Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken

Vi samlar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet med regelbundna enkäter in uppgifter om läget inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. På den här sidan publicerar vi rapporterna om enkätsvaren.