Lägesbild från den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken

Vi samlar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet med regelbundna enkäter in uppgifter om läget inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. På den här sidan publicerar vi rapporterna om enkätsvaren.

2021

2020

Lämna en begäran om information till registratorskontoret om du vill ha äldre rapporter från 2020.

Anvisningar om begäran om information