Anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Vi för ett register över konsumentkreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån ska göra en anmälan till oss för att tas upp i registret. 

Information om registeranmälan

Lämna en anmälan om att tas upp i registret om du har för avsikt att erbjuda sådana konsumentkrediter som avses i konsumentskyddslagen eller förmedla person-till-person-lån.

Registreringsplikten gäller inte

 • tillhandahållare av betaltjänster och kreditgivare som övervakas av Finansinspektionen
 • pantlåneinrättningar
 • staten, kommuner eller annan offentlig sektor 
 • företag som bara beviljar krediter för att finansiera köp av nyttigheter som de säljer
 • företag som har verksamhet i någon annan europeisk stat och bara tillfälligt erbjuder konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån i Finland.

Förutsättningarna för att tas upp i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån är följande:

 • sökanden har rätt att bedriva näringsverksamhet i Finland
 • sökanden är inte i konkurs 
 • sökanden är tillförlitlig
 • sökanden har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet 
 • om sökanden är en fysisk person ska hen vara myndig och ha rättshandlingsförmåga.

Mer information om registreringsförutsättningarna och vilka handlingar som behövs för att bedöma om förutsättningarna uppfylls finns i anvisningen om hur registeranmälan ska fyllas i.

Företag som är upptagna i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån ska på eget initiativ anmäla ändringarna i uppgifterna till oss om

 • företagets verksamhet ändras (om det till exempel börjar eller slutar förmedla person-till-person-lån eller ta emot kundmedel)
 • parter vars tillförlitlighet bedömdes i samband med registreringen ändras
 • personer med kännedom om kreditverksamhet som finns i registret ändras
 • en ny firma eller bifirma eller om en bifirma inte längre används
 • kontaktuppgifterna ändras
 • företaget lägger ner verksamheten.

Ändringsanmälan kan formuleras fritt eller med blanketten för ändringsanmälan.

Skriv i registeranmälan om du har för avsikt att bevilja konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom.

Skriv i registeranmälan om du i din verksamhet har för avsikt att ta emot kundmedel. Bifoga en redogörelse för hur du hanterar och förvarar kundmedlen.

Vi bedömer på basis av anmälan och redogörelsen om anmälaren är lämplig att ta emot kundmedel. 

Målet är att registeranmälan ska behandlas inom två veckor.

Registerbeslutet och ändringar i registret är avgiftsbelagda för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån.

Du hittar mer information om avgifterna i vår serviceprislista. 

Det är ett brott att erbjuda konsumentkrediter och förmedla person-till-person-lån utan att vara registrerad. För det kan man dömas till böter eller maximalt sex månaders fängelse. 

Om du misstänker att ett oregistrerat bolag erbjuder konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån bör du anmäla det till oss.

Om du har lämnat en anmälan till registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån är du skyldig att lämna vissa uppgifter till regionförvaltningsverket så att registreringsförutsättningarna kan bedömas. 

Enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare måste vissa utländska personers tillförlitlighet och lämplighet att ta emot kundmedel bedömas. Därför måste vi få vissa uppgifter. Motsvarande uppgifter behövs också för finska medborgare som bor utomlands.
Om utländska personers tillförlitlighet behöver bedömas bör du lämna oss följande utredningar om personen:

 • straffregisterutdrag (högst tre månader gammalt)
 • utdrag ur näringsförbudsregistret.

Om utländska personers lämplighet att ta emot kundmedel behöver bedömas bör du lämna oss följande utredningar om personen:

 • utdrag ur utsökningsregistret
 • utdrag ur skuldsaneringsregistret
 • utdrag ur kreditupplysningsregistret
 • beskattningsbeslut.

Om vissa utredningar inte är tillgängliga så bedömer vi behovet av dem från fall till fall.
Vid behov kan du kontakta oss per e-post för mer information: [email protected]

Länkar till lagar