Avustusmuodot


Kaikkia avustuksiamme voit hakea sähköisen asiointimme kautta.

Kirjastojen avustukset

Hakuaika: 28.10.–2.12.2019 klo 16.15

Myönnämme valtionavustuksia kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan. Valtionavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. 

Avustuksia voivat hakea kunnat ja kunnalliset yleiset kirjastot.

Avustuksilla toteutetaan yleisiä kirjastoja koskevan lain, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 ja strategian 2030 sekä hallitusohjelman tavoitteita. Haku kohdistuu kulttuuripolitiikan strategian 2025 Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin -tavoitealueeseen. Tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eri väestöryhmien eroja kulttuuriin osallistumisessa.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Löydät yhteystietomme tämän sivun lopusta.

Liikunnan avustukset

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15

Koronapandemia on vaikeuttanut ja tulee vaikeuttamaan paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Tilanteesta on seurannut näille seuroille vakavia toiminnan järjestämisongelmia. Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat ovat olleet pakotettuja kehittämään nopeasti korvaavia toimenpiteitä perinteisten toimintojen tilalle. Näiden syntyneiden kustannusten kattamiseksi aluehallintovirasto myöntää erityisavustuksen toteutettujen toimenpiteiden kulujen kattamiseksi.

Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Avustusta eivät voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Avustusta voidaan hakea toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana 1.3.31.5.2020.

Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään kesäkuun puoleenväliin mennessä.

Hakuaika: 31.1.–6.3.2020

Avustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Avustuksella tuetaan Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Haku koskee sekä uusia että vuonna 2017 toisen asteen kokeiluun valittuja hankkeita. Voimme myöntää avustusta kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Voit hakea kehittämisavustusta koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille.

Avustuksiin on käytettävissä enintään 2,8 miljoonaa euroa.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Löydät yhteystietomme tämän sivun lopusta.

Hakuaika: 25.10. – 29.11.2019 klo 16.15

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän tai opiskelun liikunnallistamista.

Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Hakuaika: 26.11.–31.12.2019 klo 16.15

Tuemme ja ohjaamme liikuntapaikkojen rakentamista. Veikkausvoittovaroista myönnettävillä avustuksilla edistetään erityisesti laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.

Valtionavustuksia käytetään mm. uimahallien peruskorjaukseen sekä parannetaan lähiliikuntaa ja terveyttä edistäviä liikuntamahdollisuuksia.

Myönnämme avustusta ensisijaisesti kunnille tai kuntayhtymille sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Voimme myöntää avustusta myös muille yhteisöille.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemukset tulee toimittaa meille rakentamista edeltävänä vuonna 31.12. klo 16.15 mennessä.

Päätämme avustuksista hankkeille, joiden kustannusarvio on enintään 700 000 euroa (alv. 0 %). Kustannuksiltaan yli 700 000 euron hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Annamme näistä hankkeista vain kiireellisyysjärjestyslausunnon.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Nuorisotyön avustukset

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16:15

Avustus on tarkoitettu kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kunnat ja sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan kanssa kunnan alueella toteutettavasta nuorisotyöstä tai avustettavan toiminnan toteuttamisesta.

Avustuksina voidaan myöntää enintään 6 530 000 euroa. Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään lokakuun puoleenväliin mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Hakuaika alkaa 11.8.2020 ja päättyy 14.9.2020 klo 16.15

Avustus on tarkoitettu nuorisolaissa säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen.

Avustus voidaan myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille. Avustus myönnetään uusien etsivän nuorisotyön työntekijöiden palkkauskuluihin.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Avustus on osa koronaviruksen jälkeisiä elvytystoimia, joilla tasoitetaan poikkeusolojen aiheuttamia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin enintään 3 miljoonaa euroa.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Hakuaika: 6.11.–13.12.2019 klo 16.15 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. 

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Myönnämme valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Myönnämme avustuksen etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Voimme myöntää avustuksen kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa oleva sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. Emme myönnä avustusta yksityishenkilöille. 

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Du hittar våra kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Raportit: 

 • Etsivä nuorisotyö 2018, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2017, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2016, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2015, pdf 
 • Etsivä nuorisotyö 2014, pdf 

Hakuaika: 30.4.–22.5.2020 klo 16.15

Myönnämme avustusta koronavirusepidemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään, jotka aiheutuvat työpajatoimintaan maalis-toukokuussa 2020. Avustusta voivat hakea valtionapukelpoisiksi 31.12.2019 mennessä hyväksytyt nuorten työpajatoiminnan järjestäjät.

Avustuksella voidaan kattaa 100 % työpajatoiminnan kokonaiskustannuksista.

