Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset 

Alkuvuodesta voimaan tuleva uusi sote-valvontalaki tulee muuttamaan lupa- ja rekisteröintikäytäntöjä. Verkkosivu päivitetään uuden valvontalain mukaiseksi joulukuun loppuun mennessä.

Ensi vuoden alusta alkaen yksityisten palveluntuottajien pitää rekisteröityä Soteri-rekisteriin. Osana uuden Soteri-rekisterin käyttöönottoa asiakkaiden sähköinen asiointi (Valveri) on kiinni joulukuun ajan. Soterin sähköinen asiointi aukeaa käyttöön tammikuun alussa 2024. Lue lisää.

Lue lisää Soterista

Yksityisen palvelujen tuottajan täytyy olla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnallisessa rekisterissä, Valverissa, jotta hän voi tuottaa sosiaalipalveluja. Rekisteröityminen tapahtuu joko hakemalla lupaa tai tekemällä ilmoituksen. 

Yksityisiä, ympärivuorokautisia palveluja tuottavan täytyy tehdä hakemus rekisteröityäkseen. Muita sosiaalipalveluja tuottavat tekevät ilmoituksen. Tällä sivulla kerrotaan ensin hakemuksen ja sitten ilmoituksen tekemisestä.

Tietoa luvasta

Jos olet yksityisten, ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottaja, sinulla täytyy olla lupa tuottaa palveluja. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi eri asiakasryhmien ympärivuorokautiset asumispalvelut, päihdehuollon laitoshoito, lastensuojeluyksikkö tai ammatillinen perhekoti.

Muiden kuin ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottaminen edellyttää palvelujen tuottajalta ilmoituksen tekemistä. Katso ohjeet ilmoituksen tekemiseen tietoa ilmoituksesta -kohdasta.

Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä, säätiötä tai yhdistystä.

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavassa toimintayksikössä täytyy olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet. Tilojen täytyy sopia terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan asiakkaiden hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle. Toiminnan edellyttämää henkilöstöä täytyy olla riittävä määrä asiakkaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. 

Lisäksi toimintayksiköllä täytyy olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Vastuuhenkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, alan tuntemusta ja johtamistaitoa.

Myönnämme luvan, jos palvelujen tuottajan toimintayksiköt täyttävät edellä mainitut edellytykset ja palvelujen tuottaja kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista, laitteista, tarvikkeista ja toimintatavoista. Luvan myönnettyämme rekisteröimme palvelujen tuottajan ja toimintayksikön tiedot valtakunnalliseen Valveri-rekisteriin. 

Sinun täytyy hakea muutosta lupaasi, jos toiminta luvanvaraisessa yksikössä muuttuu olennaisesti. Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi uusiin toimitiloihin muuttaminen, toiminnan laajentaminen sekä merkittävät muutokset henkilökunnan määrässä tai rakenteessa. Hae luvan muutosta ennen toiminnan muuttamista.

Lisäksi sinun täytyy ilmoittaa kirjallisesti luvan myöntäneen viranomaisen mukaan joko meille aluehallintovirastoon tai Valviraan, jos palvelujen vastuuhenkilö vaihtuu tai toimintayksikkö lopettaa toimintansa.

Myös palvelujen tuottajaa koskevat tiedot on pidettävä ajantasaisina rekisterissä. Ilmoita, jos esimerkiksi yhteyshenkilöt, yhteystiedot tai toimitusjohtaja vaihtuvat.

Kun ilmoitat uuden vastuuhenkilön, arvioimme, täyttääkö henkilö vastuuhenkilön edellytykset. Näitä ovat soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Teemme vastuuhenkilön vaihtumisesta päätöksen ja vie uuden vastuuhenkilön tiedot Valveriin.

Kuinka lupaa haetaan

Hae lupaa aluehallintovirastolta silloin, kun tuotat palveluja yhden aluehallintoviraston alueella. Hae lupaa Valviralta silloin, kun

 • sinulla on luvanvaraista toimintaa kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella
 • haet lupaa luvanvaraisen toiminnan laajentamiseen yhden aluehallintoviraston alueen lisäksi toisen aluehallintoviraston alueelle.

Voit aloittaa toiminnan vasta sitten, kun sinulle on myönnetty lupa.

Sinun täytyy hakea uutta lupaa, jos Y-tunnuksesi muuttuu esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä. Ennen hakemuksen lähettämistä voit alustavasti tiedustella toiminnan laajuuden mukaan aluehallintovirastolta tai Valviralta, saisitko uuden luvan uuteen yksikköön.

Voit lähettää hakemuksen liitteineen

 • sähköisen asiointipalvelun kautta. Löydät linkin asiointiin tämän sivun lopusta.
 • postitse tai sähköpostitse sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella hakemuksesi kohteena oleva yksikkö sijaitsee. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien sähköisessä asioinnissa voit hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tehdä hakemuksen luvan muuttamisesta ja ilmoittaa palvelujen tuottajan tietojen muutoksista. Asiointipalvelu on tarkoitettu sekä Valviran että aluehallintovirastojen luvalla toimiville palvelujen tuottajille. 

Ilmoituksenvaraisiin sosiaalipalveluihin liittyviä ilmoituksia et kuitenkaan voi tehdä sähköisen asioinnin kautta, vaan ne täytyy lähettää sosiaalihuollon viranomaisille sille hyvinvointialueelle, jonka alueella aiot palveluja tuottaa.

Lähetä hakemuksen liitteenä toimintayksikköliite, josta ilmenevät yksikön tiedot, palveluala, haettujen asiakaspaikkojen määrä ja henkilökunnan määrä. Voit lähettää lupahakemuksen ja toimintayksikköliitteen jo ennen kuin kaikki muut liitteet ovat koossa. Aluehallintovirasto ei kuitenkaan myönnä lupaa ennen kuin kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet.

Lupahakemusten käsittelyaika on keskimäärin kaksi kuukautta. Emme kuitenkaan myönnä lupaa ennen kuin kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet.

Lupahakemuksesi käsittelystä peritään maksu, joka sisältää myös rekisteröimisen Valveriin. Maksun suuruus perustuu lakiin ja asetuksiin.  

2023 uuden palvelujen tuottajan lupamaksu on 3 300 euroa, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä. Uuden toimintayksikön lisääminen maksaa 2 475 euroa, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä. Aluehallintoviraston lupaan liittyvän tarkastuksen maksu on 1 650 euroa. Tarkastusmaksu lisätään lupamaksuun, joten uuden palveluntuottajan uuden toimintayksikön lupa tarkastusmaksuineen on 4 950 euroa, jos hakemus on pantu vireille sähköisessä asiointijärjestelmässä. Maksujen suuruus voi vaihdella vuosittain.

1. Lähetä palvelujen tuottajana hakemus aluehallintovirastoon.

2. Hakemuksellesi nimetään aluehallintovirastossa käsittelijä eli esittelijä. Hän on yhteyshenkilösi lupa-asiassa.

3. Esittelijä ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen täydennyksiä hakemukseesi, sopiakseen tarkastuskäynnin tekemisestä tai muussa lupahakemukseen liittyvässä asiassa.

4. Täytä tarkastuskertomus.

 • Aluehallintovirasto lähettää ennen tarkastuskäyntiä sinulle tarkastuskertomuksen täytettäväksi. Sinun pitää palauttaa se aluehallintovirastoon määräaikaan mennessä, ennen tarkastusta.

5. Aluehallintovirasto tekee yleensä lupatarkastuksen yksikköön.

 • Tarkastus voidaan tehdä fyysisenä käyntinä tai vain asiakirjojen avulla. Lupa-asian esittelijä päättää, miten tarkastus tehdään. Tarkastus tehdään mielellään samaan aikaan sen hyvinvointialueen edustajan kanssa, jossa lupahakemuksen kohteena oleva yksikkö sijaitsee. Jos yhteinen tarkastus hyvinvointialueen sosiaalitoimen kanssa ei onnistu, kumpikin taho tekee tarkastuksen erikseen. Aluehallintovirasto pyytää sinua koordinoimaan tarkastusten aikataulua.
 • Tarkastuskäynnillä aluehallintoviraston edustaja
  • tarkastaa tilat
  • käy kanssasi läpi lupahakemuksen käsittelyyn liittyvät asiat ja asiakirjat
  • antaa tarvittavaa ohjausta tarkastuskertomuslomakkeen eri kohtiin liittyen 
  • kirjaa omat huomionsa tarkastuskertomukseen.

6. Aluehallintovirasto ratkaisee asian ja antaa siitä päätöksen.

7. Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa. 

 • Ohje valituksen tekemiseen lähetetään lupapäätöksen liitteenä.

Tietoa ilmoituksesta

Sinun täytyy tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnastasi, jos olet yksityinen palvelujen tuottaja, joka aikoo harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan yhtiömuotoista yritystä, toiminimeä, säätiötä tai yhdistystä. 

Tee ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista jokaiselle hyvinvointialueelle, jossa tuotat palveluja. Hyvinvointialue lähettää tekemäsi ilmoituksen meille aluehallintovirastoon sekä liittää oheen oman lausuntonsa, minkä jälkeen teemme päätöksen palvelujesi rekisteröinnistä.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja ovat muun muassa kotipalvelu ja muut sosiaalihuollon avopalvelut, kuten perhetyö. Jos teet samanaikaisesti hakemuksen ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen antamiseen (lupahakemus), voit ilmoittaa samassa hakemuksessa myös ilmoituksenvaraiset palvelut. 

Yksityisiä sosiaalihuollon palveluja tuottavassa toimintayksikössä täytyy olla riittävästi toiminnan edellyttämää henkilöstöä asiakkaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. Toimintayksiköllä tarkoitetaan esimerkiksi kotipalvelua tuottavaa palvelujen tuottajaa, tai jos kyseessä on hyvin laaja palvelutoiminta, esimerkiksi tietyllä toiminta-alueella jostain toimipisteestä käsin tapahtuvaa toimintaa.

Jos toimintayksikön käytössä on toimitiloja, niiden täytyy olla riittävät ja asianmukaiset. Sosiaalihuollon avopalveluissa palvelujen tuottajalla ei kuitenkaan aina ole käytössään toimitiloja, jos palveluja tuotetaan esimerkiksi asiakkaiden koteihin.

Lisäksi toimintayksiköllä täytyy olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Vastuuhenkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, alan tuntemusta ja riittävää johtamistaitoa. Yhdelle vastuuhenkilölle määritellyn toiminta-alueen, palveluiden tai henkilökunnan määrän tulee olla sellainen, että vastuuhenkilö voi tosiasiallisesti vastata toiminnan laadusta ja asiakasturvallisuudesta.

Edellä mainittu vastuuhenkilöä koskeva soveltuvan korkeakoulututkinnon edellytys on pääsääntö vastuuhenkilönä toimimiseksi. Edellytyksestä voidaan kuitenkin poiketa pienimuotoisten kotipalveluyritysten kohdalla, joiden vastuuhenkilönä voi toimia myös lähihoitaja. Tällöin yksikössä voi työskennellä lähtökohtaisesti korkeintaan kolme työntekijää vastuuhenkilö mukaan lukien.

Hyvinvointialue antaa aluehallintovirastolle lausunnon, jossa hyvinvointialue arvioi palvelujen tuottajan toimintaedellytyksiä. Näitä ovat esimerkiksi: 

 • Täyttääkö palvelu laissa asetetut vaatimukset? 
 • Ovatko toimitilat soveltuvat kyseiselle toiminnalle? 
 • Onko vastuuhenkilöllä riittävä alan tuntemus, johtamistaidot ja soveltuva koulutus? 
 • Ovatko vastuuhenkilön vastuut kohtuullisia ja hallittavia?
 • Vastaako henkilöstön rakenne ja määrä asiakkaiden palvelujen tarvetta? 

Palvelujen tuottaja rekisteröidään valtakunnalliseen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin Valveriin, jos sen toimintayksikkö täyttää edellä mainitut edellytykset ja palvelujen tuottaja kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Teemme aluehallintovirastossa päätöksen rekisteröinnistä.

Sinun täytyy ilmoittaa, jos toimintasi muuttuu olennaisesti. Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi uusiin toimitiloihin muuttaminen, toiminnan laajentaminen sekä merkittävät muutokset henkilökunnan määrässä tai rakenteessa. 

Tee ilmoitus hyvinvointialueelle, jos muutat uusiin toimitiloihin tai laajennat toimintaa. Toiminnan laajentuminen tarkoittaa myös sellaisten uusien sosiaalipalvelujen tuottamista, joita ei ole entuudestaan rekisteröity. Tee muutosilmoitus niille hyvinvointialueille, joissa aiot palveluja tuottaa.

