Är du fundersam över lagligheten i indrivningen?Regionförvaltningsverkets tillsyn stöder den yrkesmässiga indrivningsverksamheten

Julkaisupäivä 21.11.2022 15.13 Blogit

Fick du ett betalningskrav vars laglighet du ifrågasätter? 

Droppade det in ett kravbrev från ett indrivningsföretag i ditt brevinkast? Kanske hade du beställt en produkt och glömt det eller kanske hade du glömt betala din elräkning som sedan gick till indrivning.

Ibland är det skäl att fundera om det indrivningsbrev du fick verkligen är sådant det borde vara. Eventuellt har du inte fått en betalningspåminnelse innan betalningskravet. Ibland framgår det inte tydligt i betalningskravet vilken fordran man nu kräver att du ska betala. Indrivningskostnaderna kan verka orimligt stora i förhållande till summan som fordras, eller de kan vara större än vad som bestäms i lagen om maximiavgifter utan att det fins någon laglig grund för det. Ibland har det inte funnits rimligt med tid att betala eller att anmärka på räkningen innan förfallodagen på grund av att indrivningsbrevet har kommit för sent.

Lagen och god indrivningssed förpliktar indrivningsbyråerna

Indrivningsbyråerna ska följa lagen och god indrivningssed i sin verksamhet. 

Indrivningslagen reglerar bland annat vad ett indrivningsbrev ska innehålla, när man får skicka ett indrivningsbrev till en gäldenär och hur ofta man får skicka. Lagen bestämmer hurdana och hur stora indrivningskostnader man får kräva och hur indrivningsföretaget ska gå till väga om gäldenären bestrider fordran. I lagen står det också vad man ska iaktta då man kommer överens om en betalningsplan och vilka kostnader man får kräva. I indrivningslagen behandlas dessutom gäldenärens rätt att få uppgifter och många andra frågor som hänför sig till indrivningen.

Indrivningsbyråerna ska också iaktta god indrivningssed enligt konsumentombudsmannens riktlinjer. I riktlinjerna preciseras många av de krav som ställs på indrivning i lagen. Dessutom har det genom regionförvaltningsverkets tillsynsbeslut och rättspraxis uppstått en god indrivningssed som indrivningsbyråerna ska följa.

Regionförvaltningsverket övervakar de registrerade indrivningsbyråerna 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över indrivningsbyråerna i hela landet. Vi övervakar att de aktörer som är införda i indrivningsregistret är tillförlitliga, uppfyller förutsättningarna för registrering och följer lag och god indrivningssed. Om du misstänker att indrivningslagen eller god indrivningssed inte har iakttagits i det betalningskrav som droppat in i brevinkastet kan du göra en anmälan till oss.

Regionförvaltningsverket övervakar endast sådan indrivningsverksamhet som förutsätter registrering. Exempelvis indrivning av egna fordringar och rättslig indrivning (dvs. indrivning vid domstol eller utsökning) förutsätter i regel inte registrering, vilket innebär att regionförvaltningsverket inte har behörighet att utöva tillsyn över dem. Regionförvaltningsverket kan inte heller sänka indrivningskostnader eller bestämma om skadestånd. Det slutliga avgörandet gällande en tvist mellan en gäldenär och en borgenär görs i allmän domstol.

I fråga om konsumenter sköts tillsynen av indrivningslagen också av konsumentombudsmannen. Du kan också göra en anmälan till konsumentombudsmannen om sådan indrivning som regionförvaltningsverket inte övervakar. Dessutom kan Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning ge konsumenterna handledning och rådgivning för att reda ut ett tvistemål. Konsumenttvistenämnden kan också ge en rekommendation om hur ett ärende mellan en konsument och en näringsidkare ska avgöras.

Utifrån anmälningar om missförhållanden som gäldenärerna lämnat in får vi vid regionförvaltningsverket reda på om lagen och anvisningarna iakttas bristfälligt inom indrivningsbranschen eller vid någon viss indrivningsbyrå. Anmälningarna är viktiga informationskällor och utgående från dem kan vi rikta vår tillsyn t.ex. till vissa indrivningsbyråer eller missförhållanden.

Om det konstateras att indrivningsbyrån har handlat i strid med lag eller god indrivningssed kan regionförvaltningsverket ge byrån en varning. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan vi också ge ett verksamhetsförbud för viss tid eller stryka indrivningsbolaget ur registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. I lindrigare fall kan vi fästa indrivningsbyråns uppmärksamhet vid vår uppfattning om innehållet i lagen och god indrivningssed och på så sätt styra indrivningsbyrån att i fortsättningen agera lagenligt. Det här kallas administrativ styrning.

Tips på hur du gör en anmälan

Regionförvaltningsverket utreder utifrån din anmälan om det finns skäl att misstänka att indrivningsbolaget har handlat i strid med lag eller god indrivningssed gentemot dig. Utredningen underlättas av att du till din anmälan bifogar de indrivningsbrev du fått och din e-postdiskussion med indrivningsbyrån, t.ex. om du bestrider fordran, och annat nyttigt material. I anmälan är det bra att beskriva hur indrivningsbyrån enligt din åsikt har handlat i strid med lag eller god indrivningssed. Vid behov ger vi dig råd och ber om ytterligare utredning om det behövs.

Vårt mål är att främja yrkeskunnig indrivning

Genom tillsynen strävar vi efter att främja en yrkeskunnig indrivning i enlighet med lag och god indrivningssed. För gäldenärerna syns den tillsyn som regionförvaltningsverket utövar i bästa fall som en högklassig och likvärdig indrivning oberoende av vilket indrivningsbolag som tar ut deras skulder. Låt oss tillsammans främja yrkeskunnig indrivning!

 

Mer information om regionförvaltningsverkets tillsyn över indrivningsbyråerna och blankett för anmälan hittar du här:
https://avi.fi/sv/valj-arende/privatperson/tillsyn-och-klagomal/pengar-och-formogenhet/tillsyn-av-indrivningsverksamhet

 

Hanna Suutari-Pitkänen
Överinspektör, näringstillsynen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

perintä ruotsi valvonta