Erityiset ohjeistukset

Lue lisää lääkehoidosta:

Lääkehoito

Tietoa erityisistä ohjeistuksista

Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on terveydenhuoltoa myös silloin, kun se annetaan esteettisessä tarkoituksessa. 

Botuliinitoksiinipistoksia voivat antaa lääkärit tai asianmukaisen koulutuksen saaneet sairaanhoitajat* lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon toimintayksikössä. Lääkärit voivat antaa pistoksia vastaanottotoimintaansa liittyen, mutta sairaanhoitajien* antamiin botuliinipistoksiin yrityksen täytyy hakea erillistä lupaa.

Sairaanhoitaja* voi antaa pistoksia lääkärin valvonnassa

Lääkäri arvioi botuliinitoksiinihoidon tarpeen ja määrää botuliinitoksiinivalmisteen potilaskohtaisesti. Lääkäri voi kuitenkin siirtää botuliinitoksiinin pistämisen terveydenhoidon toimintayksikössä työskentelevälle asianmukaisen koulutuksen saaneelle sairaanhoitajalle*. Lääkärin on oltava pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa eli terveydenhoitoyksikössä paikalla. 

Lääkemääräyksestä ja lääkkeen antamisesta täytyy laatia potilasasiakirjamerkinnät.

Lupahakemuksen liitteet

Lähetä liitteenä lupahakemuksen muiden liitteiden lisäksi

 • kopio sairaanhoitajan* lisäkoulutuksesta botuliinitoksiinipistosten antamiseen 
 • lääkärin allekirjoittama lupa sairaanhoitajalle*, että tämä saa antaa botuliinitoksiinipistoksia lääkärin välittömän valvonnan alla
 • lääkehoitosuunnitelma ja sen liitteenä kuvaus botuliinitoksiiniprosessista.

Lue lisää sivulta Lääkehoito.

*) tarkoitetaan tässä tekstissä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä.

Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin.

Yksityisen terveydenhuollon lupaan tai itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitukseen osana toimipaikassa tarjottavaa vastaanottotyötä (esimerkiksi lääkärin vastaanottotyö tai fysioterapia) sisältyy etäpalvelujen tuottaminen. 

Tuottaessasi yritysmuotoisesti ainoastaan etäpalveluita, sinun on haettava lupaa Valvirasta. Itsenäisenä ammatinharjoittajana voit tuottaa etäpalveluja tehtyäsi meille aluehallintovirastoon rekisteröinnin. 

Lue lisää etäpalvelujen ohjeistuksista Valviran sivuilta. 

Vieroitushoidolla tarkoitetaan päihteettömyyteen tähtäävää opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna lääkevalmisteita (buprenorfiini ja metadoni).

Korvaushoidolla tarkoitetaan kuntouttamiseen ja päihteettömyyteen tai haittojen vähentämiseen ja potilaan elämän laadun parantamiseen tähtäävää opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään lääkevalmisteita (buprenorfiini ja metadoni).

Tässä termi opioidikorvaushoito tarkoittaa sekä opioidivieroitus- että korvaushoitoa.

Luvan myöntämisen yleiset edellytykset

1. Toiminnan kuvaus

Kuvaa hakemuksessa, mitä palveluja aiotaan tuottaa, miten palveluja annetaan ja millä resursseilla. 

 • Kuvaus kenelle palveluja tuotetaan, mistä potilaat tulevat ja mille määrälle potilaita hoito on suunniteltu annettavaksi. 
 • Tieto siitä, mikä taho tai toimija on hoitovastuussa potilaan opioidikorvaushoidosta. 
 • Kuvaus henkilöstöstä, mm. henkilöstön koulutus ja määrä sekä sijoittumien työvuoroihin. 
 • Kuvaus siitä, miten potilastiedot on tallennettu ja miten varmistetaan, että hoitokirjaukset ovat käytettävissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

2. Vastaava johtaja

 • Laillistettu lääkäri ja päihdelääketieteen erityispätevyys TAI
 • laillistettu lääkäri ja vähintään 2 vuoden työkokemus päihdehuoltoalalta Suomessa, mikä on sisältänyt opioidikorvaushoidon toteuttamista.

3. Henkilöstö

 • Laillistetut ja nimikesuojatut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. 
 • Mielenterveys- tai päihdehuollon erikoistumiskoulutuksen suorittaminen on suositeltavaa. 

4. Omavalvontasuunnitelma

 • Ajantasainen yksikön omavalvontasuunnitelma, jossa täytyy huomioida toiminnan laajuus, tuotettavat palvelut, kuvaus lääkkeellisestä hoidosta ja psykososiaalisesta kuntoutuksesta.

