Desinfektion av transportfordon

Många smittsamma djursjukdomar sprids lätt från land till land med djurtransporter. Även fordon som har besökt djurgårdar utomlands kan transportera sjukdomsalstrare t.ex. på insidan eller på däcken. Därför ska transportbilar rengöras och desinficeras i Finland. De får användas för transport av djur i Finland först efter att de desinficerats.

Kravet på desinfektion gäller fordon som transporterar nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfän.

Vanliga frågor

När djur transporteras från Finland till utlandet

Transportfordon som transporterar djur från Finland till utlandet ska rengöras och desinficeras på en godkänd desinfektionsplats både i Finland före lastning och efter återresan till Finland före en ny djurtransport.

Om djur transporteras med ett transportfordon efter det att lasten lossats i Finland eller ut från Finland, ska det rengöras och desinficeras på en godkänd desinfektionsplats före en ny lastning.

När djur transporteras till Finland från utlandet

Transportfordon som transporterar djur till Finland från utlandet ska rengöras och desinficeras på en godkänd desinfektionsplats i avgångslandet före lastning.

Om djur transporteras med ett transportfordon efter det att lasten lossats i Finland eller ut från Finland, ska det rengöras och desinficeras på en godkänd desinfektionsplats före en ny lastning.

Transportfordon som anländer tomma till Finland ska ha rengjorts och desinficerats på en godkänd desinfektionsplats före ankomsten till Finland eller rengöras och desinficeras på en desinfektionsplats som godkänts i Finland före lastning.

Transportbilar som anländer från Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien ska emellertid alltid vara desinficerade redan när de anländer till Finland. Tullen kontrollerar vid gränsen att bilarna är rena och att de har ett intyg över utförd desinficering.

Desinfektionsplatsen ska vara godkänd av regionförvaltningsverket.

Vi kan godkänna en plats där

 • man sett till att sjukdomsalstrare inte kan sprida sig utanför platsen
 • man genom korrekt behandling av avloppsvatten och avfall strävar efter att förhindra spridning av sjukdomsalstrare
 • fordon tvättas och desinficeras effektivt.

Om du vill utföra desinfektion av transportbilar på ett godkänt sätt, ansök om godkännande hos regionförvaltningsverket.

Ange i en fritt formulerad ansökan:

 • dina egna kontaktuppgifter och desinfektionsplatsens kontaktuppgifter
  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • FO-nummer
 • en beskrivning av platsens verksamhet
 • en redogörelse för hur du i din verksamhet förhindrar spridning av djursjukdomar.

Skicka ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Kom ihåg att meddela regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet.

Kommunalveterinären kan göra en inspektion på din desinfektionsplats. Då säkerställer kommunalveterinären att du handlar på det sätt som du nämner i ansökan och iakttar de villkor som anges i beslutet om godkännande.

Avgiften för beslutet om godkännande beror på den tid som gått åt till att fatta beslutet. 

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar