar

Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen (192/2022)

Läkemedelslag (395/1987)