5. Lääkehoitosuunnitelma

 • Opioidikorvaushoitoa annettaessa on oltava kaikissa toimipaikoissa lääkärin allekirjoittama lääkehoitosuunnitelma.
 • Lääkehoitosuunnitelman täytyy sisältää: 
  • Kuvaus lääkehoidon toteuttamisesta (esimerkiksi toimintayksikön luonne ja kuvaus annettavasta lääkehoidosta). 
  • Kuvaus lääkehoidon riskien tunnistamisesta ja niihin varautumisesta (esimerkiksi lääkehoidon riskikohdat, riskilääkkeet, lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen). 
  • Kuvaus lääkehoitoon osallistuvan henkilöstön vastuista, velvollisuuksista ja työnjaosta (ml. osaamisen varmistaminen, lääkeluvat, perehdytys ja täydennyskoulutus). 
  • Kuvaus lääkehoidon prosessista (esimerkiksi lääkemääräysten antaminen, lääkkeiden hankkiminen ja jakaminen, lääkkeiden säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvät menettelytavat, lääkehoidon kirjaaminen, lääkkeiden hävittäminen, sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa).

Erilaisten palvelujen tuottamisen lupavaatimukset

Yleisten lupaedellytysten lisäksi on huomioitava seuraavia asioita:

1. Avohoito

Polikliinisesti toteutettuna esim. päihdehoitoyksiköissä:

 • Hoidon tarve täytyy arvioida ja hoito aloittaa polikliinisesti, ellei laitoksessa tapahtuvaan arviointiin ja hoidon aloitukseen ole erityistä syytä.  
 • Henkilöstömitoitus: työvuorossa, jossa annetaan opioidikorvaus- ja vieroituslääkkeitä, on aina vähintään kaksi sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöä samanaikaisesti, joista ainakin toisen täytyy olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä toteutettuna:

 • Hoitoa ei saa aloittaa asumispalveluyksikössä.
 • Kun palveluntuottaja tuottaa opioidikorvaushoitoa sosiaalihuollon asumisyksikössä, edellyttää se yksityisen terveydenhuollon lupaa.
 • Lupaa ei edellytetä, jos hoidon toteuttamisesta vastaa toinen organisaatio (esim. julkinen toimija tai yksityinen palveluntuottaja, jolla on lupa opioidikorvaushoitoon). 
  • Hoito voidaan toteuttaa, kun asukkaan opioidikorvaushoito on vakiintunutta.
  • Vastuuorganisaatio jakaa valmiiksi lääkkeen ja asumispalveluyksikössä ainoastaan annetaan valmiiksi jaettu lääke asukkaalle.
 • Henkilöstömitoitus: kun annetaan opioidikorvaushoitoa asumispalveluyksikön asukkaalle, on läsnä samanaikaisesti aina vähintään kaksi sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista ainakin toisen täytyy olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kotiin annettava hoito:

 • Hoitoa ei saa aloittaa potilaan kotona. 
 • Erityistä huomiota on kiinnitettävä lääkkeiden kuljetukseen ja lääkehoidon toteuttamisen turvallisuuteen sekä asianmukaisiin potilasasiakirjamerkintöihin.
 • Henkilöstömitoitus: kun annetaan opioidikorvaus- ja vieroituslääkkeitä, on oltava läsnä samanaikaisesti aina vähintään kaksi sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista ainakin toisen täytyy olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

2. Kuntoutuslaitos

 • Lääkärijohtoista toimintaa, jossa terveydenhuollon palveluja ja kuntoutusta annetaan ympärivuorokautisesti.
 • Hoito voidaan aloittaa kuntoutuslaitoksessa.
 • Henkilöstömitoitus: 
  • Vähintään 0,7 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä potilasta kohden.
  • Työvuoroissa, joissa annetaan opioidikorvaus- ja vieroituslääkehoitolääkkeitä, on oltava vähintään kaksi sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista ainakin toisen täytyy olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 
  • Työvuoroissa, joissa ei toteuteta opioidikorvaus- ja vieroituslääkehoitoa (esimerkiksi yövuoroissa), täytyy olla vähintään yksi nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

3. Sairaala

 • Lääkärijohtoista toimintaa, jossa terveydenhuollon palveluja ja kuntoutusta annetaan ympärivuorokautisesti.
 • Hoito voidaan aloittaa sairaalassa.
 • Henkilöstömitoitus: 
  • Vähintään 1,5 terveydenhuollon ammattihenkilöä potilasta kohden.
  • Työvuoroissa täytyy olla vähintään kaksi terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista ainakin toisen on oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lakilinkit