Erityiset ohjeistukset

Lue lisää lääkehoidosta:

Lääkehoito

Tietoa erityisistä ohjeistuksista

Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on terveydenhuoltoa myös silloin, kun se annetaan esteettisessä tarkoituksessa. 

Botuliinitoksiinipistoksia voivat antaa lääkärit tai asianmukaisen koulutuksen saaneet sairaanhoitajat* lääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon toimintayksikössä. Lääkärit voivat antaa pistoksia vastaanottotoimintaansa liittyen, mutta sairaanhoitajien* antamiin botuliinipistoksiin yrityksen täytyy hakea erillistä lupaa.

Sairaanhoitaja* voi antaa pistoksia lääkärin valvonnassa

Lääkäri arvioi botuliinitoksiinihoidon tarpeen ja määrää botuliinitoksiinivalmisteen potilaskohtaisesti. Lääkäri voi kuitenkin siirtää botuliinitoksiinin pistämisen terveydenhoidon toimintayksikössä työskentelevälle asianmukaisen koulutuksen saaneelle sairaanhoitajalle*. Lääkärin on oltava pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa eli terveydenhoitoyksikössä paikalla. 

Lääkemääräyksestä ja lääkkeen antamisesta täytyy laatia potilasasiakirjamerkinnät.

Lupahakemuksen liitteet

Lähetä liitteenä lupahakemuksen muiden liitteiden lisäksi

 • kopio sairaanhoitajan* lisäkoulutuksesta botuliinitoksiinipistosten antamiseen 
 • lääkärin allekirjoittama lupa sairaanhoitajalle*, että tämä saa antaa botuliinitoksiinipistoksia lääkärin välittömän valvonnan alla
 • lääkehoitosuunnitelma ja sen liitteenä kuvaus botuliinitoksiiniprosessista.

Lue lisää sivulta Lääkehoito.

*) tarkoitetaan tässä tekstissä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai kätilöitä.

Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin.

Yksityisen terveydenhuollon lupaan tai itsenäisen ammatinharjoittajan ilmoitukseen osana toimipaikassa tarjottavaa vastaanottotyötä (esimerkiksi lääkärin vastaanottotyö tai fysioterapia) sisältyy etäpalvelujen tuottaminen. 

Tuottaessasi yritysmuotoisesti ainoastaan etäpalveluita, sinun on haettava lupaa Valvirasta. Itsenäisenä ammatinharjoittajana voit tuottaa etäpalveluja tehtyäsi meille aluehallintovirastoon rekisteröinnin. 

Lue lisää etäpalvelujen ohjeistuksista Valviran sivuilta. 

Vieroitushoidolla tarkoitetaan päihteettömyyteen tähtäävää opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna lääkevalmisteita (buprenorfiini ja metadoni).

Korvaushoidolla tarkoitetaan kuntouttamiseen ja päihteettömyyteen tai haittojen vähentämiseen ja potilaan elämän laadun parantamiseen tähtäävää opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään lääkevalmisteita (buprenorfiini ja metadoni).

Erilaisten palvelujen tuottajien lupavaatimukset

1. Sairaalatoiminta 

 • Vastaava johtaja: 
  • laillistettu lääkäri ja päihdelääketieteen erityispätevyys TAI
  • laillistettu lääkäri ja vähintään kahden vuoden työkokemus päihdehuoltoalalta Suomessa (sisältänyt opioidikorvaushoidon tarpeen arviointia ja hoidon toteuttamista).
 • Henkilökunta:
  • 1,5 terveydenhuollon ammattihenkilöä yhtä potilasta kohden
  • työvuorossa oltava aina vähintään kaksi työntekijää samanaikaisesti, joista toisen oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. sairaanhoitaja) ja toisen nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. lähihoitaja)
  • nimikesuojattu ammattihenkilö tai sosiaalialan koulutuksen saanut työntekijä tarvitsevat täydennyskoulutusta ennen osallistumistaan opioidivieroitus- tai korvaushoitoon.

2. Ympärivuorokautinen kuntoutuslaitos / päihdehuollon yksikkö / katkaisuhoitoyksikkö

 • Vastaava johtaja
  • laillistettu lääkäri ja päihdelääketieteen erityispätevyys TAI 
  • laillistettu lääkäri ja vähintään kahden vuoden työkokemus päihdehuoltoalalta Suomessa (sisältänyt opioidikorvaushoidon tarpeen arviointia ja hoidon toteuttamista).
 • Henkilökunta
  • 0,8 sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta henkilöä yhtä asiakasta kohden
  • työvuorossa oltava aina vähintään kaksi työntekijää samanaikaisesti, joista toisen oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
  • nimikesuojattu ammattihenkilö tai sosiaalialan koulutuksen saanut työntekijä tarvitsevat täydennyskoulutusta ennen osallistumistaan opioidivieroitus- tai korvaushoitoon.

3. Polikliininen hoito (avohoito)

 • Vastaava johtaja
  • laillistettu lääkäri ja päihdelääketieteen erityispätevyys TAI
  • laillistettu lääkäri ja vähintään kahden vuoden työkokemus päihdehuoltoalalta Suomessa (sisältänyt opioidikorvaushoidon tarpeen arviointia ja hoidon toteuttamista).
 • Henkilökunta
  • työvuorossa oltava aina vähintään kaksi työntekijää samanaikaisesti, joista toisen oltava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Muita lupavaatimuksia

 • Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä lääkehoitosuunnitelma sekä lääkehoidon kirjalliset menettelytapaohjeet. 

 • Tehostetussa palveluasumisyksikössä voidaan antaa opioidikorvaushoitoa vain jatkohoitona. Tämä edellyttää aina yksityisen terveydenhuollon lupaa.
 • Kotihoitona tai kotisairaanhoitona opioidikorvaushoitoa voivat antaa vain päihdehuollon palveluja antavat yksiköt.

Lakilinkit