Anmälan om yrkesmässig och omfattande djurhållning

Om du yrkesmässigt eller annars håller sällskaps- och hobbydjur i stor omfattning, gör en skriftlig anmälan om verksamheten till oss. Du måste också föra en uppdaterad förteckning över djurarter och djur. Vid djurhållning ska kraven i djurskyddslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den iakttas.

Information om anmälan

Gör en anmälan, om du:

  • regelbundet säljer eller förmedlar hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur (t.ex. djurbutiker eller regelbunden försäljning av djur på annat sätt, importörer av djur)
  • föder upp hundar eller katter och har minst sex avelshonor som har fött minst en gång (t.ex. kennlar)
  • håller minst sex hundar eller katter över fem månader i vård, förvaring eller utbildning (t.ex. hund- och kattpensionat)
  • har minst sex vuxna hästar (t.ex. travstall, travtränare, ridskolor och professionella uppfödare)
  • bedriver annan yrkesmässig eller omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur (t.ex. omfattande uppfödning av kaniner, gnagare eller reptiler).

Om du håller på att inleda yrkesmässig eller annars omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur, gå till väga på följande sätt:

  1. Ta reda på vilka krav djurskyddsbestämmelserna ställer på hållning av olika djurarter. Kontakta vid behov kommunalveterinären i din region.
  2. Fyll i blanketten "Anmälan om djurhållning eller djurförmedling".
  3. Skicka blanketten till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten bedrivs.
  4. För en uppdaterad förteckning över de djur som är föremål för verksamheten.

Gör anmälan minst 30 dygn innan verksamheten inleds.

Vi för register över de djurhållare som gjort anmälan. När vi har granskat anmälan kan vi meddela de föreskrifter som behövs för att förebygga djurskyddsskador. Om din verksamhet inte uppfyller djurskyddskraven, kan vi efter att ha hört dig förbjuda dig att bedriva verksamheten. Kommunalveterinären övervakar att djurskyddslagstiftningen iakttas.

Anmälan är avgiftsfri.

Om det sker förändringar i verksamheten, meddela oss om detta 14 dygn innan verksamheten ändras eller avslutas.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Livsmedelsverket

Mer information i ämnet