Registrering av hittegodsbyråer

En hittegodsbyrå måste ha tillstånd av regionförvaltningsverket för verksamheten. Vi för ett register över hittegodsbyråer som har fått tillstånd.

Hittegodsbyråerna svarar för inlämningsfynden. Med inlämningsfynd avses hittegods som tas om hand i exempelvis 

  • fortskaffningsmedel i allmän trafik, på järnvägs- eller busstationer eller motsvarande trafikområden
  • ämbetsverk, läroinrättningar eller på sjukhus,
  • affärslokaler, teatrar eller idrottshallar eller motsvarande lokaler.

Polisen svarar för hittegods som hittas på andra ställen än ovan. Polisen svarar för hittegods som man hittar på exempelvis gatan eller busshållplatsen.

Registrering av hittegodsbyråer

Du kan formulera din tillståndsansökan för en hittegodsbyrå fritt. Skriv följande i ansökan:

  • sökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter
  • hittegodsbyråns driftställen och kontaktuppgifterna till dem
  • namn och personbeteckning för föreståndaren som ansvarar för hittegodsbyrån. Om en personbeteckning saknas, skriv födelsedatumet i stället.

Skicka tillståndsansökan för hittegodsbyrån per e-post till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland [email protected] Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar tillstånd för hittegodsbyråer i hela Finland.

Vid behov får du närmare råd av Heidi Turpela, överinspektör, tfn 0295 018 624, [email protected] 

Behandlingen av tillståndet är avgiftsbelagt. Handläggningsavgiften för hittegodsbyråer är 505 euro. Avgiften för behandlingen av en ändring av tillstånd för hittegodsbyråer är 210 euro.

Det är fråga om ändring av tillståndet till exempel om den ansvariga föreståndaren för hittegodsbyrån har bytts.

Tillstånd för hittegodsbyrå beviljas om sökanden uppfyller följande förutsättningar:

  • sökanden har rätt att bedriva näringsverksamhet i Finland
  • sökanden är inte i konkurs
  • om sökanden är en fysisk person ska personen vara myndig och inte ha fått sin handlingsbehörighet begränsad
  • sökanden har uppgett en ansvarig föreståndare som uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i hittegodslagen.

Regionförvaltningsverket ska förbjuda en hittegodsbyrå, om den hålls utan tillstånd i strid med hittegodslagen. Förbudet kan effektiviseras med vite.

Den ansvariga föreståndaren för hittegodsbyrån är skyldig att se till att hittegodsbyrån upprätthålls lagenligt. En hittegodsbyrå ska på begäran ge regionförvaltningsverket handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Meddelande till hittegodsbyråer 7.7.2021