Ilmoita kirjallisesti meille aluehallintovirastoon, jos palvelujen vastuuhenkilö vaihtuu tai toimintayksikkö lopettaa toimintansa. Myös palvelujen tuottajaa koskevat tiedot on pidettävä ajantasaisina aluehallintovirastossa ja hyvinvointialueilla. Ilmoita, jos yhteyshenkilöt, yhteystiedot tai toimitusjohtaja vaihtuvat.

Kun ilmoitat uuden vastuuhenkilön, aluehallintovirasto arvioi, täyttääkö henkilö vastuuhenkilön edellytykset. Teemme vastuuhenkilön vaihtumisesta päätöksen ja viemme uuden vastuuhenkilön tiedot Valveriin.

Kuinka ilmoitus tehdään

Tee kirjallinen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta hyvinvointialueelle, jonka alueella aiot palveluja tuottaa. Jos aiot tuottaa palveluja usean hyvinvointialueen alueella, tee ilmoitus niistä jokaiseen. Hyvinvointialue lisää ilmoitukseesi oman lausuntonsa ja lähettää ilmoituksesi lausuntonsa kanssa meille aluehallintovirastoon, minkä jälkeen teemme päätöksen palvelujen tuottajan ja palveluiden rekisteröimisestä.

Arvioimme toimintaedellytysten täyttymistä ja teemme joko myönteisen tai kielteisen päätöksen. Myönteisen päätöksen jälkeen rekisteröimme palvelujen tuottajan ja palvelut Valveriin.

Huomaa, että kotipalvelun tukipalveluja ei rekisteröidä aluehallintovirastossa, vaan ne ilmoitetaan ainoastaan sille hyvinvointialueelle, jossa aikoo palveluita tuottaa. 

Valvira tai aluehallintovirasto voi rekisteröidä ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut silloin, kun palvelujen tuottajana ilmoitat ne meille aluehallintovirastoon tai Valviraan samassa yhteydessä lupahakemuksen kanssa. Hyvinvointialueen lausunnon tulee kuitenkin kattaa tällöin myös lupahakemuksessa mainitut ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut.

Jos Y-tunnuksesi muuttuu, sinun täytyy tehdä uusi ilmoitus yksityisistä sosiaalipalveluista. Valveri-rekisterissä palvelujen tuottajan Y-tunnus on keskeinen tieto. 

Sinun täytyy ilmoittaa kirjallisesti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Ilmoitus yksityisistä sosiaalipalveluista -lomakkeella.

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat: 

 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta 
 • jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä 
 • toimintasuunnitelma, josta käy ilmi toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus, mahdollisesti käytettävät alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta sekä henkilöstösuunnitelma ja -rakenne
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista ja selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista) 
 • selvitys asiakasrekisterinpidosta, esim. rekisteriseloste 
 • Hyvinvointialueen lausunto (lausunnon laatija selviää yleensä hyvinvointialueen nettisivuilta, puhelinvaihteesta tai kirjaamosta, johon kannattaa ottaa ensin yhteyttä)
 • tarvittaessa lasten kanssa työskentelevien muiden kuin työsopimussuhteisten rikostaustaotteet (myös kunnan sosiaalihuollon edustaja voi tarkistaa otteet ja tehdä asiasta merkinnän kunnan lausuntoon).

Jos toimintayksiköllä on toimitilat, liitä mukaan myös

 • toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto tai palvelusta riippuen terveydensuojeluviranomaisen todistus terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoittamasi palvelut rekisteröidään, kun kaikki ilmoituksen käsittelyyn tarvittavat asiakirjat ovat aluehallintovirastossa ja palvelujen tuottaja ja palvelut täyttävät rekisteröinnin edellytykset. 

Ilmoituksesi käsittelystä peritään maksu, joka sisältää myös rekisteröimisen Valveriin. Maksun suuruus perustuu lakiin ja asetuksiin.  

2023 uuden palvelujen tuottajan rekisteröinti maksaa 740 euroa. Uuden toimintakunnan lisääminen maksaa 165 euroa. Maksujen suuruus voi vaihdella vuosittain.

1. Lähetä ilmoitus ja liiteasiakirjat hyvinvointialueelle (esimerkiksi kirjaamoon).

 • Hyvinvointialue voi pyytää sinua tarvittaessa täydentämään ilmoitustasi. Hyvinvointialue antaa ilmoituksestasi lausunnon ja arvioi muun muassa mahdollisten toimitilojen soveltuvuuden toimintaan. 