Voimme käyttää avustuksiin yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa, edellyttäen että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahan. Päätökset pyritään tekemään 12.6.2020 mennessä. Ilmoitamme hakijoille päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Hakuaika: 6.11. – 13.12.2019 klo 16.15

Myönnämme vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Hakuaika: 7.1.–13.11.2020, käsittelemme hakemuksia 3–4 kertaa vuodessa

Jaamme avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon. Avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Avustus on tarkoitettu myös nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Aiemmin erillinen nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankeavustushaku on nyt yhdistetty tähän avustushakuun.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Emme myönnä avustusta yksityishenkilöille tai työryhmille.

Kokoamme saapuneet hakemukset yleensä 3–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Ilmoitamme hakijoille päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään 2,2 milj. euroa.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Löydät yhteystietomme tämän sivun lopusta.

Hakuaika: 6.11.–13.12.2019 klo 16.15

Nuorisotoimemme tehtävänä on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen sekä seurantaan osallistuminen. Nuorten työpajatoiminta antaa varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun saattamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen.

Myönnämme valtionavustuksia nuorisolaissa säädetyn nuorten työpajatoiminnan tukemiseen. Avustuksen hakijana voi olla kunta tai useammat kunnat yhdessä, kuntayhtymä, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö. Emme myönnä avustuksia yksityishenkilöille. Avustus voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen niille työpajatoiminnan järjestäjille, jotka ovat saaneet valtionapukelpoisuuden.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa.

Avustuksen hakeminen ja lisätiedot:

Löydät yhteystietomme tämän sivun lopusta.

Työpajatoiminnan raportit:

 • Työpajatoiminta 2018, pdf
 • Työpajatoiminta 2017, pdf
 • Työpajatoiminta 2016, pdf
 • Työpajatoiminta 2015, pdf
 • Työpajatoiminta 2014, pdf

Yhteystiedot

Sähköpostit: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538 
 • Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395 
 • Raija Valtonen, p. 0295 016 567 

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513 

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Vesa Sarajärvi, p. 0295 017 066 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Päivi Almgren, p. 0295 018 300 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843 
 • Anneli Ketonen, p. 0295 018 818 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet: 

 • Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762 

Sähköpostit: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kristian Åbacka, p. 0295 016 537  

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Pirjo Rimpiläinen, p. 0295 016 515  

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Satu Sjöholm, p. 0295 018 822  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Sähköpostit: [email protected] 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Ilpo Piri, p. 0295 016 559 

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Kai-Matti Joona, p. 0295 017 396

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Tiina Kaijanen, p. 0295 018 303

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Satu Sjöholm, p. 0295 018 822  
 • Simo Luukkainen, p. 0295 018 824

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663  

Sähköpostit: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Sixten Wackström, p. 0295 016 565  

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Matti Ruuska, p. 0295 016 521  

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Kai-Matti Joona, p. 0400 538 115  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Marie Rautio-Sipilä, p. 0295 018 069

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Jarkko Rantamäki, p. 0295 018 832  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Sähköpostit: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Tiina Mattila, p. 0295 016 555  

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514  

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Marja Hanni, p. 0295 017 393  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Linda Mård, p. 029 501 8827  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819  
 • Niclas Risku, [email protected], p. 0295 018 051  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652  

PAR-järjestelmän yhteyshenkilö: 

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä: 

Sähköpostit: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kaija Blom, p. 0295 016 265  
 • Mari Puhakka, p. 0295 016 560  
 • Liisa Sahi, p. 0295 016 563  

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514  

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Susanna Lammassaari, p. 0295 017 383  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Arja Randell, p. 0295 018 305  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Niclas Risku, p. 0295 018 051  
 • Päivi Laakkonen, p. 0295 018 825  
 • Emilia Piitulainen, p. 0295 018 848  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446  
 • Mari Puhakka, p. 0295 016 560  

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Aino Tormulainen, p. 0295 016 807  

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Marja Hanni, p. 0295 017 393  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Linda Mård, p. 029 501 8827  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Päivi Pienmäki-Jylhä,  p. 0295 018 819  
 • Simo Luukkainen, p. 0295 018 824  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652

Sähköpostit: [email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446  
 • Kaija Blom, p. 0295 016 265  
 • Tiina Mattila, p. 0295 016 555  

Itä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Laura Oksanen, p. 0295 016 150  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Linda Mård, p. 029 501 8827  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819  
 • Niclas Risku, p. 0295 018 051  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: 

 • Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017 652  

Lapin aluehallintovirasto: 

 • Marja Hanni, p. 0295 017 393  

PAR-järjestelmän yhteyshenkilö: 

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä: 

Sähköinen asiointi

Lakilinkit