Regionförvaltningsverkets uppgifter inom småbarnspedagogiken 

Regionförvaltningsverkets uppgifter inom småbarnspedagogiken är:  

Den småbarnspedagogiska personalens arbetshälsa övervakas av ansvarsområdet för arbetarskyddet.

Läs mer omansvarsområdet för arbetarskyddet.

Vangliga frågor

Med småbarnspedagogik avses planmässig och målinriktad helhet av barnfostran, undervisning och vård där särskild fokus ligger på pedagogik.    

Daghemsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik är former av småbarnspedagogik.    

Barnet kan utöver förskoleundervisningen ta del i kompletterande småbarnspedagogik.    

Småbarnspedagogiken styrs av lagen om småbarnspedagogik och innehållet i småbarnspedagogiken av grunderna för planen för småbarnspedagogik.   

Mer information på Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriets webbsidor.  

Kommunen ska ordna småbarnspedagogik i den omfattning och i sådana former som kommuninvånarnas  behov förutsätter.  

En kommun eller samkommun kan ordna småbarnspedagogiken själv eller köpa tjänster av någon annan serviceproducent. Man kan använda en servicesedel för att köpa tjänsterna.  

En privat serviceproducent omfattas av anmälningsförfarandet.

Med privat småbarnspedagogik avses småbarnspedagogik som produceras mot ersättning genom att bedriva affärs- eller yrkesverksamhet. En privatperson, sammanslutning eller stiftelse eller ett affärsföretag bildat av ett offentligt samfund kan vara serviceproducent. 

En privat serviceproducent ska göra en skriftlig anmälan om verksamheten innan den inleds eller ändras väsentligt. Anmälan ska göras till det organ eller den tjänsteinnehavare som kommunen förordnar.

I daghemmer jobbar lärare inom småbarnspedagogik, socionomer, barnskötare, speciallärare och daghemsföreståndare.  

Därtill jobbar annan personal i daghemmen vars behörigheter eller titel inte är föreskriven i lag. Sådana är exempelvis biträden och kökspersonal. Också familjedagvårdare är en titel som är definierad i lagen.   

Läs mer i lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om behörigheter för småbarnspedagogisk personal, Lag om småbarnspedagogik 6 kap.

Läs mer om ämnet i statsrådets förordning föreskrivs om dimensioneringen av daghem och familjedaghem.

I barnets plan för småbarnspedagogik skriver man in mål och åtgärder som stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Därtill skriver man in i planen barnets behov av stöd, stödåtgärderna och hur de vidtas.  

Mer information på Utbildningsstyrelsen webbplats:  

Anordnaren och producenten av småbarnspedagogik ska utvärdera den givna småbarnspedagogiken och delta i en extern utvärdering av verksamheten.  

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar nationella externa utvärderingar av småbarnspedagogik. NCU stöder anordnare av småbarnspedagogik och privata aktörer i den lagstadgade självutvärderingen.   

Om man som förälder eller vårdnadshavare är missnöjd med småbarnspedagogikens kvalitet eller bemötandet har föräldern eller någon annan vårdnadshavare rätt att göra in en anmärkning om verksamheten. Anmärkningen ska göras till den ansvariga daghemsföreståndaren, verksamhetsställets ansvarsperson eller ledande tjänsteinnehavare för småbarnspedagogiken.  

Vid tillsynen av småbarnspedagogiken används i allt större utsträckning proaktiva metoder och att tillsynens kundfokus förstärks. Tillsynsmyndigheterna som fastställs i lagen om småbarnspedagogik ska i första hand vägleda och råda anordnare av småbarnspedagogik. Målet med den mångsidiga handledningen och rådgivningen är att småbarnspedagogiken ska hålla hög kvalitet och följa bestämmelserna. Målet är dessutom att minska antalet anmärkningar och klagomål på småbarnspedagogiken.

Vi på regionförvaltningsverket övervakar småbarnspedagogikens kvalitet och genomförande enligt tillsynsprogrammet och utgående från anmälningar om missförhållanden.   

Klientavgifterna för småbarnspedagogik i kommunala daghem eller familjedagvård föreskrivs i lagen om klientavgifter. 

Avgiftens storlek påverkas av familjens storlek, inkomster och om barnet heltid eller deltid tar del i småbarnspedagogiken. 

Avgiften för sådan småbarnspedagogik som ordnas som en köpt tjänst tas ut på samma sätt som för småbarnspedagogik som kommunen själv ordnar. 

Kommunen tar inte ut någon avgift för småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel. Kommunen fastställer servicesedelns värde enligt lagen om servicesedlar och avgiften tas ut av det privata daghemmet. 

Vid oklarheter gällande klientavgifterna för småbarnspedagogik för ditt barn kan du kontakta småbarnspedagogiken i din egen kommun eller kommunens socialombudsman.

Daghem, familjedagvård och öppen småbarnspedagogik ska vara utvecklande, främja lärande samt vara välgörande och trygg. Också barnets ålder, utveckling och andra förutsättningar ska beaktas i servicen.  

En säkerhetsplan samt en brand- och räddningsplan görs upp för småbarnspedagogiken. 

Mer information om säkerheten finns på våra websidor.

Mer information om säkerheten finns också på Utbildningsstyrelsens webbsidor.  

Vi ordnar kortvarig fortbildning för personal inom småbarnspedagogik.

Innehållet i våra fortbildningar anknyter till aktuella teman inom småbarnspedagogiken. Fortbildningsutbudet grundar sig på både riksomfattande och regionala behov med teman som växlar årligen. 

Våra fortbildningar är gratis. Utbildningar ordnas hela året och information om dem finns på våra webbsidor.

Evenemang och utbildning

Understöd för småbarnspedagogikens personalutbildningar, fysiska aktiviteter och olika utvecklingsprojekt söks enligt Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets tidtabeller direkt via deras webbsidor.

Läs mer om understöd som söks hos regionförvaltningsverket.

Länkar till lagar