2. Hyvinvointialue toimittaa ilmoituksen, sen liiteasiakirjat ja lausuntonsa aluehallintovirastoon. 

3. Aluehallintovirasto pyytää tarvittaessa täydennystä lausunnon antaneelta hyvinvointialueelta tai sinulta palvelujen tuottajana. 

4. Aluehallintovirasto ratkaisee asian ja antaa siitä päätöksen. 

5. Aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa. 

 • Ohje valituksen tekemiseen lähetetään päätöksen liitteenä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Palvelujen tuottajan täytyy toimia luvan tai rekisteröidyn ilmoituksensa mukaisesti. Palvelujen tuottajana vastaat siitä, että henkilökunnan määrä ja rakenne vastaavat palveluja saavien asiakkaiden määrää ja palvelujen tarvetta.

Jos palvelun järjestämiseen on haettu lupa, lupapäätöksessä mainittu henkilökuntamäärä tarkoittaa yksikössä työskentelevän henkilökunnan vähimmäismäärää.

Lue lisää sosiaalipalvelujen laadun varmistamisesta

Voit kysyä asiasta puhelimitse tai sähköpostitse siitä aluehallintovirastosta, jonka alueella palveluja tuotetaan. Palvelujen tuottaja pääsee myös itse katsomaan rekisterissä olevia tietojaan sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Sähköinen asiointipalvelu

Yksityisiä, ympärivuorokautisia palveluja tuottavan täytyy hakea muutosta aikaisempaan lupaan, kun toiminta muuttuu olennaisesti. Jos aiot aloittaa toiminnan uudessa yksikössä, sinun täytyy siis hakea lupaasi muutosta. Hae muutosta lupaan toimintasi laajuuden perusteella joko aluehallintovirastolta tai Valviralta.

Muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa järjestävän palvelujen tuottajan täytyy tehdä ilmoitus jokaiselle hyvinvointialueelle, jossa aikoo palveluja tuottaa. Sinun täytyy tehdä ilmoitus ennen kuin alat toimia uudella hyvinvointialueella. Tee uusi ilmoitus myös silloin, kun alat tuottaa uusia palveluja, joista et ole aikaisemmin ilmoittanut kyseiselle hyvinvointialueelle.

Voit olla yhteydessä hyvinvointialueeseen, jossa aiot palveluja tuottaa. Saat neuvontaa ja ohjausta myös aluehallintovirastolta puhelimitse tai sähköpostitse. Jos et tiedä, kehen ottaisit yhteyttä, lähetä tiedustelusi aluehallintoviraston kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Pääsääntöisesti sosiaalihuollon toimintayksiköissä ei edellytetä terveydenhuollon lupaa. Sosiaalihuollon lupa ja rekisteröinti asumispalvelujen tuottamiseen kattaa myös osan terveydenhuollon palveluista. Asumispalveluyksiköiden laadukkaiden palvelujen turvaamisen näkökulmasta on olennaista, että palveluihin sisältyy myös ainakin osa asiakkaiden tarvitsemista terveydenhuollon palveluista, esimerkiksi lääkehoito.

Terveydenhuollon lupaa edellytetään, jos asumisyksikön toiminta sisältää seuraavia terveydenhuollon palveluja: 

 • kipupumppuhoitoja 
 • suonensisäistä lääkehoitoa  
 • suonensisäistä nesteytyshoitoa 
 • pistettävää huumausainelääkehoitoa 
 • korvaushoitoa  
 • maksullista rokotustoimintaa (joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen rokotteiden annosta asumisyksikön asiakkaille).

Lisäksi terveydenhuollon lupaa edellytetään silloin, kun terveydenhuollon palveluja (esimerkiksi kotisairaanhoitoa) tarjotaan myös sosiaalihuollon asumisyksikön ulkopuolisille asiakkaille. 

Pääsääntönä on, että toimintayksikön vastuuhenkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, alan tuntemusta ja riittävää johtamistaitoa. Pienimuotoisten kotipalveluyritysten vastuuhenkilönä voi toimia myös lähihoitaja. Tällöin yksikössä voi työskennellä lähtökohtaisesti korkeintaan kolme työntekijää vastuuhenkilö mukaan lukien.

Olemme päivittäneet lomakkeitamme. Jos koneesi avaa vanhan lomakkeen, tyhjennä internetselaimesi selainhistoria. Tämän jälkeen uusi lomake aukeaa normaalisti.

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit